ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г. - м.10.2022г.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

В Община Димитровград с решение №650 от 24.02.2022 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

 

Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

„Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им, на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

 

На 12 октомври 2022г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.45 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Пета” №21, кв.6 парцел I, с площ 304 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.53 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Пета” №29, кв.7 парцел VII, с площ 275 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1006.67 по КК на Димитровград, кв.Марийно, ул.”Бригадирска” №30, с площ 1513 кв.м.

4.Поземлен имот с идентификатор 39966.23.1011 по КК и КР на с.Крум, общ.Димитровград,, м. „Долен бустанлък”, с площ 2140 кв.м., НТП „нива”, кат.5

5.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.674 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 1395 кв.м.

6.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.675 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2230 кв.м.

7.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.676 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 1250 кв.м.

8.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.677 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2176 кв.м.

9.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.681 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 6450 кв.м.

10.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.682 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 24912 кв.м.

11.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.684 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2067 кв.м.

12.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.687 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2334 кв.м.

13.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.688 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 507 кв.м.

14.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.692 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 1967 кв.м.

15.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.693 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 799 кв.м.

16.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.694 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2085 кв.м.

17.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.696 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 27593 кв.м.

18.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.698 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 4105 кв.м.

19.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.699 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 487 кв.м.

20.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.704 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2390 кв.м.

21.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.705 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 87383 кв.м.

22.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.708 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 1297 кв.м.

23.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.709 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2678 кв.м.

24.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.710 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 1312 кв.м.

25.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.997 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Горни лозя”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.5, площ 39484 кв.м.

26.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.998 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Горни лозя”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.6, площ 3968 кв.м.

27.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.999 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Горни лозя”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.6, площ 14395 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 102,407/3337,394 части /сто и две цяло и 407 хилядни части върху три хиляди триста тридесет и седем цяло и 394 хилядни части/ от имот УПИ VI-112 в кв.48 по ПУП на с.Воден, целият с площ 3337,394 кв.м., на съсобственика на имота – Николина Георгиева Байчева.

2. 75/530 части /седемдесет и пет върху петстотин и тридесет части/ от имот УПИ II-815 в кв.64 по ПУП на с.Горски извор, целият с площ 530 кв.м., на съсобственика на имота – „ЕМ ДЖИ АЙ 73” ЕООД.

3. 240/784 части /двеста и четиридесет върху седемстотин осемдесет и четири части/ от имот УПИ XIV-40 в кв.15 по ПУП на с.Странско, целият с площ 784 кв.м., на съсобственика на имота – Бончо Атанасов Бонев.

4. 241/1010 части /двеста четиридесет и едно върху хиляда и десет части/ от имот УПИ XI-221 в кв.22 по ПУП на с.Добрич, целият с площ 1010 кв.м., на съсобствениците на имота – Костадинка Митева Костадинова и Ромео Крумов Костадинов.

5. 161/932 части /сто шестдесет и едно върху деветстотин тридесет и две части/ от имот УПИ XIII-221 в кв.22 по ПУП на с.Добрич, целият с площ 932 кв.м., на съсобствениците на имота – Костадинка Митева Костадинова и Ромео Крумов Костадинов.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. УПИ VII-общ. кв.87 по ПУП на с.Горски извор, целият с площ 679 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена „Жилищна сграда” - на собственика на сградата Желязко Вълчев Недев.

2. УПИ VI кв.47 по плана на с.Брод, целият с площ 922 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена Жилищна сграда - еднофамилна, на собственика на сградата Александър Любомиров Илиев.

3. Имот с идентификатор 21052.1003.281 по КК и КР на Димитровград, целият с площ 547 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена „Нова двуетажна жилищна сграда” с идентификатор 21052.1003.281.1 по КК на Димитровград, на собствениците на сградата Петър Илиев Тодев и Янка Гочева Тодева

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Поземлен имот с идентификатор 47843.113.9 по КК и КР на гр.Меричлери, стар номер 112001 в землището на Меричлери – с НТП «нива», вид собств. «общинска», целият с площ 1.643 дка. за настаняване на 50 бр. пчелни семейства

 

Исканията и копие от публикацията са приложени към докладната.

 

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. със следните имоти:

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.45 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Пета” №21, кв.6 парцел I, с площ 304 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.53 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Пета” №29, кв.7 парцел VII, с площ 275 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1006.67 по КК на Димитровград, кв.Марийно, ул.”Бригадирска” №30, с площ 1513 кв.м.

4.Поземлен имот с идентификатор 39966.23.1011 по КК и КР на с.Крум, общ.Димитровград,, м. „Долен бустанлък”, с площ 2140 кв.м., НТП „нива”, кат.5

5.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.674 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 1395 кв.м.

6.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.675 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2230 кв.м.

7.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.676 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 1250 кв.м.

8.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.677 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2176 кв.м.

9.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.681 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 6450 кв.м.

10.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.682 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 24912 кв.м.

11.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.684 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2067 кв.м.

12.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.687 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2334 кв.м.

13.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.688 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 507 кв.м.

14.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.692 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 1967 кв.м.

15.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.693 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 799 кв.м.

16.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.694 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2085 кв.м.

17.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.696 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 27593 кв.м.

18.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.698 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 4105 кв.м.

19.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.699 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 487 кв.м.

20.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.704 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2390 кв.м.

21.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.705 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 87383 кв.м.

22.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.708 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 1297 кв.м.

23.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.709 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 2678 кв.м.

24.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.710 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Големия кайряк”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.9, площ 1312 кв.м.

25.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.997 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Горни лозя”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.5, площ 39484 кв.м.

26.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.998 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Горни лозя”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.6, площ 3968 кв.м.

27.Поземлен имот с идентификатор 68669.1.999 по КК и КР на с.Сталево, общ.Димитровград,, м. „Горни лозя”, трайно предназначение „земеделска”, НТП „изоставено трайно насаждение”, кат.6, площ 14395 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 102,407/3337,394 части /сто и две цяло и 407 хилядни части върху три хиляди триста тридесет и седем цяло и 394 хилядни части/ от имот УПИ VI-112 в кв.48 по ПУП на с.Воден, целият с площ 3337,394 кв.м., на съсобственика на имота – Николина Георгиева Байчева.

2. 75/530 части /седемдесет и пет върху петстотин и тридесет части/ от имот УПИ II-815 в кв.64 по ПУП на с.Горски извор, целият с площ 530 кв.м., на съсобственика на имота – „ЕМ ДЖИ АЙ 73” ЕООД.

3. 240/784 части /двеста и четиридесет върху седемстотин осемдесет и четири части/ от имот УПИ XIV-40 в кв.15 по ПУП на с.Странско, целият с площ 784 кв.м., на съсобственика на имота – Бончо Атанасов Бонев.

4. 241/1010 части /двеста четиридесет и едно върху хиляда и десет части/ от имот УПИ XI-221 в кв.22 по ПУП на с.Добрич, целият с площ 1010 кв.м., на съсобствениците на имота – Костадинка Митева Костадинова и Ромео Крумов Костадинов.

5. 161/932 части /сто шестдесет и едно върху деветстотин тридесет и две части/ от имот УПИ XIII-221 в кв.22 по ПУП на с.Добрич, целият с площ 932 кв.м., на съсобствениците на имота – Костадинка Митева Костадинова и Ромео Крумов Костадинов.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. УПИ VII-общ. кв.87 по ПУП на с.Горски извор, целият с площ 679 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена „Жилищна сграда” - на собственика на сградата Желязко Вълчев Недев.

2. УПИ VI кв.47 по плана на с.Брод, целият с площ 922 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена Жилищна сграда - еднофамилна, на собственика на сградата Александър Любомиров Илиев.

3. Имот с идентификатор 21052.1003.281 по КК и КР на Димитровград, целият с площ 547 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена „Нова двуетажна жилищна сграда” с идентификатор 21052.1003.281.1 по КК на Димитровград, на собствениците на сградата Петър Илиев Тодев и Янка Гочева Тодева

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Поземлен имот с идентификатор 47843.113.9 по КК и КР на гр.Меричлери, стар номер 112001 в землището на Меричлери – с НТП «нива», вид собств. «общинска», целият с площ 1.643 дка. за настаняване на 50 бр. пчелни семейства

 

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

 

Приложение: Искания и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. /публикувано на интернет страницата на общината на 12 октомври 2022г./

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград