Реализирани проекти

Обществена трапезария

"Обществена трапезария" на територията на Община Димитровград. Храната се приготвя от домашен социален патронаж. Социалната услугата може да се ползва от: - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда на условията на чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане; - Лица с доказана липса на доходи…

Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена пералня” Димитровград

Да се осигури заетост и активност на лица от рискови групи, чрез ангажирането им в новосъздадено общинско социално предприятие, в резултат на осигурена подкрепа на община Димитровград за развитие на социалната икономика и създаване на социален капитал на местно ниво. Да се създаде функциониращо общинско предприятие „Социално предприятие - обществена…

Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт/

1. Да предостави равни възможности на ромското население. 2. Да се установи сътрудничество по въпросите на здравната защита между двете страни, а също така и между местните власти и националните здравни системи. 3. Да изработи мрежа за здравен контрол на емигриращите роми, които се движат двете страни. 4. Да промени…

Разнообразяване на туристическите атракции и продукти в трансграничния регион - Международен киноложки и развлекателен център „Марица” – Димитровград

Целта е да се подобри трансграничното сътрудничество в сферата на икономическото развитие в трансграничния регион посредством инвестиране в развитието на алтернативните туристически атракции в община Димитровград и създаването на трансгранична мрежа на сътрудничество с гръцки организации за стимулиране развитието на киноложкия спорт в региона. 1. Да се постигне устойчиво партньорство…

Заедно учим, играем и растем

Създаване на условия за равен достъп до качествено образование на 85 деца от ромски произход. Съхраняване и развитие на културата и идентичността на децата от етническите малцинства и превръщане на еднокултурното многообразие в източник на взаимно опазване, увайение и сътрудничество. Създаване на предпоставки за успешна реализация на децата обхванати от…

Ремонт на кухненски блок „А” в ОДЗ „Д-р Теньо Стоилов”, град Меричлери

Ремонт на детското заведение с цел създаване на благоприятни условия за за отглеждане, възпитание и обучение на децата на настоящи и бъдещи родители в гр. Меричлери, но и да запази самото детско заведение да продължи да функционира като такова. Управляващ орган/ схема Програма на Японското правителството за безвъзмездно подпомагане на…

Център за обществена подкрепа

Общата цел на този проект е да се подобри благосъстоянието на децата в Община Димитровград, чрез развиване на интегрирана система от социални услуги за деца и семейства в риск. Специфични цели: 1. Създаване на център за обществена подкрепа /ЦОП/. 2. Укрепване и развитие капацитета на ЦОП. 3. Развитие на обществената…

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград

Общата цел е внедряване на мерки за енергийна ефективност в част от образователната инфраструктура в Община Димитровград. 1. Повишаване качеството на състоянието и енергийната ефективност на сградния фонд на две детски градини и три училища от общинската образователна инфраструктура на Община Димитровград. 2. Изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми…

Подай ръка

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2 Обгрижвани общо за периода на проекта 91 потребители от 11 социални асистента и 22 домашни помощници Управляващ орган/ схема Оперативна програма…