Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

  Наименование: „Извършване на услуга по осъществяване на мерки по информация и публичност по проект “Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот” по ОПРЧР, схема за БФП BG051PO001-7.0.01 „Без граници – компонент 1” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

  Наименование: „Извършване на услуга по разработване на общинска стратегия за насърчаване на заетостта, подготовка и отпечатване на наръчник за местните власти, проучване и изготвяне на анализ на добри практики по проект “Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот” по ОПРЧР, схема за БФП BG051PO001-7.0.01 „Без граници…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование: „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Димитровград за обект: Рехабилитация на общински път І – V от километър 275+372 м. до км. 278+720 м.” Процедура: Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП Срок за получаване на оферти за участие: 15.04.2012…

Публична покана за доставка с предмет:

Публична покана за доставка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ ” Димитър Н. Матевски”, гр. Меричлери, община Димитровград, област Хасково, по обособени позиции: Позиция №1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и децата от подготвителен клас Позиция №…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Публична покана за услуга с предмет: „Строителен надзор на обект Строително-монтажни работи по изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на Община Димитровград”, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/001 за реализиране на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен…

Публична покана за услуга

Публична покана за услуга с предмет: „Извършване на одит по проект: “Възстановяване и опазване на крайречните гори – местообитания от европейско консервационно значение на територията на Община Димитровград” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-009 .”.   Пълен достъп до документацията можете…

Публична покана за доставка с предмет

Публична покана за доставка с предмет: „Доставка на система за художествено осветление за Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” Димитровград.” Пакет документи :  dokumentacia_ODT.rar Дата на публикуване: 21.11.2012 г. Срок на валидност на публичната покана (включително) 29.11.2012 г. Срок за получаване на офертите: 29.11.2012 г. до 16:00 часа Оферти се представят в…

Публична покана за доставка

Публична покана за доставка с предмет: „Доставка на ваксини против Хепатит А и медицински консумативи, по проект № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население (Рома Алерт!)”, финансиран със средства по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.”  …

Публична покана за доставка

Публична покана за доставка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ ”Христо Смирненски”, с. Радиево, община Димитровград, област Хасково, по обособени позиции: Позиция №1 – „Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас” и Позиция № 2 – „Приготвяне на топъл обяд…

Публична покана за услуга

Публична покана за услуга с предмет: „Изготвяне на хидроложки доклад по проект: “Възстановяване и опазване на крайречните гори – местообитания от европейско консервационно значение на територията на Община Димитровград” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-009 .”   Пълен достъп до документацията…