ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г. - м.11.2021г.

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                           

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

               Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №368 от 28.01.2021 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

 

            На 10 ноември 2021г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:           

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Имот с идентификатор 21052.1010.6632 по КК на Димитровград, кв.Изток, кв.29 парцел II, с площ 400 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.12 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Пета” №28, кв.2 парцел Х, с площ 584 кв.м.

3. ПИ №191.59 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”КЕРЕШЛИКА” землище с.Добрич, с площ 731,87 кв.м.

4. ПИ №191.85 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”КЕРЕШЛИКА” землище с.Добрич, с площ 542 кв.м.

5. Имот с идентификатор 21052.1003.970 по КК на Димитровград, кв.Черноконево, кв.79 парцел III, с площ 10772 кв.м.

 

Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Имот с идентификатор 21052.1010.6632 по КК на Димитровград, кв.Изток, кв.29 парцел II, с площ 400 кв.м.

2. Имот с идентификатор 21052.1019.12 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.”Пета” №28, кв.2 парцел Х, с площ 584 кв.м.

3. ПИ №191.59 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”КЕРЕШЛИКА” землище с.Добрич, с площ 731,87 кв.м.

4. ПИ №191.85 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”КЕРЕШЛИКА” землище с.Добрич, с площ 542 кв.м.

5. Имот с идентификатор 21052.1003.970 по КК на Димитровград, кв.Черноконево, кв.79 парцел III, с площ 10772 кв.м.

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г. /публикувано на интернет страницата на общината на  10 ноември 2021г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград