Реализирани проекти

Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния европейски контекст чрез достъпност на Комплекс-Музей - Библиотека и превръщането му в културен център

Настоящото проектно предложение е част приоритетите за развитие на Община Димитровград в периода 2014 – 2020. Основната цел на проекта е да допринесе за опазването на културното наследство на Димитровград за бъдещите му поколения като осигури достъп до неговите обекти и фондове и като повиши атрактивността на културните институции. За…

И аз имам семейство

Приемни семейства / "Приеми ме" / Общинска програма за закрила на детето Управляващ орган/ схема ОП "Развитие на човешките ресурси" Стойност/лева   Период на изпълнение декември 2011 – декември 2014 Лице за контакт Галина Пенева 0391/ 68 299

ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

  Информация за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” в община Димитровград     На 24.03 2015 г. в община Димитровград стартира изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд…

Социална интеграция в детската градина и училището - пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване

Обща цел: Подпомагане на по-успешната образователна и социална интеграция и бъдещата реализация на децата и учениците от етническите малцинства. Специфична цел: 1. Изграждане на работещ модел в община Димитровград за интеграция на децата и учениците от малцинствените етнически групи и за превенцуя на ранното отпадане чрез реализиране на програми, услуги…

Звено за услуги в домашна среда Димитровград

Създаване на устойчив модел, чрез който по иновативен и гъвкав начин почасово се предоставят услуги за лична помощ, подобрявайки качеството на живот, оказване помощ в битовото обслужване, съдействие при получаване на здравни и административни услуги. Създаване на условия за социално включване в обществения живот. Управляващ орган/ схема ОП "Развитие на…

Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово

1. Туристически маркетинг на обектите, представляващи интерес за чуждестранни и местни туристи в Област Хасково; 2. Изграден модел за устойчивото използване на природните и културните ресурси, намиращи се на територията на целевите общини 3. Повишаване привлекателността и конкурентноспособността на региона ; 4. Подобряване на екологичната ситуация 5. Увеличена средногодишна заетост…

Димитровград за достъп

1. да се оптимизира движението на хора, стоки и услуги от другата страна на границата и по този начин се насърчи ефективното развитие на бизнеса в ключови сектори (вкл. туризъм); 2. безопасен и комфорт транзит; 3. изграждане на капацитет за прилагане на най-добрите практики в развитието и управлението на модерна…

Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот / “Без граници”

Общата цел на настоящето проектно предложение е да мотивира и ангажира местните заинтересовани страни в община Димитровград в процеса на създаване на условия и предпоставки за съчетаване на личния, семеен и професионален живот на гражданите на общината за насърчаване на заетостта и подобряване качеството на живот.Специфични цели: 1.    Да се…

Архитектурата на тоталитарните режими от 20 век при управлението на градската среда-Atrium

1. Идентифициране на казуси в предметните райони (анализ на градоустройствени и архитектонски работи и оттук на залегналата концепция за град и власт, сгради и обекти с особено значение при режимите от миналото, които биха могли да имат (или имат в момента) ново естетическо, функционално и социално предназначение в съвременния демократичен…

Изграждане на център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на Община Димитровград

1. Изграждане на подходяща социална инфраструктура (Център за наставяне от семеен тип) на територията на Община Димитровград за предоставяне на резидентни услуги от семеен тип за деца и младежи с увреждания от специализирани институции. 2. Създаване на безопасна и сигурна среда, близка до семейната, която да осигури равни възможности за…