Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. - м.12.2021г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

В Община Димитровград с решение №368 от 28.01.2021 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

„Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им, на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

На 1 декември 2021г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Имот с идентификатор 21052.1019.12 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Пета” №28, кв.2 парцел Х, с площ 584 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. УПИ ХII-437 кв.39 по ПУП на с.Брод, целият с площ 1316 кв.м., от които 56 кв.м. общинско място – на съсобствника Живка Петкова Тилева и Тилчо Радево Тилев

2. УПИ I-299 в кв.34 по ПУП на с.Крум, целият с площ 1233,17 кв.м., от които 85 кв.м. общинско място – на съсобственика Адриан Димитров Хаджииванов

3. УПИ XXIV-645 в кв.3 по ПУП на с.Добрич, целият с площ 1718 кв.м., от които 77 кв.м. общинско място – на съсобственика Соня Димитрова Кирева

4. УПИ XXIII-33 в кв.3 по ПУП на с.Добрич, целият с площ 1316 кв.м., от които 56 кв.м. общинско място – на съсобственика Соня Димитрова Кирева

5.Имот с идентификатор 21052.1019.485 по КК и КР на Димитровград с площ 483 км, от които 59 кв.м общинско място – на съсобственика Михаил Алексеев Сашев

Исканията и копие от публикацията са приложени към докладната.

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. със следните имоти:

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Имот с идентификатор 21052.1019.12 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Пета” №28, кв.2 парцел Х, с площ 584 кв.м.

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. УПИ ХII-437 кв.39 по ПУП на с.Брод, целият с площ 1316 кв.м., от които 56 кв.м. общинско място – на съсобствника Живка Петкова Тилева и Тилчо Радево Тилев

2. УПИ I-299 в кв.34 по ПУП на с.Крум, целият с площ 1233,17 кв.м., от които 85 кв.м. общинско място – на съсобственика Адриан Димитров Хаджииванов

3. УПИ XXIV-645 в кв.3 по ПУП на с.Добрич, целият с площ 1718 кв.м., от които 77 кв.м. общинско място – на съсобственика Соня Димитрова Кирева

4. УПИ XXIII-33 в кв.3 по ПУП на с.Добрич, целият с площ 1316 кв.м., от които 56 кв.м. общинско място – на съсобственика Соня Димитрова Кирева

5.Имот с идентификатор 21052.1019.485 по КК и КР на Димитровград с площ 483 км, от които 59 кв.м общинско място – на съсобственика Михаил Алексеев Сашев

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

 

Приложение: Искания и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. /публикувано на интернет страницата на общината на 1 декември 2021г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград