Проект на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия (ОПНРБ)

 

 

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Описание: http://www.hs.government.bg/hs/images/kartaOblast.gif
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021-2025 г.

 

 

 

 

Раздел I. Въведение

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия (ОПНРБ) се разработва на основание чл. 6г, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Националната и Областната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (НПНРБ) и за изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ). Общинската програма съдържа оперативни цели и дейности за реализиране на оперативните цели.

Общинската програма е със срок на действие 5 години и обхваща периода 2021-2025 г. Тя следва да подпомогне изпълнението на НПНРБ и НСНРБ, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. Общинската програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре".

ОПНРБ има за цел да спомогне и за осигуряването на цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигането на устойчивост при бедствия. В основата на това е осигуряването на добра координация между отделните заинтересовани страни, недопускане дублирането на дейности и ресурси, и приоритезирането на инвестициите за намаляване на риска от бедствия, като се отчита негативното въздействие на рисковете, установените пропуски в капацитета, ефективността и ефикасността на мерките и въздействието на промените в климата.

Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическо състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет във всеки един район в България.

Предвидените мероприятия и дейности в Общинската програма за намаляване на риска от бедствия ще окажат положително въздействие за:

намаляване уязвимостта на населението от бедствия;

 • подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия в отделните сектори и недопускане дублиране на дейности;
 • повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия;
 • подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия;
 • използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия;
 • повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска от бедствия;
 • приобщаване на множество заинтересовани страни в процеса по намаляване на риска от бедствия, с което да се постигнат повече ползи за общността.

 

 

 

 

 

Раздел II. Оперативни цели и дейности за периода 2021-2025 г.

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия следва оперативните цели и дейности заложени в Националната програма за намаляване на риска от бедствия в отделни приоритетни области за действие, с които следва да бъдат постигнати стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Дейностите заложени в настоящата програма, ще имат принос за постигане на една или повече от оперативните цели. Също така, от съществено значение е, че дейностите ще водят до решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на областно или общинско ниво.

 

 

Оперативна цел

Дейности за реализиране на оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на оперативните цели на общинско ниво

Отговорна институция

 

1.1. Въвеждане на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования и населението и споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения.

1.1.1. Провеждане на разяснителни кампании сред населението/ информационни дни / обучения за органите на изпълнителната и местната власт / състезания/ конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца.

1.1.1.1. Провеждане на разяснителна кампания сред населението чрез средствата за масова информация.

 

1.1.1.2. Обучение на служителите на Общинска администрация и органите на изпълнителната власт за повишаване на компетентността и познанията за рисковете от бедствия.

 

1.1.1.3. Провеждане на тематични конкурси за деца и ученици, свързани със защитата при бедствия.

 

Органи на изпълнителната власт, РУ на МВР – Димитровград, РС ПБЗН Димитровград, ДГ и Училища – Димитровград и Общ. С на БЧК-Димитровград.

 

 1. Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в обучения, тренировки и учения при различните видове бедствия.

1.1.2.1 Провеждане на тренировки на общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

 

1.1.2.2. Провеждане на учение за реагиране при бедствия със съставните части на ЕСС и с участие на населението и НПО.

 

Председател на Общ.СНРБ, кметове, кметски наместници и пълномощници на населените места , РС ПБЗН Димитровград, РУ на МВР Димитровград.

 

 

 

 

 

1.1.3. Разработване, публикуване и периодично актуализиране на карти на риска чрез използване на ГИС.

1.1.3.1. Създаване на карти с обекти на критичната инфраструктура; горски масиви в близост до урбанизираните територии, производствени мощности или инфрастуктурни съоръжения; свлачища и срутища и периодичното им актуализиране.

 

1.1.3.2. Създаване и актуализиране на карти за риска от наводнения, включващи заливните зони.

ОП Благоустрояване Димитровград, ДГС Хасково-филиал Димитровград , кметове на населени места

 

 

 

Отдел Кадастър и Регулация, С и ОМП

 

1.1.4. Подобряване на диалога и сътрудничеството между заинтересованите страни за осигуряване на информирано вземане на решения при управление на риска от бедствия, чрез прилагане на научните постижения.

1.1.4.1. Поддържане на добра координация между териториалните структури на централните органи на изпълнителната власт, общинска администрация, болнични заведения и МЦ. Осигуряване на възможност за 24 часов контакт.

 

 

1.1.4.2. Изграждане на оперативно сътрудничество между Общ.СНРБ , РУ на МВР Димитровград, РС ПБЗН Димитровград, с доброволци и доброволчески организации .

 

 

 

Членове на Общ.СНРБ, РУ на МВР Димитровград, РС ПБЗН Димитровград, Общинска администрация, МБАЛ и МЦ на територията на Община Димитровград

 

 

Председател Общ.СНРБ, РУ на МВР Димитровград, РС ПБЗН Димитровград, , БЧК, кметове на населени места

 

 

1.1.5. Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищно образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност и възстановяване.

 

1.5.1.1. Провеждане на занятия, разяснителни кампании и тренировки в детските градини и училищата.

РУ на МВР Димитровград, РС ПБЗН Димитровград, директори на училища и ДГ.

 

 

1.1.6. Изграждане и използване на центрове за обучение на населението за действие при бедствия.

 

1.1.6.1. Организиране на обучение на населението в изградените центрове за обучение в Южен централен район на планиране.

Кмет на община, РС ПБЗН Димитровград, директори на училища и ДГ

 

 

1.1.7.Въвеждане на механизми за систематизиране провеждането на обучения за защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование.

1.1.7.1. Прилагане на въведени механизми за систематизирано провеждане на обучение за защита при бедствия в системата на образованието.

РУ на МВР Димитровград, РС ПБЗН Димитровград, директори на училища и ДГ.

 

 

1.1.8. Въвеждане на механизми за систематизиране провеждането на обучение за защита при бедствия на органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и населението.

 

1.1.8.1. Прилагане на въведени механизми за систематизирано провеждане на обучение за защита при бедствия на органите на изпълнителната власт, другите държавни и местни органи и населението.

Общ.СНРБ – Димитровград,

РУ на МВР Димитровград, РС ПБЗН Димитровград,

 

1.2. Изграждане на система за измерване, съхраняване, споделяне и предоставяне на данни за загубите от бедствия, и информация за последиците върху икономиката, социалния сектор, здравеопазването, образованието, околната среда и културното наследство.

1.2.1. Разработване на национална система за събиране на данни за загуби от бедствия, която да осигурява информирано вземане на решения, както и данни за целите на докладването за напредъка на България по изпълнение на глобалните цели от Рамката за намаляване риска от бедствия от Сендай.

1.2.1.1. Участие в разработването на национална система за събиране на данни за загуби от бедствия; обучение на длъжностни лица от съответните администрации, отговорни за въвеждане и използване на данни в/от системата.

 

1.2.1.2. Провеждане на тренировки за работа с национална система за събиране на данни за загуби от бедствия.

 

Общинска администрация-Димитровград, кметове на населени места, кметски наместници и пълномощници .

 

 

 

1.2.2. Разработване и поддържане на областен риск- регистър.

1.2.2.1. Участие в разработването на областен риск-регистър. Разработване и периодично актуализиране на профила на риска в общинския план за защита от бедствия.

 

Общинска администрация – Димитровград; РС ПБЗН Димитровград.

 

 

1.2.3. Разработване и приемане на националната методология за оценка на причинените от бедствията щети и загуби .

1.2.3.1. Участие в разработването на национална методика за оценка на причинените от бедствия щети и загуби; обучение на длъжностни лица от съответните администрации за познаване и прилагане на методологията.

 

Общинска администрация – Димитровград; РС ПБЗН Димитровград, кметове на населени места, кметски наместници и пълномощници .

.

 

 

2.1. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги.

 

2.1.1. Засилване ролята на платформите за намаляване риска от бедствия на национално, областно и общинско ниво.

2.1.1.1. Регулярно публикуване на информация на официалните интернет-страници на Общинска администрация-Димитровград от проведените заседания и взетите решения от Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

 

Председател на Общ.СНРБ

 

2.1.2. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление на риска от бедствия на служителите от съответната администрация , служби, други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита при бедствия.

 

2.1.1.2. Организиране и провеждане на обучения със служители на съответните администрации за повишаване капацитета за управление на риска от бедствия.

Общинска администрация-Димитровград, Административни ръководители на регионални структури на централната изпълнителна власт

 

2.1.3. Извършване на периодична оценка на риска от бедствия и оценка на способностите за управление на риска, включително и за целите на докладването по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза .

2.1.3.1. Извършване на оценка на риска при:

- представяне на годишни отчети за оценка на риска и актуализация на картите на риска чрез използване на ГИС;

- обобщаване резултатите от проверки на обекти и съоръжения, предотвратяващи/ ограничаващи щетите при бедствия;

- класифициране/ актуализиране класификацията на язовирните стени по степен на потенциална опасност, съгласно Закона за водите.

 

Общ.СНРБ-Димитровград; Областна комисия по чл. 183, ал.3 от ЗВ; РИОСВ- Хасково, БД ИБР – Пловдив, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири„ – София.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Извършване на прегледи на нормативните актове свързани с управлението на риска от бедствия и иницииране на промени при необходимост.

2.1.4.1. Събиране и представяне пред ОСНРБ – Хасково на предложения за изменение или допълнение на нормативните актове свързани с управлението на риска от бедствия.

Общ.СНРБ-Димитровград; Административни ръководители на представителства на централната изпълнителна власт на територията на Община Димитровград.

 

2.1.5. Въвеждане на система за осигуряване непрекъснатост на доставките на основни стоки и услуги.

2.1.5.1. Въвеждане на система за осигуряване на непрекъснатост на доставките на стоки/услуги в селищата на община Димитровград.

Общ.СНРБ ; Кметове на селища; водни и електроразпре-делителни дружества; телекомуникационни оператори;

 

2.1.6. Насърчаване участието на частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия.

2.1.6.1. Привличане на експерти от частния, професионалния и научния сектор в заседания на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия като консултанти за разработване на годишния план за намаляване риска от бедствия.

 

2.1.6.2. Използване на персонал, материална база и техника от частния, професионалния и научния сектор при провеждане на дейностите от Общ.СНРБ

 

Общ.СНРБ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ.СНРБ;

 

 

 

 

 

 

2.2. Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички административни нива.

2.2.1. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на общинския план за защита при бедствия и планове за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия.

 

2.2.1.1. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на общинския план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия.

Общ.СНРБ – Димитровград;

 

2.2.2. Разработване и актуализация на общинската програма за намаляване на риска от бедствия и годишният план за изпълнението им.

 

2.2.2.1. Разработване и актуализация на общинската програма за намаляване на риска от бедствия.

 

2.2.2.2. Изготвяне на годишни Планове за изпълнение на Общинската програма за намаляване риска от бедствия.

 

2.2.2.3. Изготвяне на годишни доклади за състоянието на защитата при бедствия на общинско ниво.

 

Общ.СНРБ – Димитровград;

 

 

 

Общ.СНРБ

 

 

 

 

 

Общ.СНРБ-Димитровград

 

 

 

 

 

 

2.3. Повишаване способностите на институциите за управление на риска от бедствия.

 

 

 

 

 

2.3.2. Въвеждане механизъм и процедури за тестване на технологичната среда, предназначена за взаимодействие при бедствия.

 

2.3.2.1. Съдействие при въвеждането на механизъм и процедури за тестване на технологична среда за взаимодействие при бедствие.

Общ.СНРБ – Димитровград

 

 

2.3.3. Развитие на трансграничното сътрудничество при бедствия чрез сключване на двустранни и многостранни споразумения.

2.3.3.1. Прилагане на двустранни и многостранни споразумения за трансгранично сътрудничество при бедствия (България – Турция; България – Гърция).

 

Общ.СНРБ – Димитровград

Структури на ЕСС

 

 

 

 

2.3.5. Развитие на допълнителни способности за реагиране при различни видове инциденти, аварии и бедствия.

 

 

 

 

 

 

2.4. Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на единната спасителна система, включваща и механизми за мониторинг и оценка.

2.4.1. Разработване на механизъм за извършване на оценка и анализ на предприетите действия непосредствено преди, по време на и след бедствия.

 

2.4.1.1. Подпомагане разработването на механизма чрез изготвяне на анализи и препоръки и обобщаване на добри практики.

Общ.СНРБ – Димитровград

 

 

2.4.2. Изготвяне на национална програма за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система .

 

2.4.2.1. Изпълнение на общинската програма за обучения, тренировки и учения на съставните части на ЕСС.

Общ.СНРБ – Димитровград

Съставни части на ЕСС

 

2.4.3. Въвеждане на механизъм за мониторинг и оценка на проведените обучения, тренировки и учения на съставните части на ЕСС.

 

2.4.3.1. Изучаване и прилагане на въведения механизъм за мониторинг и оценка на проведените обучения, тренировки и учения на частите на ЕСС.

Общ.СНРБ – Димитровград

Съставни части на ЕСС

 

2.4.4.Повишаване на осигуреността със специализирана екипировка и оборудване

на изградените способности за реагиране при бедствия на България.

 

 

 

 

2.4.5. Разработване на Насоки за координация и взаимодействие с ЕС, НАТО, ООН и други международни организации по оказване и получаване на

международна помощ при бедствия.

 

 

 

 

2.4.6. Повишаване на способностите за реагиране чрез ефективно използване на обучителната програма на Механизма за гражданска защита на Съюза, както и

други курсове и програми за обучение.

 

2.4.6.1.Участие на служители от институциите на територията на община Димитровград в обучения, курсове и т.н.

Общ.СНРБ – Димитровград

Административни ръководители на представителства на централната изпълнителна власт на територията на община Димитровград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез използването на съвременни технологии.

2.5.1. Анализиране на наличните системи за мониторинг и изготвяне на прогнози, с цел усъвършенстване на системата за ранно предупреждение.

2.5.1.1. Анализиране на наличните системи за мониторинг и изготвяне на прогнози; изработване на предложения за тяхното надграждане и модернизиране.

Общ.СНРБ – Димитровград

Административни ръководители на представителства на централната изпълнителна власт на територията на община Димитровград.

 

2.5.2. Използване на съвременните технологии и иновации за изграждане на ефективна система за ранно предупреждение на населението и органите на местна власт.

 

2.5.2.1. Сключване на споразумение с мобилни оператори за оповестяване с текстово съобщение на лица, намиращи се в застрашени или бедстващи зони.

Кмет на община, РУ на МВР-Димитровград и РС ПБЗН-Димитровград .

 

2.6. Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре".

2.6.1.Изграждане на система за оценка на потребностите след бедствия.

 

2.6.1.1. Прилагане на система за оценка на потребностите след бедствия на общинско ниво.

Общ.СНРБ – Димитровград

Административни ръководители на представителства на централната изпълнителна власт на територията на Община Димитровград

 

2.6.2. Въвеждане на планиране на възстановяването след бедствия при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“.

2.6.2.1. Изработване на планове за възстановяване след бедствия със залагане на принципа „да изградим отново, но по-добре“; планиране на възстановителни дейности, съответстващи на актуалното законодателство в различните инфраструктурни, териториалноустройствени и др. сектори.

 

Кмет на община Димитровград, кметове на населени места и кметски наместници.

 

3.1. Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия.

 

3.1.1. Включване на адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия в интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 и в плановете за интегрирано развитие на общината.

 

3.1.1.1. Включване на адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия в интегрираните териториални стратегии за развитие на Южен централен район за планиране от ниво 2 и в плановете за интегрирано развитие на общината

 

3.1.1.2. Изготвяне на списък с недвижими имоти общинска собственост и тяхната пригодност за ползването им като логистични центрове, снабдителни центрове и площи за разгъване на палаткови лагери или поставяне на фургони, складиране на инертни материали или други свързани с превенцията и отстраняването на щетите от бедствия.

 

Кмета на общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия , за който е необходимо финансиране.

3.1.2.1. Събиране на предложения и представяне на доклади на общинско ниво за приоритетни дейности за намаляване риска от бедствия, за който е необходимо финансиране.

Общ.СНРБ – Димитровград

РИОСВ – Хасково, Областна комисия по чл. 183 , ал.3 от ЗВ; Кметове на общини; РД ПБЗН, БД ИБР – Пловдив, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ – София, ДГС – Хасково, ОПУ- Хасково, ВиК оператори на територията на община Димитровград.

 

 

3.1.3. Изготвяне и изпълнение на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на РБ, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморско крайбрежие за периода след 2020 г., която се съобразява с промените в климата.

 

3.1.3.1. Включване в годишните планове за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия на мерки от Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на РБ, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморско крайбрежие за периода след 2020г., съобразена с промените в климата.

 

Кмет на община

 

 

3.1.4. Изготвяне и изпълнение на планове за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2021-2027г., които вземат предвид въздействието на промените на климата.

 

 

 

3.1.4.1. Изготвяне и изпълнение на планове за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2021-2027г., които вземат предвид въздействието на промените на климата

Общ.СНРБ – Димитровград и Кмет на община Димитровград

 

 

3.1.5. Насърчаване на научните изследвания и разработки в областта на намаляването на риска от бедствия.

 

 

 

 

4.1. Подобряване разбирането и адекватно оценяване на въздействието на бедствията върху публичните финанси.

4.1.1. Стимулиране на застраховането и други механизми за трансфериране на риска сред населението и частния сектор с цел по-бързо възстановяване след бедствия.

 

 

 

 

4.1.2. Осигуряване на базата на публично-частно партньорство на ниско лихвени кредити за населението в риск от/или засегнато от бедствие.

 

 

 

 

4.1.3. Въвеждане на механизми за осигуряване на ликвидност при бедствия с голям мащаб, с цел по-бързо и ефективно реагиране и възстановяване/катастрофичен фонд, параметрично суверенно застраховане, катастрофични облигации и др./

 

 

 

 

4.1.4. Насърчаване учредяването и развитието на инструменти за взаимно подпомагане (фонд Общинска солидарност и др.)

 

4.1.4.1. Провеждане на разяснителна кампания за възможните форми за взаимно подпомагане; даване гласност за добри национални и международни практики.

 

4.1.4.2. Препоръка за изграждане на фонд „ Общинска солидарност „ в общината , при наличие на финансова възможност за структуриране на такъв фонд.

 

Кмет на община Димитровград и кметове на населени места; Ръководители на администрации поделения на централната изпълнителна власт

 

4.1.5. Мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане.

 

4.1.5.1. Мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане.

Общ.СНРБ – Димитровград

Кмет на община; АДФИ, Сметна палата, АОП, НАП

 

4.2. Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни решения, за намаляване на риска от бедствия и недопускане възникване на нови рискове.

 

4.2.1. Повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки и услуги.

4.2.1.1. Актуализиране на списъка с фирми-доставчици на основни стоки/услуги в Общинския план за защита при бедствия.

Общ.СНРБ – Димитровград

Административни ръководители на представителства на централната изпълнителна власт на територията на община Димитровград

 

4.2.2. Изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция и модернизация на системи, обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и оперативно управление.

 

4.2.2.1. Поддържане и укрепване на обектите, включени в списъка „Критична инфраструктура“.

 

 

Общ.СНРБ – Димитровград

Административни ръководители на представителства на централната изпълнителна власт на територията на община Димитровград

 

4.2.3. Въвеждане на подход за извършване на публични и частни инвестиции, отчитащ риска от бедствия.

 

4.2.3.1. Прилагане на общинско ниво на подход за извършване на публични и частни инвестиции, отчитащи риска от бедствия.

 

 

Общинска администрация Димитровград, Органи на изпълнителната власт

 

 

4.2.4.Повишаване на дела на финансовите средства на общинско ниво за изпълнение на дейности за намаляване на риска от бедствия.

4.2.4.1.Повишаване на дела на привлечените (от МКВП-МС, европейски програми и проекти) средства на общинско ниво за изпълнение на дейности за намаляване на риска от бедствия.

Общинска администрация Димитровград, , Общински съвет за намаляване на риска от бедствия - Димитровград

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Отчитане на напредъка по изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия.

За изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се приемат годишни планове, които съгласно разпоредбите на чл. 6г, ал. 6 от ЗЗБ, задължително съдържат:

 1. оперативни цели;
 2. дейности;
 3. бюджет;
 4. срок за реализация;
 5. очаквани резултати;
 6. индикатори за изпълнение;
 7. отговорни институции.

Изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се осъществява посредством съответните годишни планове и се отчита с доклада за състоянието на защитата при бедствия, който съдържа информация за реализираните мерки и идентифицираните предизвикателства. Докладът се базира и на информацията получена, съответно от членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, в изпълнение на чл. 6д, ал. 8 и чл. 65, т.9 и 13 от ЗЗБ.

Идентифицираните предизвикателства в докладите, изготвени в периода 2021-2025 г., следва да бъдат съобразени при разработването на следващата Областна програма за намаляване на риска от бедствия.

 

Раздел IV. Финансиране

Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия са:

 • Бюджет на Община-Димитровград;
 • Бюджет на ангажираните органи на изпълнителната власт и на структурите, членове на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия;
 • Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
 • Бюджетите на министерствата и ведомствата;
 • Търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им;
 • Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Когато финансирането на дейностите по Националната програма е за сметка на държавния бюджет, финансовите средства се осигуряват в рамките на одобрените бюджети за съответните ведомства и бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Допълнителни финансови средства се осигуряват, като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници, за реализиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране чрез решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Тези средства трябва да са в рамките на предвидените по резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и да са част от определения лимит, съгл. чл. 56, ал. 2 от Закона за защита при бедствия и Постановлението на Министерския съвет за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за съответната година.