Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022. - м.05.2022г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

В Община Димитровград с решение №650 от 24.02.2022 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

„Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им, на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

На 11 май 2022г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:

 

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.113 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №4, кв.12 парцел VIII, с площ 238 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.116 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №2, кв.12 парцел VII, с площ 350 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1019.495 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Петнадесета” №10, кв.28 парцел I, с площ 400 кв.м.

4.Поземлен имот с идентификатор 76087.54.66 по КК и КР на с.Върбица, общ.Димитровград, м. „Анговия бунар”, с площ 1556 кв.м., кат.5, НТП „лозе”.

5.Поземлен имот с идентификатор 76087.9.16 по КК и КР на с.Върбица, общ.Димитровград, м. „Белите герени”, с площ 181 кв.м., кат.4, НТП „нива”.

6.Поземлен имот с идентификатор 76087.28.20 по КК и КР на с.Върбица, общ.Димитровград, м. „Димчовите ябълки”, с площ 4665 кв.м., кат.4, НТП „изоставена нива”.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 29/737,97 части /двадесет и девет върху седемстотин тридесет и седем цяло и 97 стотни части/ от имот УПИ III-77 в кв.17 по КРП на с.Радиево, целият с площ 739,97 кв.м. - от съсобственика на имота – Петко Тонев Делчев.

 

Исканията и копие от публикацията са приложени към докладната.

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. със следните имоти:

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.113 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №4, кв.12 парцел VIII, с площ 238 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.116 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №2, кв.12 парцел VII, с площ 350 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1019.495 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Петнадесета” №10, кв.28 парцел I, с площ 400 кв.м.

4.Поземлен имот с идентификатор 76087.54.66 по КК и КР на с.Върбица, общ.Димитровград, м. „Анговия бунар”, с площ 1556 кв.м., кат.5, НТП „лозе”.

5.Поземлен имот с идентификатор 76087.9.16 по КК и КР на с.Върбица, общ.Димитровград, м. „Белите герени”, с площ 181 кв.м., кат.4, НТП „нива”.

6.Поземлен имот с идентификатор 76087.28.20 по КК и КР на с.Върбица, общ.Димитровград, м. „Димчовите ябълки”, с площ 4665 кв.м., кат.4, НТП „изоставена нива”.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 29/737,97 части /двадесет и девет върху седемстотин тридесет и седем цяло и 97 стотни части/ от имот УПИ III-77 в кв.17 по КРП на с.Радиево, целият с площ 739,97 кв.м. - от съсобственика на имота – Петко Тонев Делчев.

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

 

Приложение: Искания и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. /публикувано на интернет страницата на общината на 11 май 2022г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград