ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г. - м.11.2022г.

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

В Община Димитровград с решение №650 от 24.02.2022 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

 

Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

„Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им, на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

 

На 9 ноември 2022г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.198 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Втора” №1а, кв.20 парцел ХIХ, с площ 442 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 64,97/1364,47 части /шестдесет и четири цяло и 97 стотни върху хиляда триста шестдесет и четири цяло и 47 стотни части/ от имот УПИ VII-131 в кв.24 по ПУП на с.Брод, целият с площ 1364,47 кв.м., на съсобственика на имота – „ФИНЕС 2” ЕООД.

2. 25,73/831,97 части /двадесет и пет цяло и седемдесет и три стотни върху осемстотин тридесет и едно цяло и деветдесет и седем стотни части/ от имот УПИ III-2 в кв.2 по ПУП на с.Голямо Асеново, целият с площ 831,97 кв.м., на съсобственика на имота – Златка Танева Иванова.

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

- 1 (един) дка от имот с идентификатор 46543.32.189 по КК и КР на с.Малко Асеново, стар номер 000189 – с НТП «друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение», вид собственост «общинска», целият с площ 8.582 дка и

- 1 (един) дка от имот с идентификатор 22561.50.40 по КК и КР на с.Долно Белево, стар номер 050040 – с НТП «изоставена нива», вид собственост «общинска», целият с площ 1,917 дка за настаняване на 50 бр. пчелни семейства

Исканията и копие от публикацията са приложени към докладната.

 

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. със следните имоти:

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.198 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Втора” №1а, кв.20 парцел ХIХ, с площ 442 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 64,97/1364,47 части /шестдесет и четири цяло и 97 стотни върху хиляда триста шестдесет и четири цяло и 47 стотни части/ от имот УПИ VII-131 в кв.24 по ПУП на с.Брод, целият с площ 1364,47 кв.м., на съсобственика на имота – „ФИНЕС 2” ЕООД.

2. 25,73/831,97 части /двадесет и пет цяло и седемдесет и три стотни върху осемстотин тридесет и едно цяло и деветдесет и седем стотни части/ от имот УПИ III-2 в кв.2 по ПУП на с.Голямо Асеново, целият с площ 831,97 кв.м., на съсобственика на имота – Златка Танева Иванова.

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

- 1 (един) дка от имот с идентификатор 46543.32.189 по КК и КР на с.Малко Асеново, стар номер 000189 – с НТП «друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение», вид собственост «общинска», целият с площ 8.582 дка и

- 1 (един) дка от имот с идентификатор 22561.50.40 по КК и КР на с.Долно Белево, стар номер 050040 – с НТП «изоставена нива», вид собственост «общинска», целият с площ 1,917 дка за настаняване на 50 бр. пчелни семейства

 

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

 

Приложение: Искания и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. /публикувано на интернет страницата на общината на 9 ноември 2022г./

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград