Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. - м.ЮНИ 2020г.

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №99 от 30.01.2020 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 10 юни  2020г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:  

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Поземлен имот с №080011 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 681.82 кв.м.

2. Поземлен имот с №080025 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 649.10 кв.м.

3. Поземлен имот с №080027 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 491.30 кв.м.

4. Поземлен имот с №080029 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 982.40 кв.м.

5. Поземлен имот с №080060 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 276.50 кв.м.

6.Имот с идентификатор 21052.1019.202 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №18, кв.13 парцел Х, с площ 487 кв.м.

7.Имот с идентификатор 21052.1019.287 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Седма” №15, кв.23 парцел I, с площ 283 кв.м.

8.Имот с идентификатор 21052.1019.348 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пета” №54, кв.1 парцел IХ, с площ 380 кв.м.

9.Имот с идентификатор 21052.1019.371 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №23, кв.42 парцел VII, с площ 288 кв.м.

10.Имот с идентификатор 21052.1019.439 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Втора” №37, кв.42 парцел IV, с площ 336 кв.м.

11. Имот с идентификатор 21052.1019.447 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пeта” №53, кв.38 парцел II, с площ 321 кв.м.

 

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 121,1/547,8 части /сто двадесет и едно цяло и една десета върху петстотин четиридесет и седем цяло и осем десети части/ от имот УПИ VIII-222 в кв.199 - 21052.1015.222 по КК на Димитровград от съсобственика на имота – Тенчо Грозев Демирев.

2. 95,7/526,6 части /деветдесет и пет цяло и седем десети върху петстотин двадесет и шест цяло и шест десети части/ от имот УПИ VII-223 в кв.199 - 21052.1015.223 по КК на Димитровград от съсобственика на имота – Ванина Тенчева Демирева

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Поземлен имот с идентификатор 21052.1019.304 по КК на Димитровград, целият с площ 503 кв.м., на собственика на сградата Антоанета Владимирова Романова

2.Поземлен имот УПИ ХII кв.59 с.Крепост общ.Димитровград, целият с площ 428,775 кв.м., на собственика на сградата Сашо Руменов Янев

3.¼ идеална част от поземлен имот с  идентификатор  21052.1016.109  по КК  и кадастралните регистри на Димитровград,  целият  с площ 468 кв.м. на Михаил Тодоров Арабов

4. ¼ идеална част от поземлен имот с  идентификатор  21052.1016.109  по КК  и кадастралните регистри на Димитровград,  целият  с площ 468 кв.м. на Михаил Тодоров Арабов

5. ¼ идеална част от поземлен имот с  идентификатор  21052.1016.109  по КК  и кадастралните регистри на Димитровград,  целият  с площ 468 кв.м. на Владимир Атанасов Ибришимов

 

Д.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Поземлен имот с идентификатор 21052.1006.247, обл. Хасково,  Димитровград, кв.Марийно, с трайно предназначение на територията „урбанизирана”, НТП „ниско застрояване”, с площ 842 кв.м., за настаняване на пчелни семейства

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

1.За Гробищен парк с.Добрич - чрез закупуване от частни собственици

- проектен имот с идентификатор 21539.86.309 с площ 935 кв.м. – от имот 21539.86.1, целият с площ 2999 кв.м., собственост на насл. на Андрей Димитров Андреев

- проектен имот с идентификатор 21539.84.360 с площ 417 кв.м. от имот 21539.84.8, целият с площ 7699 кв.м., собственост на Стойчо Тянков Стойчев

- проектен имот с идентификатор 21539.84.352 с площ 673 кв.м. от имот 21539.84.35, целият с площ 9600 кв.м., собственост на Стойчо Тянков Стойчев

- проектен имот с идентификатор 21539.84.354 с площ 234 кв.м. от имот 21539.84.34, целият с площ 3600 кв.м., собственост на Иванка Тянкова Вълева

- проектен имот с идентификатор 21539.84.358 с площ 417 кв.м. от имот 21539.84.17, целият с площ 6875 кв.м., собственост на Тяна Тонева Никова

- проектен имот с идентификатор 21539.84.356 с площ 156 кв.м. от имот 21539.84.18, целият с площ 4842 кв.м., собственост на Делчо Атанасов Гогов

 

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ, в СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ:

 

Индивидуализация на обекта за концесия

Максимален срок на концесията

Строителство/ услуги, които ще се възложат с концесията

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Плащания от концедента

Концесионно възнаграждение

Наименование на проекта за концесия

Предмет на концесията

Обект на концесията

2020

1

Концесия  на язовир - ПИ 66831.76.334 по КК на  с.Скобелево

Концесия за строителство

Поземлен имот 66831.76.334, обл. Хасково, община Димитровград, с. Скобелево, м. ----, вид собств. Общ.публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водоем, площ 6180 кв.м., стар номер 000334, 

15

не

 

не

240 лв годишно без ДДС

2

Концесия  на язовир - ПИ 65574.25.104 по КК на  с.Светлина

Концесия за строителство

Поземлен имот 65574.25.104, обл. Хасково, община Димитровград, с. Светлина, м. В СЕЛО, вид собств. Общ.публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 166270 кв.м., стар номер 000104

15

не

 

не

да - сумата на концесионното възнаграждение ще бъде определена след изготвяне на финансовоикономическата обосновка

3

Концесия  на язовир - ПИ 87076.86.24  по КК на  с.Ябълково

Концесия за строителство

 Поземлен имот 87076.86.24, обл. Хасково, община Димитровград, с. Ябълково, вид собств. Общ.публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 51127 кв.м., стар номер 000209

15

не

 

не

да - сумата на концесионното възнаграждение ще бъде определена след изготвяне на финансовоикономическата обосновка

 

 

 Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. със следните имоти:

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Поземлен имот с №080011 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 681.82 кв.м.

