ОБЯВЛЕНИЕ

   67  РЕШЕНИЯ НА ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: obs@dimitrovgrad.bg;

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На 28.08.2017г. в Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение от Административен съд – Хасково по административно дело № 912/2017г., образувано въз  основа жалба от П.З. с искане за отмяна на разпоредбата на чл. 61, ал.2, т.4 от Наредба №9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград с искане същата да бъде отменена, като незаконосъобразна по посочените в жалбата съображения.

С Определение от 13.09.2017 г. на АС-Хасково по административно дело №912/2017г. жалбата е оставена без разглеждане, а производството е било прекратено. Същото е било обжалвано от П.З. пред ВАС.

Съгласно Определение от 12.12.2017 г. на АС-Хасково производството по АД № 912/2017г. по описа на АС-Хасково е спряно до постановяването на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 662/2017г. на ХАС. Определението е обжалвано пред ВАС.  присъда жалбата е оставена без разглеждане, а производството е било прекратено. Същото е било обжалвано от П.З. пред ВАС.

С Определение от 26.08.2019г. на АС-Хасково,  адм. дело № 912/2017г. е възобновено, жалбата на П.З. е оставена без разглеждане и производството по АД №912/2017г. е прекратено, като същото е обжалвано. С Определение № 14939 от 05.11.2019г., ВАС оставя в сила определение от 26.08.2019г., постановено от Административен съд-Хасково по адм. дело № 912/2017г., като същото е окончателно.

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

 

свали като .pdf