ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г. - м.07.2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

В Община Димитровград с решение №650 от 24.02.2022 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

 

Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

„Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им, на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

 

На 13 юли 2022г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.278 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Девета” №6, кв.24 парцел IV, с площ 435 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1007.86 по КК на Димитровград, кв.Марийно, с площ 156 кв.м.

3.УПИ VII-563 в кв.8 по ПУП на с.Радиево, урбанизирана територия, площ 631 кв.м.

4.Поземлен имот с идентификатор 04844.134.37 по КК и КР на с.Бодрово, общ.Димитровград,, м. „ПОЖАРА”, с площ 3379 кв.м., НТП „нива”, кат.9.

5. 145 кв.м. от общински ПИ 21052.1015.90, които се включват в новообразувания УПИ ІІ – ПИ 21052.1015.89 по КК и КР на Димитровград (по чл.15 ал.3 от ЗУТ).

6. 56.70 кв.м. от УПИ I, които се включват в новообразувания УПИ ІІ в кв.2 по плана на с.Светлина (по чл.15 ал.3 от ЗУТ).

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 214/4714 части /двеста и четиринадесет върху четири хиляди седемстотин и четиринадесет части/ от имот с идентификатор 21052.1016.164 по КК и КР на Димитровград, целият с площ 4714 кв.м., на съсобственика на имота – ЕТ „Петко Петков”.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.УПИ I кв.26А по плана на гр.Меричлери, целият с площ 1770 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за дърводелска работилница, в който е построена „Работилница за дървообработка” - на собственика на сградата Вълко Вакрилов Петров и Таня Петкова Стойкова Петрова

 

Исканията и копие от публикацията са приложени към докладната.

 

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. със следните имоти:

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.278 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Девета” №6, кв.24 парцел IV, с площ 435 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1007.86 по КК на Димитровград, кв.Марийно, с площ 156 кв.м.

3.УПИ VII-563 в кв.8 по ПУП на с.Радиево, урбанизирана територия, площ 631 кв.м.

4.Поземлен имот с идентификатор 04844.134.37 по КК и КР на с.Бодрово, общ.Димитровград,, м. „ПОЖАРА”, с площ 3379 кв.м., НТП „нива”, кат.9.

5. 145 кв.м. от общински ПИ 21052.1015.90, които се включват в новообразувания УПИ ІІ – ПИ 21052.1015.89 по КК и КР на Димитровград (по чл.15 ал.3 от ЗУТ).

6. 56.70 кв.м. от УПИ I, които се включват в новообразувания УПИ ІІ в кв.2 по плана на с.Светлина (по чл.15 ал.3 от ЗУТ).

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 214/4714 части /двеста и четиринадесет върху четири хиляди седемстотин и четиринадесет части/ от имот с идентификатор 21052.1016.164 по КК и КР на Димитровград, целият с площ 4714 кв.м., на съсобственика на имота – ЕТ „Петко Петков”.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.УПИ I кв.26А по плана на гр.Меричлери, целият с площ 1770 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за дърводелска работилница, в който е построена „Работилница за дървообработка” - на собственика на сградата Вълко Вакрилов Петров и Таня Петкова Стойкова Петрова

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

 

Приложение: Искания и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. /публикувано на интернет страницата на общината на 13 юли 2022г./

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград