Предложение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост 2018 - м.ФЕВРУАРИ 2019

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г.

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №1144 от 31.01.2019 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 13 февруари 2019г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.298 по КК на Димитровград – УПИ ХIII кв.23 в кв.Изток с площ 150 кв.м. – по искане на Катя Асенова Шаламанова

2.Имот №190100 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Река Банска”, землище с.Добрич, с площ 715 кв.м.

 

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. Имот УПИ X-575 кв.54  с.Радиево с площ 694,72 кв.м. с учредено право на строеж с договор от 14.04.2014г. – на сообственика на сградата Стефан Ангелов Стефанов

 

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

1. Възмездно придобиване на недвижим имот с идентификатор 39668.142.12 по КК на с.Крепост общ.Димитровград, с площ 8000 кв.м., собственост на ОУ „Христо Ботев” с.Крепост, за обект от първостепенно значение – Допълнително водоснабдяване на с.Крепост

 

РАЗДЕЛ VIІI - ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ:

1.Допълнително водоснабдяване на с.Крепост и Промишлена зона гр.Димитровград (смесена производствена зона с.Крепост – Хасково)

 

           Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.298 по КК на Димитровград – УПИ ХIII кв.23 в кв.Изток с площ 150 кв.м. – по искане на Катя Асенова Шаламанова

2.Имот №190100 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Река Банска”, землище с.Добрич, с площ 715 кв.м.

 

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. Имот УПИ X-575 кв.54  с.Радиево с площ 694,72 кв.м. с учредено право на строеж с договор от 14.04.2014г. – на сообственика на сградата Стефан Ангелов Стефанов

 

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

1. Възмездно придобиване на недвижим имот с идентификатор 39668.142.12 по КК на с.Крепост общ.Димитровград, с площ 8000 кв.м., собственост на ОУ „Христо Ботев” с.Крепост, за обект от първостепенно значение – Допълнително водоснабдяване на с.Крепост

 

РАЗДЕЛ VIІI - ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ:

1.Допълнително водоснабдяване на с.Крепост и Промишлена зона гр.Димитровград (смесена производствена зона с.Крепост – Хасково)

 

 

ІII.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. /публикувано на интернет страницата на общината на  13 февруари 2019г./

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

 

 

 

 

свали като .pdf