ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На 30.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-253/30.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 839/2022г., по описа на АС – Хасково, образувано въз основа жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.1, чл.2, чл. 23, чл.24, чл.32 и Раздел IX. Административно-наказателна дейност, ал.2 от Наредба № 11 - Противопожарна наредба.

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград