Съобщения

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.75, ал.1 от Закона за водите за открита процедура за изменение на параметрите на разрешително за водовземане и ползване №31190072/22.04.2021г. от повърхностен воден обект - р.Марица.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.75, ал.1  от Закона за водите за открита процедура за изменение на параметрите на разрешително за водовземане и ползване №31190072/22.04.2021г. от повърхностен воден обект - р.Марица, с цели: цел на водовземането - водоснабдяване за други цели - обект на водоснабдяване: хидравличен тест на…

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а,  ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура  за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 21052.1017.225, по КККР на гр. Димитровград, обл. Хасково.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  - дере в имоти с идентификатор 15792.38.4 и 15792.38.3, с цел  - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и…

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Селската.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Селската, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект",…

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Марица.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Марица.

Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Димитровград за периода 2021-2028 год.

О  Б  Я  В  А Общинска администрация Димитровград, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Димитровград за периода 2021-2028 г.   Разработването на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Димитровград за периода 2021-2028 г. е продиктувано от…

Изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Димитровград за периода 2021-2028 год.

О  Б  Я  В  А   Общинска администрация Димитровград, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Димитровград за периода 2021-2028 г.   Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Димитровград има за цел да формулира…

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дере, представляващо ПИ с идентификатор 39668.142.1468.

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дере, представляващо ПИ с идентификатор 39668.142.1468 по поречието на р. Марица, което е част от водно тяло с код BG3MA300R232 -…

Проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0001031 Родопи-Средни обхващаща площи от територията на община Хасково, община Димитровград, община Минерални бани, община Кърджали и община Черноочене.

Проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0001031 Родопи-Средни обхващаща площи от територията на община Хасково, община Димитровград, община Минерални бани, община Кърджали и община Черноочене.