ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

На 17.1.2024 г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-18/17.01.2024 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело №37/ 2024 г., образувано по жалба от гражданин на Община Димитровград, срещу Решение № 128/21.12.2023 г. на ОбС – Димитровград в частта на т.II, т.1 и т.2, подт. 2.1 за определяне размера на такса битови отпадъци съответно за гр.Димитровград и за с.Бодрово за 2024 г.

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет - Димитровград