Програми

ПРОГРАМА

 

ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ

НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА

И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ

В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2016-2017 ГОДИНА

 

 

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

С настоящата програма се конкретизират целите, дейностите и основните задачи за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Димитровград за периода 2016-2017 г.

Основните субекти, които следва да реализират тези дейности са органите на общинската власт, спортните клубове, училищата и детските градини и обществеността на територията на общината.

Основен принцип при разработване на Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта е обвързването й с дългосрочните стратегии на Община Димитровград и Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2020.

 

ІІ. ГЛАВНАТА ЦЕЛ на програмата е да създаде необходимите организационно-управленски, материално-технически и финансови условия и предпоставки за подобряване на физическата дееспособност на гражданите на общината, на детско-юношеския спорт и социалния туризъм.

 

III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 

1. Увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм.

2. Утвърждаване на физическото възпитание и спорта, като средство за здравословен начин на живот на децата и младите хора.

3. Разширяване и модернизиране на спортната база и привеждане на спортните обекти и съоръжения в съответствие с националните стандарти и изисквания.

4. Увеличаване на източниците за финансиране развитието на физическото възпитание и спорта и осъществяване на ефективен контрол върху разходването на финансовите средства по предназначение.

 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

 

1. Утвърждаване на училищата като естествена база на системата за подготовка и развитие на спорта в общината.

2. Създаване на благоприятни условия за развитие и усъвършенстване на системата за спорт за всички.

3. Оказване подкрепа и помощ на спортните клубове на територията на общината.

 

 

V. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

  1. Физическо възпитание и спорт в свободното време

• модернизиране и обновяване на съществуващата материална база и изграждане на нови спортни обекти;

Отг. Община Димитровград

• добра координация и взаимодействие между Община Димитровград, училищата, спортните клубове за извършването на активна рекламна дейност чрез средствата за масова информация при планирането и провеждането на различни спортни прояви;

Отг. Гл. експерт „ХДМСП”

Спортни клубове

Училища

 

• привличане на фирми, организации и институции за провеждане на спортни мероприятия и подпомагане на спорта в общината;

Отг.Община Димитровград

Спортни клубове

Училища

Кметове по села

• организиране на масови прояви: спортно-туристически празници, общински състезания, турнири, походи, практикуване на физически упражнения и т. н. за различни възрастови и социални групи;

Отг. Гл. експерт „ХДМСП”

Спортни клубове

Училища

Кметове по села

 

• създаване съответната организация за пълноценното ползване от гражданите на спортните обекти;

Отг. Гл. експерт „ХДМСП”

Спортни клубове

Училища

 

• създаване на подходящи възможности за социална интеграция и спортни занимания на хората с увреждания.

Отг. Община Димитровград

 

• Община Димитровград ежегодно съвместно със спортните клубове и училища да изготвя спортен календар, в който се включват спортни прояви достъпни за всички: “Международен ден на предизвикателството”, ”Ден без автомобили“, “Ден на интензивното ходене”, турнири и др.

Отг. Община Димитровград

Спортни клубове

Училища

Кметове по села

 

 

 

2. Физическо възпитание и спорт за учащи

• ръководствата на детските градини и училищата, съвместно с настоятелствата и кметствата да създават условия за превръщането на физическото възпитание и спорта в неразделна част от образователния процес в съответствие с програмите на МОН, съгласувани с ММС.

Отг. Директори на училища и ДГ

Училищни настоятелства

 

• за подпомагане, насърчаване и развитие на физическото възпитание и спорта в училищата и детските градини, директорите ежегодно да изготвят проекти по ПМС 129/2000 г. за финансово осигуряване на необходимите уреди и пособия.

Отг. Директори на училища и ДГ

 

• Поддръжка, реконструкция и модернизация на спортната база в училищата и детските градини в рамките на бюджетните възможности и чрез привличане на допълнителни средства от други източници.

Отг. Директори на училища и ДГ

Училищни настоятелства

 

• провеждане на кампании в училищата със спортисти и известни деятели в областта на спорта за насърчаване на учащите се да се занимават със спорт;

Отг. Директори на училища

Гл. експерт „ХДМСП”

 

• организиране на спортни прояви по време на училищните ваканции;

Отг. Директори на училища

Гл. експерт „ХДМСП”

Секретар на МКБППМН

 

• създаване на спортни клубове в училищата;

Отг. Директори на училища

Гл. експерт „ХДМСП”

 

• осигуряване на необходимите условия за пълноценно участие на учащите се с увреждания в класните и извънкласните форми на занимания със спорт;

Отг. Директори на училища

Гл. експерт „ХДМСП”

 

  1. Спорт за високи постижения

 

• ранно откриване и насочване на деца с изявени спортни способности към правилна методическа и тренировъчна подготовка;

Отг. Ръководствата на СК

Училища и детски градини

 

• ръководствата на спортните клубове да повишат взискателността си
към спортистите, треньорите и спортните деятели за привличане, селекция
и качествена подготовка на деца, юноши и девойки в представителните
отбори;

Отг. Ръководствата на СК

• регламентиране на реда за рационално използване на общинската
спортна база от спортните клубове.

Отг. Председатели на СК

 

VI. МАТЕРИАЛНА БАЗА И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Да се гарантира неприкосновеността на изградените спортни обекти и съоръжения и невъзможността за предоставянето им за други цели.

Отг. Общинска администрация

2. Общинският съвет да насърчава инвестиции за развитието на спорта и туризма, като предоставя при облекчени условия терени за изграждане на спортни и туристически обекти и съоръжения, както на спортни организации, така и на други юридически и физически лица.

Отг. Общинска администрация

Председател на ОбС

 

3. Да се подпомагат спортните клубове, сдружения и организации с
нестопанска цел, които организират и насърчават децата и младежите да се
занимават с физически упражнения, спорт и туризъм.

Отг. Кмет Община Димитровград

 

4. Ежегодно в бюджета на Общината да се предвиждат средства за
развитието на физическото възпитание и спорта.

Отг. Общинска администрация

 

5. Със средства от Общинския бюджет и други приходоизточници да се реализират поетапно ремонтни и възстановителни работи по подобряване на общинската спортна база, съобразявайки се и със специфичните потребности на хората с увреждания.

Отг. Общинска администрация

Спортни клубове

 

 

 

Предложената програма има отворен характер и дава възможност за изменения и допълнения, с цел усъвършенстване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Димитровград.

 

Програмата е приета с Решение № 126/28.01.2016 г. на ОбС Димитровград

 

свали като .pdf