Проект „Подкрепа за достоен живот”

Проект „Подкрепа за достоен живот” се реализира от Община Димитровград по договор за безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Проект „Подкрепа за достоен живот” е форма за социални услуги, които се предоставят в семейна среда. Създаден е за подкрепа на семейства, в които има лице с трайно увреждане, с необходимост от постоянни грижи и наблюдение.  Проектът дава  възможност за избор на личен асистент извън семейния кръг, което подпомага повишаването на социалната активност и трудовата реализация,  професионалното развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайни увреждания членове на семейството, както и  намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване. Социалните  услуги се извършват в обичайната за лицето обстановка – в дома, но има възможност и за създаване  на социални контакти.

Оценката на потребностите на лицата с трайни увреждания е най-важният и структуроопределящ момент, на базата на която се планират услугите по обслужване на дейности от ежедневния живот, насочени към конкретните потребности на потребителя, както и развиване на наличните ресурси на лицето с увреждане. 

Файлове: