Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. - м.СЕПТЕМВРИ 2020г.

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №99 от 30.01.2020 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 9 септември 2020г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.127 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №1, кв.14 парцел VI, с площ 274 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.129 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №1, кв.14 парцел VI, с площ 274 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1019.149 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Втора” №24, кв.15 парцел ХII, с площ 235 кв.м.

4.Имот с идентификатор 21052.1019.280 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Осма” №10, кв.24 парцел ХVIII, с площ 367 кв.м.

5.Имот с идентификатор 21052.1019.290 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Седма” №13, кв.23 парцел II, с площ 299 кв.м.

6.Имот с идентификатор 21052.1019.297 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Седма” №5, кв.23 парцел VI, с площ 352 кв.м.

7.Имот с идентификатор 21052.1019.299 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №4, кв.23 парцел ХII, с площ 280 кв.м.

8.Имот с идентификатор 21052.1019.235 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №15, кв.20 парцел ХII, с площ 396 кв.м.

9.Имот с идентификатор 21052.1019.382 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №35, кв.44 парцел III, с площ 348 кв.м.

10.Имот с идентификатор 21052.1019.383 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №13, кв.44 парцел ХVI, с площ 343 кв.м.

11.Имот с идентификатор 21052.1019.438 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №28, кв.19 парцел Х, с площ 452 кв.м.

12.Имот с идентификатор 21052.1004.23 по КК на Димитровград, кв.Вулкан, ул.„Лонгоза” №14, кв.177 парцел IV, с площ 1056 кв.м.

13.УПИ VIII-246 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово, ул.”Димитровградска” №55, с площ 372,23 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 55/550 части /петдесет и пет  върху петстотин и петдесет части/ от имот УПИ VIII-222 в кв.199 - 21052.1015.222 по КК на Димитровград от съсобственика на имота – Севдо Иванов Илиев.

 

Е. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Право на строеж за пристройка-стълби в имот 21052.1016.96 – бул.”Трети март” №5

 Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.127 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №1, кв.14 парцел VI, с площ 274 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.129 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета” №1, кв.14 парцел VI, с площ 274 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1019.149 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Втора” №24, кв.15 парцел ХII, с площ 235 кв.м.

4.Имот с идентификатор 21052.1019.280 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Осма” №10, кв.24 парцел ХVIII, с площ 367 кв.м.

5.Имот с идентификатор 21052.1019.290 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Седма” №13, кв.23 парцел II, с площ 299 кв.м.

6.Имот с идентификатор 21052.1019.297 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Седма” №5, кв.23 парцел VI, с площ 352 кв.м.

7.Имот с идентификатор 21052.1019.299 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №4, кв.23 парцел ХII, с площ 280 кв.м.

8.Имот с идентификатор 21052.1019.235 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №15, кв.20 парцел ХII, с площ 396 кв.м.

9.Имот с идентификатор 21052.1019.382 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №35, кв.44 парцел III, с площ 348 кв.м.

10.Имот с идентификатор 21052.1019.383 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №13, кв.44 парцел ХVI, с площ 343 кв.м.

11.Имот с идентификатор 21052.1019.438 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Десета” №28, кв.19 парцел Х, с площ 452 кв.м.

12.Имот с идентификатор 21052.1004.23 по КК на Димитровград, кв.Вулкан, ул.„Лонгоза” №14, кв.177 парцел IV, с площ 1056 кв.м.

13.УПИ VIII-246 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово, ул.”Димитровградска” №55, с площ 372,23 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 55/550 части /петдесет и пет  върху петстотин и петдесет идеални части/ от имот УПИ VIII-222 в кв.199 - 21052.1015.222 по КК на Димитровград от съсобственика на имота – Севдо Иванов Илиев.

 

Е. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Право на строеж за пристройка-стълби в имот 21052.1016.96 – бул.”Трети март” №5

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. /публикувано на интернет страницата на общината на  9 септември  2020г./

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград