ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На 23.08.2022г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение с вх. № ОбС-10-239#1/23.08.2022 г. от Административен съд – Хасково, по Административно дело № 816/2022г., по описа на АС – Хасково, образувано въз основа оспорване на Областен управител на област Хасково със Заповед № АК-04-8 от 17.08.2022г. на Решение № 810 от 28.07.2022г., обективирано в Протокол № 36 от проведено редовно заседание на Общински съвет – Димитровград.

На основание чл.45, ал.4, изр. последно от ЗМСМА оспорването, обективирано в Заповед № АК-04-8 от 17.08.2022г. на Областния управител на област Хасково, спира изпълнението на издадения административен акт, освен ако съдът постанови друго.

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград