Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г.

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази обл.. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

В Община Димитровград с решение №650 от 24.02.2022 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

„Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им, на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

На 13 април 2022г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:

 

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.243 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №11, кв.21 парцел II, с площ 307 кв.м.

2.Поземлен имот №151.12 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. „До село”, землище с.Каснаково общ.Димитровград, с площ 890 .м.

3.Поземлени имоти с идентификатори 68669.14.666, 68669.1.668 и 68669.1.669 по КК на с.Сталево общ.Димитровград, м.„Големия кайряк”, с площи съответно 4605 кв.м., 51574 кв.м. и 1618 кв.м. , кат.9, НТП „изоставено трайно насаждение”.

4.Поземлен имот с идентификатор 06762.27.20 по КК и КР на с.Бряст, общ.Димитровград, м. „Турското гробе”, с площ 4271 кв.м., кат.3, НТП „нива”.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 62/766 части /шестдесет и две върху седемстотин шестдесет и шест части/ от имот УПИ III-400 в кв.44 по КРП на с.Сталево, целият с площ 766 кв.м., от съсобствениците на имота – Теодора Ангелова Иванова, Светлана Ангелова Иванова и Валери Александров Иванов.

2. 271/1628 части /двеста седемдесет и едно върху хиляда шестстотин двадесет и осем части/ от имот УПИ XVI-509 в кв.48 по КРП на с.Брод, целият с площ 1628 кв.м., от съсобственика на имота – Димитър Христов Станчев.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. УПИ Х-513 кв.40 по КРП на с.Черногорово, целият с площ 676,42 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена „Жилищна сграда едноетажна с гараж” - на собствениците на сградата Красимир Станиславов Кирев, Тихомир Станиславов Кирев и Захаринка Хубенова Демирева.

2. УПИ II-111 кв.48 по КРП на с.Воден, целият с площ 676,42 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена „Нова едноетажна сграда върху 85 кв.м.” - на собствениците на сградата Иван Стамов Ангелов и Таня Иванова Ангелова

 

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ, в СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ:

Индивидуализация на обекта за концесия

Максимален срок на концесията

Строителство/ услуги, които ще се възложат с концесията

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Плащания от концедента

Концесионно възнаграждение

Наименование на проекта за концесия

Предмет на концесията

Обект на концесията

2022

1

Концесия на язовир – ПИ 65574.22.205 по КК на с.Светлина

Концесия

Поземлен имот 65574.22.205, област Хасково, община Димитровград, с. Светлина, м. ЮРУТЛУКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 18689 кв. м, стар номер 000205

5

не

 

не

1009,10

 

 

Исканията и копие от публикацията са приложени към докладната.

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. със следните имоти:

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.243 по КК на Димитровград, кв.Изток, ул.„Първа” №11, кв.21 парцел II, с площ 307 кв.м.

2.Поземлен имот №151.12 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. „До село”, землище с.Каснаково общ.Димитровград, с площ 890 .м.

3.Поземлени имоти с идентификатори 68669.14.666, 68669.1.668 и 68669.1.669 по КК на с.Сталево общ.Димитровград, м.„Големия кайряк”, с площи съответно 4605 кв.м., 51574 кв.м. и 1618 кв.м. , кат.9, НТП „изоставено трайно насаждение”.

4.Поземлен имот с идентификатор 06762.27.20 по КК и КР на с.Бряст, общ.Димитровград, м. „Турското гробе”, с площ 4271 кв.м., кат.3, НТП „нива”.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1. 62/766 части /шестдесет и две върху седемстотин шестдесет и шест части/ от имот УПИ III-400 в кв.44 по КРП на с.Сталево, целият с площ 766 кв.м., от съсобствениците на имота – Теодора Ангелова Иванова, Светлана Ангелова Иванова и Валери Александров Иванов.

2. 271/1628 части /двеста седемдесет и едно върху хиляда шестстотин двадесет и осем части/ от имот УПИ XVI-509 в кв.48 по КРП на с.Брод, целият с площ 1628 кв.м., от съсобственика на имота – Димитър Христов Станчев.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1. УПИ Х-513 кв.40 по КРП на с.Черногорово, целият с площ 676,42 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена „Жилищна сграда едноетажна с гараж” - на собствениците на сградата Красимир Станиславов Кирев, Тихомир Станиславов Кирев и Захаринка Хубенова Демирева.

2. УПИ II-111 кв.48 по КРП на с.Воден, целият с площ 676,42 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, в който е построена „Нова едноетажна сграда върху 85 кв.м.” - на собствениците на сградата Иван Стамов Ангелов и Таня Иванова Ангелова

 

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ, в СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ:

 

Индивидуализация на обекта за концесия

Максимален срок на концесията

Строителство/ услуги, които ще се възложат с концесията

Срокове за изпълнение на възложеното строителство

Плащания от концедента

Концесионно възнаграждение

Наименование на проекта за концесия

Предмет на концесията

Обект на концесията

2022

1

Концесия на язовир – ПИ 65574.22.205 по КК на с.Светлина

Концесия

Поземлен имот 65574.22.205, област Хасково, община Димитровград, с. Светлина, м. ЮРУТЛУКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 18689 кв. м, стар номер 000205

5

не

 

не

1009,10

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.

 

Приложение: Искания и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022г. /публикувано на интернет страницата на общината на 13 април 2022г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

 

 

 

Съгласувал:

Светослав Стойков - Заместник-кмет

 

Димитър Гавазов - Главен юрисконсулт

 

 

Съставил:

инж. Теодора Стояно