Справка за постъпилите предложения по проекта за изменение и допълнение на Наредба 8 (публикуван на 21.11.2019г.)

   55  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

(публикувана на 21.11.2019г.)

 

Постъпили предложения по проекта на наредба – НЯМА.

 

Теодора Стоянова

Директор на дирекция ОССДСОМП

 

18.12.2019г.

свали като .pdf