2. Поземлен имот с №080025 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 649.10 кв.м.

3. Поземлен имот с №080027 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 491.30 кв.м.

4. Поземлен имот с №080029 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 982.40 кв.м.

5. Поземлен имот с №080060 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Кайряка” землище с.Великан , с площ 276.50 кв.м.

6.Имот с идентификатор 21052.1019.202 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №18, кв.13 парцел Х, с площ 487 кв.м.

7.Имот с идентификатор 21052.1019.287 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Седма” №15, кв.23 парцел I, с площ 283 кв.м.

8.Имот с идентификатор 21052.1019.348 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пета” №54, кв.1 парцел IХ, с площ 380 кв.м.

9.Имот с идентификатор 21052.1019.371 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №23, кв.42 парцел VII, с площ 288 кв.м.

10.Имот с идентификатор 21052.1019.439 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Втора” №37, кв.42 парцел IV, с площ 336 кв.м.

11. Имот с идентификатор 21052.1019.447 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Пeта” №53, кв.38 парцел II, с площ 321 кв.м.

 

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 121,1/547,8 части /сто двадесет и едно цяло и една десета върху петстотин четиридесет и седем цяло и осем десети части/ от имот УПИ VIII-222 в кв.199 - 21052.1015.222 по КК на Димитровград от съсобственика на имота – Тенчо Грозев Демирев.

2. 95,7/526,6 части /деветдесет и пет цяло и седем десети върху петстотин двадесет и шест цяло и шест десети части/ от имот УПИ VII-223 в кв.199 - 21052.1015.223 по КК на Димитровград от съсобственика на имота – Ванина Тенчева Демирева

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Поземлен имот с идентификатор 21052.1019.304 по КК на Димитровград, целият с площ 503 кв.м., на собственика на сградата Антоанета Владимирова Романова

2.Поземлен имот УПИ ХII кв.59 с.Крепост общ.Димитровград, целият с площ 428,775 кв.м., на собственика на сградата Сашо Руменов Янев

3.¼ идеална част от поземлен имот с  идентификатор  21052.1016.109  по КК  и кадастралните регистри на Димитровград,  целият  с площ 468 кв.м. на Михаил Тодоров Арабов

4. ¼ идеална част от поземлен имот с  идентификатор  21052.1016.109  по КК  и кадастралните регистри на Димитровград,  целият  с площ 468 кв.м. на Михаил Тодоров Арабов

5. ¼ идеална част от поземлен имот с  идентификатор  21052.1016.109  по КК  и кадастралните регистри на Димитровград,  целият  с площ 468 кв.м. на Владимир Атанасов Ибришимов

 

Д.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Поземлен имот с идентификатор 21052.1006.247, обл. Хасково,  Димитровград, кв.Марийно, с трайно предназначение на територията „урбанизирана”, НТП „ниско застрояване”, с площ 842 кв.м., за настаняване на пчелни семейства

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

1.За Гробищен парк с.Добрич - чрез закупуване от частни собственици

- проектен имот с идентификатор 21539.86.309 с площ 935 кв.м. – от имот 21539.86.1, целият с площ 2999 кв.м., собственост на насл. на Андрей Димитров Андреев

- проектен имот с идентификатор 21539.84.360 с площ 417 кв.м. от имот 21539.84.8, целият с площ 7699 кв.м., собственост на Стойчо Тянков Стойчев

- проектен имот с идентификатор 21539.84.352 с площ 673 кв.м. от имот 21539.84.35, целият с площ 9600 кв.м., собственост на Стойчо Тянков Стойчев

- проектен имот с идентификатор 21539.84.354 с площ 234 кв.м. от имот 21539.84.34, целият с площ 3600 кв.м., собственост на Иванка Тянкова Вълева

- проектен имот с идентификатор 21539.84.358 с площ 417 кв.м. от имот 21539.84.17, целият с площ 6875 кв.м., собственост на Тяна Тонева Никова

- проектен имот с идентификатор 21539.84.356 с площ 156 кв.м. от имот 21539.84.18, целият с площ 4842 кв.м., собственост на Делчо Атанасов Гогов

 

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ, в СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ:

 

Индивидуализация на обекта за концесия

Максимален срок на концесията

Строителство/ услуги, които ще се възложат с концесията

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Плащания от концедента

Концесионно възнаграждение

Наименование на проекта за концесия

Предмет на концесията

Обект на концесията

2020

1

Концесия  на язовир - ПИ 66831.76.334 по КК на  с.Скобелево

Концесия за строителство

Поземлен имот 66831.76.334, обл. Хасково, община Димитровград, с. Скобелево, м. ---, вид собств. Общ.публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водоем, площ 6180 кв.м., стар номер 000334, 

15

не

 

не

240 лв годишно без ДДС

2

Концесия  на язовир - ПИ 65574.25.104 по КК на  с.Светлина

Концесия за строителство

Поземлен имот 65574.25.104, обл. Хасково, община Димитровград, с. Светлина, м. В СЕЛО, вид собств. Общ.публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 166270 кв.м., стар номер 000104

15

не

 

не

да - сумата на концесионното възнаграждение ще бъде определена след изготвяне на финансовоикономическата обосновка

3

Концесия  на язовир - ПИ 87076.86.24  по КК на  с.Ябълково

Концесия за строителство

 Поземлен имот 87076.86.24, обл. Хасково, община Димитровград, с. Ябълково, вид собств. Общ.публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 51127 кв.м., стар номер 000209

15

не

 

не

да - сумата на концесионното възнаграждение ще бъде определена след изготвяне на финансовоикономическата обосновка

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. /публикувано на интернет страницата на общината на  10 юни  2020г./

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград