ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г. - м.06.2022г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

В Община Димитровград с решение №650 от 24.02.2022 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

 

Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

„Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им, на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

 

На 15 юни 2022г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.24 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Тринадесета” №1, кв.4 парцел VIII, с площ 311 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.50 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №26, кв.7 парцел ХII, с площ 244 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1019.109 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета №8, кв.12 парцел Х, с площ 232 кв.м.

4.Имот с идентификатор 21052.1019.390 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №34, кв.44 парцел VII , с площ 377 кв.м.

5.Имот с идентификатор 21052.1003.261 по КК на Димитровград, кв.Черноконево, ул.„Баба Тонка” №5, с площ 653 кв.м.

6.Поземлен имот с идентификатор 06762.42.14 по КК и КР на с.Бряст, общ.Димитровград,, с площ 1064 кв.м., НТП „друг вид нива”.

7. 280.70 кв.м. от УПИ VІII-39, 38, които се включват в новообразувания УПИ VІ-39 в кв.18 по плана на с.Светлина (по чл.15 от ЗУТ)

8. 136,40 кв.м. от ПИ 21052.1015.2241 и 28,41 кв.м. от ПИ 21052.1015.468 или общо 164.81 кв.м., които се включват в новообразувания УПИ – ПИ 21052.1015.2382 по КК и КР на Димитровград (по чл.15 от ЗУТ).

9. 847,45 кв.м. от общински имот 21052.1010.313, 299,72 кв.м. от общински имот 21052.1010.350 и 115,12 кв.м. от общински имот 21052.1010.313, които се включват в новообразувания УПИ – ПИ 21052.1010.6635 по КК и КР на Димитровград (по чл.15 от ЗУТ).

10. 847,76 кв.м. от общински имот 21052.1010.313 и 1355,48 кв.м. от общински имот 21052.1010.350, които се включват в новообразувания УПИ – ПИ 21052.1010.6636 по КК и КР на Димитровград (по чл.15 от ЗУТ).

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 173/3854 части /сто седемдесет и три върху три хиляди осемстотин петдесет и четири части/ от имот с идентификатор 21052.1007.65 по КК и КР на Димитровград, целият с площ 3854 кв.м., на съсобственика на имота – ЕТ „Светлана – МП – Митю Петров”.

2. 100,20/1381,61 части /сто цяло и 20 стотни части върху хиляда триста осемдесет и едно цяло и 61 стотни части/ от имот УПИ XX-374 в кв.49 по КРП на с.Бодрово, целият с площ 1381,61 кв.м., на съсобственика на имота – Иван Енчев Георгиев.

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1. Поземлен имот с идентификатор 47843.113.7 по КК и КР на гр.Меричлери, стар номер 113007 в землището на Меричлери – с НТП «нива», вид собств. «общинска», целият с площ 0.747 дка. за настаняване на 50 бр. пчелни семейства

2.Част от поземлен имот с идентификатор 36573.130.3 по КК и КР на с.Каснаково, стар номер 130003 в землището на с.Крепост – с НТП «широколистна гора», вид собств. «общинска частна», целият с площ 63,308 дка за настаняване на 30 бр. пчелни семейства (един дка).

 

Исканията и копие от публикацията са приложени към докладната.

 

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. със следните имоти:

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

 

1.Имот с идентификатор 21052.1019.24 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Тринадесета” №1, кв.4 парцел VIII, с площ 311 кв.м.

2.Имот с идентификатор 21052.1019.50 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четвърта” №26, кв.7 парцел ХII, с площ 244 кв.м.

3.Имот с идентификатор 21052.1019.109 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Трета №8, кв.12 парцел Х, с площ 232 кв.м.

4.Имот с идентификатор 21052.1019.390 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Четиринадесета” №34, кв.44 парцел VII , с площ 377 кв.м.

5.Имот с идентификатор 21052.1003.261 по КК на Димитровград, кв.Черноконево, ул.„Баба Тонка” №5, с площ 653 кв.м.

6.Поземлен имот с идентификатор 06762.42.14 по КК и КР на с.Бряст, общ.Димитровград,, с площ 1064 кв.м., НТП „друг вид нива”.

7. 280.70 кв.м. от УПИ VІII-39, 38, които се включват в новообразувания УПИ VІ-39 в кв.18 по плана на с.Светлина (по чл.15 от ЗУТ)

8. 136,40 кв.м. от ПИ 21052.1015.2241 и 28,41 кв.м. от ПИ 21052.1015.468 или общо 164.81 кв.м., които се включват в новообразувания УПИ – ПИ 21052.1015.2382 по КК и КР на Димитровград (по чл.15 от ЗУТ).

9. 847,45 кв.м. от общински имот 21052.1010.313, 299,72 кв.м. от общински имот 21052.1010.350 и 115,12 кв.м. от общински имот 21052.1010.313, които се включват в новообразувания УПИ – ПИ 21052.1010.6635 по КК и КР на Димитровград (по чл.15 от ЗУТ).

10. 847,76 кв.м. от общински имот 21052.1010.313 и 1355,48 кв.м. от общински имот 21052.1010.350, които се включват в новообразувания УПИ – ПИ 21052.1010.6636 по КК и КР на Димитровград (по чл.15 от ЗУТ).

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

 

1. 173/3854 части /сто седемдесет и три върху три хиляди осемстотин петдесет и четири части/ от имот с идентификатор 21052.1007.65 по КК и КР на Димитровград, целият с площ 3854 кв.м., на съсобственика на имота – ЕТ „Светлана – МП – Митю Петров”.

2. 100,20/1381,61 части /сто цяло и 20 стотни части върху хиляда триста осемдесет и едно цяло и 61 стотни части/ от имот УПИ XX-374 в кв.49 по КРП на с.Бодрово, целият с площ 1381,61 кв.м., на съсобственика на имота – Иван Енчев Георгиев.

 

 

 

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

 

1. Поземлен имот с идентификатор 47843.113.7 по КК и КР на гр.Меричлери, стар номер 113007 в землището на Меричлери – с НТП «нива», вид собств. «общинска», целият с площ 0.747 дка. за настаняване на 50 бр. пчелни семейства

2.Част от поземлен имот с идентификатор 36573.130.3 по КК и КР на с.Каснаково, стар номер 130003 в землището на с.Крепост – с НТП «широколистна гора», вид собств. «общинска частна», целият с площ 63,308 дка за настаняване на 30 бр. пчелни семейства (един дка).

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

 

Приложение: Искания и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. /публикувано на интернет страницата на общината на 15 юни 2022г./

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград