Програма за разпореждане и управление с общинска собственост

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. - м.ЮЛИ 2020г.

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. - м.ЮНИ 2020г.

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г.   ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за допълнение на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г. - м.февруари

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

Проект на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Димитровград за 2020 г.

  П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Димитровград  за  2020 г.       І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Димитровград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г. Тя съдържа: 1. Прогноза…

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2020-2023г.

  О Б Щ И Н А    Д И М И Т Р О В Г Р А Д     С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЗА ПЕРИОДА  2020 – 2023 г.       І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Ефективното управление…

Предложение за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. - м.ДЕКЕМВРИ

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

Предложение за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. - м.НОЕМВРИ

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

Предложение за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. - м.СЕПТЕМВРИ

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …

Предложение за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г. - м.юли

  ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС…

Предложение за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                                                                                 ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019г. ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС  …