Реализирани проекти

Учи и работи - бъди активен Вх. рег. №: BG05M9OP001-1.002-0138

Финансиращ орган: ОП Развитие на човешките ресурси, BG05M9OP001-1.002 – Активни   сума в лева: 380 764,31   период на изпълнение: 20.07.2016 - 20. 01.2018   Цел на проекта: Да се идентифицират, мотивират и включат в заетост и обучение и да се върнат в образователната система младежи до 29-годишна възраст от…

„Осигуряване на топъл обяд 2016”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-3.002 Договор: BG05FMOP001-3.002-003-C01 Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата  на следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и…

Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр. Димитровград – "Десен бряг”

Подобряване екологичното състояние на град Димитровград и създаване на условия за устойчиво развитие. Разрешаване на проблема с отпадъчните води от всички консуматори и задоволяване на належащите санитарно-хигиенни потребности на населението чрез реконструкция и изграждане на Главни канализационни колектори на град Димитровград - десен бряг. Развитие на екологичната инфраструктура, като условие…

„ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ, ДИМИТРОВГРАД”

        ПРОЕКТ: „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ, ДИМИТРОВГРАД”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.   ОБЩА СТОЙНОСТ: 498 712,72…

Социално включване "Да за децата на Димитровград"

Основните цели на проекта са: Превенция на социалното изключване на деца и семейства от уязвими групи Превенция на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждането им в семейна среда Управляващ орган/ схема Световната банка МТСП Стойност/лева 1 115 721 Период на изпълнение май…

Да правим бизнес заедно

Проектът „Да правим бизнес заедно” е финансиран от програма Еразъм+, Агенцията за мобилност и програми на Европейския съюз. Водещ партньор е Община Кутина, Хърватия. Основната цел на проекта са активни методи на обучение, провеждане на образователни семинари за учениците от основните училища и техните учители за насърчаване на предприемачеството в…

Интегриран план за градско възстановяване и развитие II

Управляващ орган/ схема Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Стойност/лева 497 820 Период на изпълнение декември 2013 - Август 2015   ИПГВР - Целеви и проблемен анализ ИПГВР - Стратегическа рамка