Списък на одобрените и резервните кандидати за длъжността „Медицинска сестра, домашна грижа” във връзка с изпълнението на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С

 

С П И С Ъ К

 

на одобрените и резервните кандидати за длъжността

„Медицинска сестра, домашна грижа във връзка с изпълнението на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01

 

 

 

Комисия, назначена със Заповед № РД-06-836/09.07.2020 г. на Кмета на Община Димитровград на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с изпълнение на проект „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява одобрените кандидати и класираните резервни кандидати за длъжността „Медицинска сестра, домашна грижа”, както следва:

 

I. Комисията одобри за длъжността „Медицинска сестра, домашна грижа” следните кандидати:

1. Стоянка Кирова Димитрова

2. Гита Асенова Асенова

 

           ІІ. Комисията класира за длъжността „Медицинска сестра, домашна грижа” резервните кандидати в низходящ ред, както следва:

1. Иванка Танева Боева

 

 

 

Тамара Диаз

Председател на комисията