Предложение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 2018 - м.НОЕМВРИ 2018

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №849 от 25.1.2018 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 10 октомври 2018г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Поземлен имот 21052.1019.258, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. "Девета" № 14, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 263 кв.м., стар номер 301.258, квартал 24, парцел VІІІ

2.Поземлен имот 21052.1019.339, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Тринадесета № 8, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 273 кв.м., стар номер 301.339, квартал 34, парцел VІІІ

3.Поземлен имот 21052.1015.2357, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Комплексно застрояване,  квартал 86, парцел VII, с площ 1043 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИ XXVII в кв.23А (имот с идентификатор 21052.1006.6553) с отреждане „За промишлени и складови дейности”,  с площ 27516.6 кв.м., от които 5352 кв.м. общинско място -  от съсобственика „Деспред” АД гр.София

2. УПИ XIII-732 в кв.76 по плана на с.Горски извор, целият с площ 1112,36 кв.м.,  от които 153,93 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота  Тенчо Ангелов Тенев.

 

Д.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1. Читалищна сграда в с.Злато поле – частна общинска собственост /АОС №86/12.03.2008г./ безвъзмездно на НЧ „Просвета 1921” с.Злато поле.

2. Имот 68669.29.820 по КК на с.Сталево с площ от 500 кв.м. - възмездно право на ползване за срок от 5 години на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София

 

Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Поземлен имот 21052.1019.258, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. "Девета" № 14, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 263 кв.м., стар номер 301.258, квартал 24, парцел VІІІ

2.Поземлен имот 21052.1019.339, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Тринадесета № 8, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 273 кв.м., стар номер 301.339, квартал 34, парцел VІІІ

3.Поземлен имот 21052.1015.2357, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Комплексно застрояване,  квартал 86, парцел VII, с площ 1043 кв.м.

 

 

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИ XXVII в кв.23А (имот с идентификатор 21052.1006.6553) с отреждане „За промишлени и складови дейности”,  с площ 27516.6 кв.м., от които 5352 кв.м. общинско място -  от съсобственика „Деспред” АД гр.София

2. УПИ XIII-732 в кв.76 по плана на с.Горски извор, целият с площ 1112,36 кв.м.,  от които 153,93 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота  Тенчо Ангелов Тенев.

 

Д.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1. Читалищна сграда в с.Злато поле – частна общинска собственост /АОС №86/12.03.2008г./ безвъзмездно на НЧ „Просвета 1921” с.Злато поле.

2. Имот 68669.29.820 по КК на с.Сталево с площ от 500 кв.м. - възмездно право на ползване за срок от 5 години на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. /публикувано на интернет страницата на общината на  14 ноември 2018г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

свали като .pdf