СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

(публикувана на 28.10.2021г.)

 

 

Постъпили предложения по проекта на наредбата

На с рег.№ ОК-01-167 от 30.11.2021 г. е постъпило писмено възражение от Паско Тошев Запрянов, като част от предложенията не се приемат поради следното:

1-Предложеният данък да е в размер на 2 на хиляда като същият е в определените в чл. 22 от ЗМДТ граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

-Добавена е наименованието „Наредба № 12 за определянето размера на местните данъци на територията на община Димитровград“

-Добавено е „а за недвижимите имоти на предприятията върху данъчната оценка определена по реда на чл. 21 от ЗМДТ.“

-Разпределението на събраните данъци става с бюджета на общината за съответната календарна година

 

 

Росен Кузев

Началник отдел „Приходи“

 

01.12.2021г