Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. - м.09.2021

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №368 от 28.01.2021 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

 

            На 15 септември 2021г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Имот с идентификатор 21052.1019.27 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Четвърта” №4, кв.5 парцел VI, с площ 289 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.74 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №44, кв.9 парцел VI, с площ 372 кв.м.

3. Имот с идентификатор 21052.1019.119 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №30, кв.13 парцел IV, с площ 311 кв.м.

4. Имот с идентификатор 21052.1019.163 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №33, кв.16 парцел II, с площ 262 кв.м.

5. Имот с идентификатор 21052.1019.358 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №31, кв.39 парцел I, с площ 428 кв.м.

6. Имот с идентификатор 21052.1019.479 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Тринадесета” №4, кв.34 парцел VI, с площ 333 кв.м.

7. Имот с идентификатор 21052.1008.183 по КК на Димитровград, м.„ЧЕРНИЧЕВА МАХАЛА”, НТП „друг вид нива”, с площ 2175 кв.м.

8. УПИ ХI-432 в кв.59 по ПУП на с.Крепост, ул. „Странджа” №16, трайно предназначение „урбанизирана територия”, НТП „ниско застрояване”, площ 815,43кв.м. по оцифрения КРП.

9. УПИ VI-353 в кв.14 по ПУП на с.Долно Белево, трайно предназначение „урбанизирана територия”, НТП „ниско застрояване”, площ 658,41кв.м.

10.Поземлен имот с идентификатор 06762.5.6 с.Бряст, м. „ДО СЕЛО”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „нива”, кат.5, площ 1386 кв.м.

 

Б1. Безвъзмездно прехвърляне собствеността на държавата на водни обекти – публична общинска собственост:

- поземлен имот 47483.48.147, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Язовир”, площ 127367 кв.м., стар номер 000147 (АОС №753/12.11.2018г.) и

-  поземлен имот 21258.6.160, област Хасково, община Димитровград, с.Длъгнево, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”, площ 9621 кв.м., стар номер 999160 (АОС №164/10.01.2017г. )

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 333/871 части /триста тридесет и три върху осемстотин седемдесет и една части/ от ПИ с идентификатор 21052.1018.527 по КК на Димитровград , целият с площ 871 кв.м.,   от съсобствениците на имота – наследници на Ради Динев Василев.

2. 84/729 части /осемдесет и четири върху седемстотин двадесет и девет части/ от ПИ с идентификатор 21052.1018.139 по КК на Димитровград , целият с площ 729 кв.м.,  от съсобственика на имота – Кремена Георгиева Трифонова.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. УПИ III-653 кв.58 по КРП на гр.Меричлери, целият с площ 971,67 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена Сграда - на собствениците на сградата  Стайко Митев Стайков и Димитрийка Димова Стайкова

2. ½ ид.част от поземлен имот с идентификатор 21052.1013.47 по КК на Димитровград, целият с площ 464 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – „ниско застрояване”, в който е построена Жилищна сграда с идентификатор 21052.1013.47.1, на собствениците на ½ част от сградата  (имоти с идентификатори 21052.1013.47.1 и 21052.1013.47.1.3) Здравко Ангелов Романов и Сийка Ангелова Севова

3. УПИ VIII-988 кв.13 по КРП на с.Горски извор, целият с площ 676,42 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена Сграда - на собствениците на сградата  Лозко Николаев Лозев и Веселин Николаев Лозев

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Читалищен салон с.Бряст (АОС №319/28.03.2012г.) на НЧ „Пробуда 1927” с.Бряст общ.Димитровград.

 

Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Имот с идентификатор 21052.1019.27 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Четвърта” №4, кв.5 парцел VI, с площ 289 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.74 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №44, кв.9 парцел VI, с площ 372 кв.м.

3. Имот с идентификатор 21052.1019.119 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №30, кв.13 парцел IV, с площ 311 кв.м.

4. Имот с идентификатор 21052.1019.163 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №33, кв.16 парцел II, с площ 262 кв.м.

5. Имот с идентификатор 21052.1019.358 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №31, кв.39 парцел I, с площ 428 кв.м.

6. Имот с идентификатор 21052.1019.479 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Тринадесета” №4, кв.34 парцел VI, с площ 333 кв.м.

7. Имот с идентификатор 21052.1008.183 по КК на Димитровград, м.„ЧЕРНИЧЕВА МАХАЛА”, НТП „друг вид нива”, с площ 2175 кв.м.

8. УПИ ХI-432 в кв.59 по ПУП на с.Крепост, ул. „Странджа” №16, трайно предназначение „урбанизирана територия”, НТП „ниско застрояване”, площ 815,43кв.м. по оцифрения КРП.

9. УПИ VI-353 в кв.14 по ПУП на с.Долно Белево, трайно предназначение „урбанизирана територия”, НТП „ниско застрояване”, площ 658,41кв.м.

10.Поземлен имот с идентификатор 06762.5.6 с.Бряст, м. „ДО СЕЛО”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „нива”, кат.5, площ 1386 кв.м.

 

Б1. Безвъзмездно прехвърляне собствеността на държавата на водни обекти – публична общинска собственост:

- поземлен имот 47483.48.147, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Язовир”, площ 127367 кв.м., стар номер 000147 (АОС №753/12.11.2018г.) и

-  поземлен имот 21258.6.160, област Хасково, община Димитровград, с.Длъгнево, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”, площ 9621 кв.м., стар номер 999160 (АОС №164/10.01.2017г. )

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 333/871 части /триста тридесет и три върху осемстотин седемдесет и една части/ от ПИ с идентификатор 21052.1018.527 по КК на Димитровград , целият с площ 871 кв.м.,   от съсобствениците на имота – наследници на Ради Динев Василев.

2. 84/729 части /осемдесет и четири върху седемстотин двадесет и девет части/ от ПИ с идентификатор 21052.1018.139 по КК на Димитровград , целият с площ 729 кв.м.,  от съсобственика на имота – Кремена Георгиева Трифонова.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. УПИ III-653 кв.58 по КРП на гр.Меричлери, целият с площ 971,67 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена Сграда - на собствениците на сградата  Стайко Митев Стайков и Димитрийка Димова Стайкова

2. ½ ид.част от поземлен имот с идентификатор 21052.1013.47 по КК на Димитровград, целият с площ 464 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – „ниско застрояване”, в който е построена Жилищна сграда с идентификатор 21052.1013.47.1, на собствениците на ½ част от сградата  (имоти с идентификатори 21052.1013.47.1 и 21052.1013.47.1.3) Здравко Ангелов Романов и Сийка Ангелова Севова

3. УПИ VIII-988 кв.13 по КРП на с.Горски извор, целият с площ 676,42 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена Сграда - на собствениците на сградата  Лозко Николаев Лозев и Веселин Николаев Лозев

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Читалищен салон с.Бряст (АОС №319/28.03.2012г.) на НЧ „Пробуда 1927” с.Бряст общ.Димитровград.

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. /публикувано на интернет страницата на общината на  15 септември 2021г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград