Реализирани проекти

В хармония със себе си и света

Подпомагане на образователния процес на децата и учениците СОП-развитие на интегрирано и включващо обучение, както и включването и на обучението в специални звена. 1. Създаване на по-добри условия за развитие на потенциала на всяко дете, реални възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и успешна бъдеща професионална…

Формула Марица Арт - Еко фестивал

Общата цел е да се изяви и стимулира потенциалът на културата като фактор за икономическото, социалното и устойчивото развитие на община Димитровград чрез създаването и провейдането на ново за страната културно събитие, използващо р. Марица като тема и нестандартна сцена за фестивална проява. 1. Да се обогати културният календар на…

Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в Община Димитровград и популяризиране на общината като място на древна култура. Чрез планиране на интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и експониране на изторически забележителности, реализацията на проекта ще осигури…

Текущ ремонт на бивше училище в село Добрич

Текущ ремонт на бивше училище в село Добрич Управляващ орган/ схема Красива България 2013, Мярка 02 Стойност/лева 283 502,00 Период на изпълнение 2013 год.

Създаване на близка до семейната среда в Център за настаняване от семеен тип към Община Димитровград

Основна цел на проекта е осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип към Община Димитровград, като се осигури среда максимално близка до семейната и настаняването на 6 деца лишени от родителски грижи. Управляващ орган/ схема Фонд ”Социална закрила”, МТСП Стойност/лева 23 759,30 Период на…

Център за настаняване от семеен тип

Основен ремонт и достъпна среда за хора с увреждания в сграда за Център за настаняване от семеен тип Управляващ орган/ схема Красива България 2011 Стойност/лева 52 362,00 Период на изпълнение 2011

Създаване на близка до семейната среда в Дневен център за възрастни с увреждания към Община Димитровград

Основна цел на проекта е осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на Дневен център за възрастни с увреждания към Община Димитровград, като се осигури среда максимално близка до семейната. Специфични цели на проекта са: Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия целящи социалното включване на възрастните с увреждания в…

Дневен център за възрастни хора с увреждания

Основен ремонт, реконструкция и достъпна среда за хора с увреждания в сграда за Дневен център за възрастни хора с увреждания Управляващ орган/ схема Красива България 2009 Стойност/лева 199 130 Период на изпълнение 2009

Сграда на Общински драматичен театър "Апостол Карамитев"

Текущ ремонт на и достъпна среда за хора с увреждания в сграда на общински драматичен театър "Апостол Карамитев" Управляващ орган/ схема Красива България 2012, Мярка 01 Стойност/лева 168 276 Период на изпълнение 2012

Социално предприятие към СУПЦ

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на качеството на живот на хората с увреждания, самотно живеещи лица и безработни лица в трудоспособна възраст. Предвидените услуги съответстват на специфичната цел на петото направление на ОПРЧР за социално включване на целевите групи, разширяване на обема и целенасочеността на социалните…