ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г. - м.09.2022г.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

В Община Димитровград с решение №650 от 24.02.2022 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

 

Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

„Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им, на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

 

На 5 септември 2022г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.73 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Четвърта” №43, кв.9 парцел I, с площ 265 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.94 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Четвърта” №23, кв.10 парцел VIII, с площ 270 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1019.154 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Втора” №26, кв.16 парцел VII, с площ 242 кв.м.

4.Имот с идентификатор 21052.1019.227 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Десета” №17, кв.20 парцел ХIV, с площ 437 кв.м.

5.Имот с идентификатор 21052.1019.331 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Единадесета” , кв.13 парцел ХХVII, с площ 395 кв.м.

6.Имот с идентификатор 21052.1019.332 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Единадесета” №11 , кв.13 парцел ХХVIII, с площ 441 кв.м.

7.Имот с идентификатор 21052.1019.382 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Десета” №35 , кв.44 парцел III, с площ 348 кв.м.

8.УПИ I-198 в кв.48 по ПУП на с.Воден, урбанизирана територия, площ 883,562кв.м. по оцифрения КРП

9.УПИ III-400 в кв.50 по КРП на с.Скобелево, урбанизирана територия, ул. „П.Пенев” №5, с площ 768 кв.м.

10.УПИ IХ-400 в кв.50 по КРП на с.Скобелево, урбанизирана територия, ул. „П.Пенев” №11, с площ 603 кв.м.

11.ПИ №191.118 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Керешлика”, землище с.Добрич, с НТП „за земеделски труд и отдих”, трайно предназначение „селскостопански фонд”, с площ 705 кв.м.

12.Поземлен имот с идентификатор 22561.33.6 по КК и КР на с.Долно Белево, общ.Димитровград,, м. „ТОЧЕВ ГЕРЕН”, с площ 3215 кв.м., НТП „нива”, кат.6.

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

- Част от поземлен имот с идентификатор 87076.191.7 по КК и КР на с.Ябълково, стар номер 191007 в землището на с.Ябълково – с НТП «нива», кат.7, вид собственост «общинска частна», целият с площ 14,913 дка. за настаняване на 33 бр. пчелни семейства (два дка)

- безвъзмездно ползване 7 класни стаи и 1 кабинет с обща площ от 575 кв.м. на втори етаж от сградата на бивше училище „Неофит Бозвели” с.Добрич на НЧ „Нов път 2011” с.Добрич за срок от 5 години.

- безвъзмездно ползване 7 класни стаи и кабинети с обща площ от 575 кв.м. на първи етаж от сградата на бивше училище „Неофит Бозвели” с.Добрич на НЧ „Пробуда 1926” с.Добрич за срок от 5 години.

- безвъзмездно ползване на читалищният салон на НЧ „Пробуда 1926” и НЧ „Нов път 2011” по график, съгласуван от двете читалища.

- безвъзмездно ползване на имот с идентификатор 61889.32.8 в землището на с.Райново на НЧ „Марица-2008” с.Райново за срок от 10 години.

- имот с идентификатор 21052.1015.45 по КК и КР на Димитровград (срещу бившата печатница) – за РС

- имот с идентификатор 21052.1016.181 по КК и КР на Димитровград (пред бл.18 на бул.”Трети март”) – за РС

- имот с идентификатор 21052.1010.308 по КК и КР на Димитровград (вход от Стара Загора, преди бившия Хлебозавод) – за РС

- имот с идентификатор 21052.1010.175 по КК и КР на Димитровград (Източна индустриална зона) – за РС

- имот с идентификатор 21052.1008.294 по КК и КР на Димитровград (изход от кв.Марийно, вляво) – за РС

- имот с идентификатор 21052.1007.10 по КК и КР на Димитровград (от кв.Марийно, вдясно преди моста над р.Марица) – за РС

- и РС (билборд) на ул. „Хасковска” – в имот с идентификатор 21052.1016.383 по КК и КР на Димитровград

 

Е. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Право на пристрояване върху 144 кв.м. (РЗП 288 кв.м.) в имот 21052.1012.23 по КК на Димитровград за обект Пристройка към Склад за промишлени стоки с идентификатор 21052.1012.23.36 по КК и КР на Димитровград.

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

9.Безвъзмездно придобиване на отнето незаконно придобито имущество в полза на държавата:

9.1. СОС 21052.1006.17.1.4, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. Родопи № 19, бл. 19, вх. А, ет. 2, ап. 4, вид собств. Държавна частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 50.5 кв. м, мазе № 4-15-78 кв.м. и 22084 пр.ид.ч. от ОЧС

9.2. СОС 21052.1006.17.1.2, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. Родопи № 19, бл. 19, вх. А, ет. 1, ап. 2, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 50.5 кв. м, ведно с мазе от 15.78кв.м. и 5.85пр.ид.ч.от общ.ч.на сградата

9.3. СОС 21052.1006.169.11.2, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. МАРИЙНО, бул. "Съединение", бл. 66, вх. Б, ет. 1, ап. 2, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 56.42 кв. м, избено пом.№2 с полезна площ от 20кв.м. и с 12,49% ид.ч. от ОЧС и правото на строеж

9.4. СОС 21052.1006.167.2.9, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Бригадирска" № 59, вх. Б, ет. 2, ап. 3, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 68.09 кв. м, избено помещение №3- 22,28кв.м. и с 6,08% ид.ч. от ОЧС

9.5. СОС 21052.1006.169.7.4, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Съединение", бл. 62, вх. А, ет. 1, ап. 2, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 58.97 кв. м, избено помещение №2 с полезна площ 20,26 кв.м. и 12,609% ид.ч. от ОЧС

9.6. СОС 21052.1006.167.1.3, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Бригадирска" № 61, бл. 61, вх. Б, ет. 1, ап. 1, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 62.71 кв. м, избено помещение №1 с полезна площ 15,84кв.м. и с 5,02% ид.ч. от ОЧС

 

Исканията и копие от публикацията са приложени към докладната.

 

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. със следните имоти:

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.73 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Четвърта” №43, кв.9 парцел I, с площ 265 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.94 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Четвърта” №23, кв.10 парцел VIII, с площ 270 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1019.154 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Втора” №26, кв.16 парцел VII, с площ 242 кв.м.

4.Имот с идентификатор 21052.1019.227 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Десета” №17, кв.20 парцел ХIV, с площ 437 кв.м.

5.Имот с идентификатор 21052.1019.331 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Единадесета” , кв.13 парцел ХХVII, с площ 395 кв.м.

6.Имот с идентификатор 21052.1019.332 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Единадесета” №11 , кв.13 парцел ХХVIII, с площ 441 кв.м.

7.Имот с идентификатор 21052.1019.382 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Десета” №35 , кв.44 парцел III, с площ 348 кв.м.

8.УПИ I-198 в кв.48 по ПУП на с.Воден, урбанизирана територия, площ 883,562кв.м. по оцифрения КРП

9.УПИ III-400 в кв.50 по КРП на с.Скобелево, урбанизирана територия, ул. „П.Пенев” №5, с площ 768 кв.м.

10.УПИ IХ-400 в кв.50 по КРП на с.Скобелево, урбанизирана територия, ул. „П.Пенев” №11, с площ 603 кв.м.

11.ПИ №191.118 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Керешлика”, землище с.Добрич, с НТП „за земеделски труд и отдих”, трайно предназначение „селскостопански фонд”, с площ 705 кв.м.

12.Поземлен имот с идентификатор 22561.33.6 по КК и КР на с.Долно Белево, общ.Димитровград,, м. „ТОЧЕВ ГЕРЕН”, с площ 3215 кв.м., НТП „нива”, кат.6.

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

- Част от поземлен имот с идентификатор 87076.191.7 по КК и КР на с.Ябълково, стар номер 191007 в землището на с.Ябълково – с НТП «нива», кат.7, вид собственост «общинска частна», целият с площ 14,913 дка. за настаняване на 33 бр. пчелни семейства (два дка)

- безвъзмездно ползване 7 класни стаи и 1 кабинет с обща площ от 575 кв.м. на втори етаж от сградата на бивше училище „Неофит Бозвели” с.Добрич на НЧ „Нов път 2011” с.Добрич за срок от 5 години.

- безвъзмездно ползване 7 класни стаи и кабинети с обща площ от 575 кв.м. на първи етаж от сградата на бивше училище „Неофит Бозвели” с.Добрич на НЧ „Пробуда 1926” с.Добрич за срок от 5 години.

- безвъзмездно ползване на читалищният салон на НЧ „Пробуда 1926” и НЧ „Нов път 2011” по график, съгласуван от двете читалища.

- безвъзмездно ползване на имот с идентификатор 61889.32.8 в землището на с.Райново на НЧ „Марица-2008” с.Райново за срок от 10 години.

- имот с идентификатор 21052.1015.45 по КК и КР на Димитровград (срещу бившата печатница) – за РС

- имот с идентификатор 21052.1016.181 по КК и КР на Димитровград (пред бл.18 на бул.”Трети март”) – за РС

- имот с идентификатор 21052.1010.308 по КК и КР на Димитровград (вход от Стара Загора, преди бившия Хлебозавод) – за РС

- имот с идентификатор 21052.1010.175 по КК и КР на Димитровград (Източна индустриална зона) – за РС

- имот с идентификатор 21052.1008.294 по КК и КР на Димитровград (изход от кв.Марийно, вляво) – за РС

- имот с идентификатор 21052.1007.10 по КК и КР на Димитровград (от кв.Марийно, вдясно преди моста над р.Марица) – за РС

- и РС (билборд) на ул. „Хасковска” – в имот с идентификатор 21052.1016.383 по КК и КР на Димитровград

 

Е. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.Право на пристрояване върху 144 кв.м. (РЗП 288 кв.м.) в имот 21052.1012.23 по КК на Димитровград за обект Пристройка към Склад за промишлени стоки с идентификатор 21052.1012.23.36 по КК и КР на Димитровград.

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

9.Безвъзмездно придобиване на отнето незаконно придобито имущество в полза на държавата:

9.1. СОС 21052.1006.17.1.4, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. Родопи № 19, бл. 19, вх. А, ет. 2, ап. 4, вид собств. Държавна частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 50.5 кв. м, мазе № 4-15-78 кв.м. и 22084 пр.ид.ч. от ОЧС

9.2. СОС 21052.1006.17.1.2, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. Родопи № 19, бл. 19, вх. А, ет. 1, ап. 2, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 50.5 кв. м, ведно с мазе от 15.78кв.м. и 5.85пр.ид.ч.от общ.ч.на сградата

9.3. СОС 21052.1006.169.11.2, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. МАРИЙНО, бул. "Съединение", бл. 66, вх. Б, ет. 1, ап. 2, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 56.42 кв. м, избено пом.№2 с полезна площ от 20кв.м. и с 12,49% ид.ч. от ОЧС и правото на строеж

9.4. СОС 21052.1006.167.2.9, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Бригадирска" № 59, вх. Б, ет. 2, ап. 3, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 68.09 кв. м, избено помещение №3- 22,28кв.м. и с 6,08% ид.ч. от ОЧС

9.5. СОС 21052.1006.169.7.4, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Съединение", бл. 62, вх. А, ет. 1, ап. 2, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 58.97 кв. м, избено помещение №2 с полезна площ 20,26 кв.м. и 12,609% ид.ч. от ОЧС

9.6. СОС 21052.1006.167.1.3, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Бригадирска" № 61, бл. 61, вх. Б, ет. 1, ап. 1, вид собств. Частна, тип Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, бр. нива 1, площ по документ 62.71 кв. м, избено помещение №1 с полезна площ 15,84кв.м. и с 5,02% ид.ч. от ОЧС

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

 

Приложение: Искания и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. /публикувано на интернет страницата на общината на 5 септември 2022г./

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград