Предложение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 2018 - м.ОКТОМВРИ 2018

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №849 от 25.1.2018 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 10 октомври 2018г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Поземлен имот 21052.1019.440, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Четиринадесета № 27, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 622 кв.м., стар номер 301.440, квартал 39, парцел V,  - по искане на Асен Мишев Огнянов

2.Поземлен имот 21052.1019.433, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Единадесета № 6, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 640 кв.м., стар номер 301.433, квартал 13, парцел ХХХІІІ,  - по искане на Данчо Руменов Енев

3.Поземлен имот 21052.1019.270, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. "Осма" № 4, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 355 кв.м., стар номер 301.270, квартал 24, парцел ХV,  - по искане на Мишо Мишев Манолов

4.Поземлен имот 21052.1019.923, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Десета, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 726 кв.м., стар номер 923, квартал 45, парцел VII, - по искане на Диана Кирилова Митева

5.Поземлен имот 21052.1019.924, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Десета, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 255 кв.м., стар номер 924, квартал 45, парцел VIII

6.Поземлен имот 21052.1019.469, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Тринадесета № 15, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 404 кв.м., стар номер 301.469, квартал 3, парцел Х, - по искане на Андрей Юриев Борисов

7.УПИ II-267 в кв.50 по ПУП на с.Черногорово, с площ 371,199 кв.м., – по искане на Борислав Георгиев Славчев

8. УПИ III-266 в кв.50 по ПУП на с.Черногорово, с площ 378,143 кв.м., – по искане на Васил Димитров Василев

9. УПИ V-264 в кв.50 по ПУП на с.Черногорово, с площ 576,801 кв.м., – по искане на Данаил Ангелов Георгиев

10. УПИ VI-168 в кв.7 по ПУП на с.Радиево, с площ 1023,06 кв.м., – по искане на Георги Стойчев Денев

11.Поземлен имот 21052.1015.2309, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. КЛИМЕНТ ГОТВАЛД, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За търговски обект, комплекс, площ 307 кв.м., стар номер 21050.1015.239, парцел 6,  - по искане на Соня Георгиева Миндалова

 

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИ XV-978,979 в кв.1 по ПУП на с.Ябълково, целият с площ 1754,5 кв.м., от които 238,5 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота „Илида” ЕООД

2.УПИ XVI-988,985 в кв.1 по ПУП на с.Ябълково, целият с площ 10335 кв.м., от които 469 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Илиан Атанасов Илиев

3.ПИ №191250 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. „Керешлика”, землище с.Добрич, целият с площ 869,08 кв.м., от които 69,08 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Стефка Костадинова Радева

 

 

Д.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Читалищна сграда в с.Воден  (АОС №105 от 12.03.2008г.) - частна общинска собственост - безвъзмездно на НЧ „Пробуда  1908“ с.Воден

 

Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Поземлен имот 21052.1019.440, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Четиринадесета № 27, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 622 кв.м., стар номер 301.440, квартал 39, парцел V,  - по искане на Асен Мишев Огнянов

2.Поземлен имот 21052.1019.433, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Единадесета № 6, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 640 кв.м., стар номер 301.433, квартал 13, парцел ХХХІІІ,  - по искане на Данчо Руменов Енев

3.Поземлен имот 21052.1019.270, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. "Осма" № 4, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 355 кв.м., стар номер 301.270, квартал 24, парцел ХV,  - по искане на Мишо Мишев Манолов

4.Поземлен имот 21052.1019.923, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Десета, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 726 кв.м., стар номер 923, квартал 45, парцел VII, - по искане на Диана Кирилова Митева

5.Поземлен имот 21052.1019.924, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Десета, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 255 кв.м., стар номер 924, квартал 45, парцел VIII

6.Поземлен имот 21052.1019.469, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Тринадесета № 15, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 404 кв.м., стар номер 301.469, квартал 3, парцел Х, - по искане на Андрей Юриев Борисов

7.УПИ II-267 в кв.50 по ПУП на с.Черногорово, с площ 371,199 кв.м., – по искане на Борислав Георгиев Славчев

8. УПИ III-266 в кв.50 по ПУП на с.Черногорово, с площ 378,143 кв.м., – по искане на Васил Димитров Василев

9. УПИ V-264 в кв.50 по ПУП на с.Черногорово, с площ 576,801 кв.м., – по искане на Данаил Ангелов Георгиев

10. УПИ VI-168 в кв.7 по ПУП на с.Радиево, с площ 1023,06 кв.м., – по искане на Георги Стойчев Денев

11.Поземлен имот 21052.1015.2309, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. КЛИМЕНТ ГОТВАЛД, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За търговски обект, комплекс, площ 307 кв.м., стар номер 21050.1015.239, парцел 6,  - по искане на Соня Георгиева Миндалова

 

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИ XV-978,979 в кв.1 по ПУП на с.Ябълково, целият с площ 1754,5 кв.м., от които 238,5 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота „Илида” ЕООД

2.УПИ XVI-988,985 в кв.1 по ПУП на с.Ябълково, целият с площ 10335 кв.м., от които 469 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Илиан Атанасов Илиев

3.ПИ №191250 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. „Керешлика”, землище с.Добрич, целият с площ 869,08 кв.м., от които 69,08 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Стефка Костадинова Радева

 

 

Д.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Читалищна сграда в с.Воден  (АОС №105 от 12.03.2008г.) - частна общинска собственост - безвъзмездно на НЧ „Пробуда  1908“ с.Воден

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. /публикувано на интернет страницата на общината на  10 октомври 2018г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

свали като .pdf