Реализирани проекти

Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ “Злато Поле

Общата цел на проектното предложение е възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в защитена местност "Злато поле", чрез прилагане на мерките предвидени в Плана за управление. 1. Реализиране на Плана за управление и предвидените в него дейности. 2. Подобряване на природозащитния статус и състоянието на популациите на видове и…

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга”

Обща цел: Да реализира устойчив модел на деинституционализация на деца/младежи с увреждания, настанени в специализирани институции чрез разкриване на резидентна форма на социална услуга в община Димитровград – Център за настаняване от семеен тип. Специфична цел: Прилагане на устойчив комплексен подход за повишаване качеството на живот на деца и младежи…

Обединени трансгранични дейности за икономически потенциал на Българо-Турския регион

Общата цел на проекта е да развие икономическия потенциал на региона и да насърчи икономическата кохезия въз основа на неговата икономическа силачрез подобряване на инфраструктурата на важни търговски обекти. Общата цел на проекта отговаря на специфична цел 1 "Засилване на устойчивото икономическо развитие в областта на сътрудничеството въз основа на…

DEAR STUDENT - Образование за устойчиво човешко развитие

Целта на проекта е овластяване на местните структури за пълноценно изпълнение на тяхната роля в процесите на устойчиво човешко развитие и насърчаване на местно ниво на принципите на образование за устойчиво развитие и повишаване на осведомеността (DEAR), както в областта на формалното образование в началните и средните училища, така и…

Подкрепа за достоен живот

Услуга "Личен асистент". Потребители - лица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самообслужват. Лични асистенти - лица в трудоспособна възраст. Управляващ орган/ схема Агенция за социално подпомагане съвместно с общините за предоставяне на социална услуга "Личен асистент" Стойност/лева 635 908 Период на изпълнение 08 ноември 2010…

Територия, Енергия & Заетост - ТЕРРЕ

Проект ТЕРРЕ има за цел да експериментира и докаже, че мъдрото и интегрирано използване на наличните ресурси на местни ниво за произвеждане на възобновяема енергия е ефективен двигател за генериране на самостоятелно и устойчиво местно развитие в областите включени в проекта. Въз основа на изградени публично-частни партньорства между обществените институции,…