Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. - м.ЮЛИ 2020г.

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №99 от 30.01.2020 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 15 юли  2020г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:  

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.131 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №5, кв.14 парцел IV, с площ 246 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.173 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №31, кв.18 парцел VI, с площ 323 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1019.183 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Втора” №15, кв.20 парцел I, с площ 321 кв.м.

4.Имот с идентификатор 21052.1019.311 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №1Б, кв.31 парцел I, с площ 620 кв.м.

5.Имот с идентификатор 21052.1019.341 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Дванадесета” №7, кв.34 парцел I, с площ 328 кв.м.

6. Имот с идентификатор 21052.1019.342 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Дванадесета” №8, кв.33 парцел I и II, с площ 1146 кв.м.

            7. Имот с идентификатор 21052.1019.465 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Дванадесета” №11, кв.34 парцел VII, с площ 391 кв.м.

            8. Имот с идентификатор 21052.1019.473 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Дванадесета” №6, кв.33 парцел III, с площ 478 кв.м.

9..Поземлен имот с идентификатор 17141.48.26 с.Горски извор, м. „КОКАРДЖА”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „утаител”, кат.4, площ 6078кв.м.

            10.Поземлен имот с идентификатор 06762.16.16 с.Бряст, м. „БЕЖЕНЕТО”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „друг вид земеделска земя”, кат.7, площ 25756 кв.м.

11.Поземлен имот с идентификатор 06762.42.8 с.Бряст, м. „БЕЖЕНЕТО”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „друг вид земеделска земя”, кат.6, площ 64167 кв.м.

12.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1004.122.2.1 по КК и КР на Димитровград, ул.”Черно море” №8 ет.1 с площ 50 кв.м

13.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1004.122.2.2 по КК и КР на Димитровград, ул.”Черно море” №8 ет.1 с площ 61 кв.м. и мазета 61 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. УПИ III-609 в кв.37 по КРП на с.Черногорово, целият с площ 1507 кв.м.

2. ПИ №191293 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Керешлика” землище с.Добрич, целият с площ 599,70 кв.м.

3. УПИ VIII-364 в кв.15 по КРП на с.Брод, целият с площ 2394,70 кв.м.

 

 Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.131 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №5, кв.14 парцел IV, с площ 246 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.173 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №31, кв.18 парцел VI, с площ 323 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1019.183 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Втора” №15, кв.20 парцел I, с площ 321 кв.м.

4.Имот с идентификатор 21052.1019.311 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №1Б, кв.31 парцел I, с площ 620 кв.м.

5.Имот с идентификатор 21052.1019.341 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Дванадесета” №7, кв.34 парцел I, с площ 328 кв.м.

6. Имот с идентификатор 21052.1019.342 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Дванадесета” №8, кв.33 парцел I и II, с площ 1146 кв.м.

            7. Имот с идентификатор 21052.1019.465 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Дванадесета” №11, кв.34 парцел VII, с площ 391 кв.м.

            8. Имот с идентификатор 21052.1019.473 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Дванадесета” №6, кв.33 парцел III, с площ 478 кв.м.

9..Поземлен имот с идентификатор 17141.48.26 с.Горски извор, м. „КОКАРДЖА”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „утаител”, кат.4, площ 6078кв.м.

            10.Поземлен имот с идентификатор 06762.16.16 с.Бряст, м. „БЕЖЕНЕТО”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „друг вид земеделска земя”, кат.7, площ 25756 кв.м.

11.Поземлен имот с идентификатор 06762.42.8 с.Бряст, м. „БЕЖЕНЕТО”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „друг вид земеделска земя”, кат.6, площ 64167 кв.м.

12.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1004.122.2.1 по КК и КР на Димитровград, ул.”Черно море” №8 ет.1 с площ 50 кв.м

13.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1004.122.2.2 по КК и КР на Димитровград, ул.”Черно море” №8 ет.1 с площ 61 кв.м. и мазета 61 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. В имот УПИ III-609 в кв.37 по КРП на с.Черногорово, целият с площ 1507 кв.м.

2. В имот ПИ №191293 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Керешлика” землище с.Добрич, целият с площ 599,70 кв.м.

3. В имот УПИ VIII-364 в кв.15 по КРП на с.Брод, целият с площ 2394,70 кв.м.

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград