Проект „И аз имам семейство”

Проект „И аз имам семейство”

Проект „И аз имам семейство” се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 “Приеми ме“ и се изпълнява в съответствие с  приоритетите, определени  в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и плана за действие за нейното изпълнение.

По проекта се предоставя социалната услуга „Приемна грижа”. Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.

В проекта са включени 82 общини, партньори на водещата организация Агенция за социално подпомагане. Община Димитровград е една от тях. 

Файлове: