Процедури по ЗОП

Открита процедура за услуга - публичност

  Наименование: „Публичност по проект: „Димитровград за достъп” (Dimitrovgrad to ACCESS), финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 – 2013 г.”, съгласно Договор № В2.21.03.” Идентификационен номер на поръчката в АОП: 00068-2013-0010 Процедура: Открита процедура Срок за получаване на документация за участие: 15.07.2013 г. до 17:00 часа…

Открита процедура за доставка

  Наименование: „Доставка на обзавеждане, оборудване и специализирано оборудване по проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на Община Димитровград” с три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на обзавеждане за проекта Обособена позиция №2 – Доставка на специализирано оборудване за…

Открита процедура за услуга

  Наименование: „Информация и публичност на дейностите по проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на Община Димитровград” Идентификационен номер на поръчката в АОП: 00068-2013-0008 Процедура: Открита процедура Срок за получаване на документация за участие: 21.06.2013 г. до 17:00 часа Срок за…

Открита процедура за услуга

Наименование: „Определяне на изпълнител за осъществяване на мерките по информация и публичност по проект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград- десен бряг“ Идентификационен номер на поръчката в АОП: 00068-2013-0007 Процедура: Открита процедура Срок за получаване на документация за участие: 17.06.2013 г. до 17:00 часа Срок за подаване…

Открита процедура за услуга

  Наименование: „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград- десен бряг“ Идентификационен номер на поръчката в АОП: 00068-2013-0006 Процедура: Открита процедура Срок за получаване на документация за участие: 17.06.2013 г.…

Открита процедура за услуга

  Наименование: „Логистика при реализиране на дейности по организация на конференции и обучително посещение в Италия, по проект “Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот” по ОПРЧР, схема за БФП „Без граници – компонент 1” Идентификационен номер на поръчката в АОП: 00068-2013-0005 Процедура: Открита процедура по реда…

Открита процедура за услуга - строителен надзор

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2013-0004 Процедура: Открита процедура Име: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг” Документация за участие може да изтеглите от тези линкове:   Документация: dokumentacia StrNadzor_Voden_Dimitrovgrad.zip  …

Открита процедура за строителство

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2013-0003 Процедура: Открита процедура Име: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по реализация на проект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг.” Документация за участие може да изтеглите от тези линкове:     Документация: dokumentacia SMR_voden.zip   Инвестиционни…

Открита процедура за услуга - строителен надзор

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2013-0002 Процедура: Открита процедура Име: „Строителен надзор на обект: СМР с обект: „Рехабилитация на общински път HKV-1008, разклон от път ІІІ-506, с.Каснаково – с. Клокотница” и „Рехабилитация на общински път HKV-1008, разклон от път ІІІ-506, с.Каснаково – с. Клокотница” Подобект „от О.Т. 17…

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2013-0001 Процедура: Открита процедура Име: „Строително монтажни работи по изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на Община Димитровград”   Финансирана със средства от структурните фондове на ЕС, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №…