Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград е за определяне на стойността на таксите за ползване на детска кухня, детски градини и

   489  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ДО                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

от Иво Тенев Димов – Кмет на Община Димитровград

                                  

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград е за определяне на стойността на таксите за ползване на детска кухня, детски градини и яслени групи към детските градини на територията на община Димитровград.

 

Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград:

Направеното предложение за определяне размера на таксите за ползване на детска кухня, детски градини и яслени групи към детските градини на територията на община Димитровград е във връзка с настъпилите промени в нормативните актове, които регламентират задължителния характер на предучилищното образование, здравословното хранене на децата от 3 до 7 години, посещаващи детски заведения, както и решение на ВАС  № 9211/2019.

Съгласно  чл. 298, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет.

Дейностите, които се финансират изцяло или частично със средства от държавния бюджет са дефинирани в чл.3б от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование (НФИСПУО). Те се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите, като размерите на стандартите се регламентират с акт на Министерския съвет.

Съгласно НФИСПУО, разходите за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи и на деца от 2- до 4-годишна възраст в групи в детските градини се финансират частично със средства от държавния бюджет и включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване, за квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, с изключение на разходите за медицински персонал. Всички други разходи за издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата и дейностите по хранене се финансират със средства от общинския бюджет. (С решение № 70/19.12.2019г. на ОбС Димитровград е определена годишната издръжка на 1 дете в детска градина, местна отговорност).

С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират изцяло разходите за персонал и присъщата издръжка, с изключение на разходите за медицински персонал, за дейностите за задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до постъпването им в І клас, осъществявано в групи в детските градини.

Съгласно  чл. 298, ал.2 от ЗПУО, родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование - само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата. За общинските детски градини и училища, размерът и редът за заплащане на тези такси се определят със Закона за местните данъци и такси  (чл. 6 , ал.1, т.”в” и т.”г” и чл. 81).

С цел осигуряване на здравословна и разнообразна храна, отговаряща на нормативните изисквания и след извършен финансов анализ на необходимите средства за дейностите по хранене в детските градини се формира размерът на дневния стойностен хранителен оклад в детската градина, който е между 3,00 и 3,50 лева, съответно месечната издръжка на едно дете само за храна, при пълен месец посещение на детска градина, е между 63 и 73 лева. При анализа са отчетени и  влизащите в  сила след 01.02.2020г.  промени в Наредба № 6 от 10 август 2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години, посещаващи детски заведения.

Според действащата общинска Наредба № 10, при определяне на конкретния размер на местните такси и цени на услугите в детските градини до момента се прилага диференцираният подход – родителите или настойниците на децата от 2- до 4-годишна възраст в целодневни и яслени групи към детските градини на територията на община Димитровград заплащат месечни такси, формирани от постоянна и пропорционална част. Размерът на постоянната част на таксите за възрастовата група от 2 до 4 години се определя в зависимост от населеното място, в което се намира детската градина. Родителите/настойниците на децата, навършили 5 и 6 години, посещаващи целодневни групи в детските градини заплащат еднокомпонентни месечни такси, формирани на база дневна такса, независимо от населеното място, в което се намира детската градина.

В цитираната Наредба № 10, таксите за ползване на детски ясли и градини и детска кухня не са променяни повече от 10 години. (Пример: Минималната работна заплата (МРЗ) през 2010г. е 240лв. Таксата за при пълен месец посещение на детска градина тогава е 56 лв – формирана от 14 лв постоянна и  42 лв дневна такса (21 дни х 2 лв), т.е. е 23 % от МРЗ. През 2019г., тази такса от 56 лв е 10% от МРЗ).

Предложеният проект предвижда изменение на размера и начина на формиране на месечната такса за посещение в детска градина, като отпадне досега действащият механизъм чрез постоянна и пропорционална част и се въведе месечна такса, в зависимост от присъствените дни на детето, еднаква за територията на град Димитровград, кварталите на града, гр. Меричлери и селата в  общината. 

В проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 се предвижда месечната такса за посещение на деца в яслени групи към детските градини и за целодневни групи за децата от 2- до 4-годишна възраст да бъде 65 лева за посещение в детските градини на територията на град Димитровград,  кварталите на общинския център,  гр. Меричлери и селата. Таксата е еднокомпонентна и се формира въз основа на броя на дните, в които детето посещава детската градина и реално ползва услугата. Ако детето има пълен месец на посещаемост, родителите ще заплатят месечна такса в размер на 65 лева за ДГ. Ако детето е отсъствало в определени дни на месеца, родителите ще заплатят такса пропорционално и само за дните, в които е ползвана образователната услуга.

Съгласно чл. 9, ал.1 и 4 на ЗПУО, задължителното предучилищно и училищно образование в общинските детски градини е безплатно за децата. Това право се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите им. Във връзка с член 8, ал.1 и чл.67, ал.1 от цитирания закон, предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите на обучение: целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна, а общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образованиe.

Предвид осигурените от държавния бюджет средства за издръжка (със стандартите) и определените с държавния норматив средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи, предложението е  месечната такса, дължима за дейностите по хранене, извън финансираните от държавата, за 5-и 6- годишните деца, посещаващи подготвителна целодневна група в детска градина да бъде в размер на 55 лева за всички детски градини на територията на община Димитровград. Месечната такса е дължима пропорционално на присъствените дни.

Съгласно нормативните разпоредби, към детските градини или в училищата могат да се организират полудневни групи за задължително предучилищно образование. За подготвителни полудневни групи в училище такса не се заплаща.

 

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата:

- Гарантиране на по-висока ефективност на предоставените услуги;

- По-голяма яснота, справедливост, коректност, публичност и обективност при определянето и заплащането на размера на местните такси;

- Синхронизиране на образователните политики на общинско ниво с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;

- Осъществяване на споделена отговорност от страна на родителите по отношение посещението на децата;

- Постигане на баланс между направените разходи от Община Димитровград и хармонизиране на образователната инфраструктура на територията на общината;

- Възстановяване на част от разходите на Общината по предоставяне на услугите;

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Димитровград да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

 

на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 9 и чл.298 от Закона за предучилищното за училищното и образование, чл. 6 , ал.1, т.”в” и т.”г” и чл.81 от Закона за местните данъци и такси  и чл.3б от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното за училищното и образование, Общински съвет Димитровград реши:

 

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград.
  2. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности,      необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

  • Я:

 

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград;

2. Копие от публикацията на Предложение за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград:

 /На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Димитровград на 27.12.2019г./

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

Проект на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград

 

§ 1. В чл. 34, ал. 1 се изменя така:

 

(1) За ползване на общински детски ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва:

1. За деца, посещаващи целодневни групи (яслени и за 3- и 4- годишни деца) в детските градини на територията на община Димитровград  – месечна такса в размер на 65,00 лв.

2. За деца, посещаващи полудневни  групи (яслени и за 3- и 4- годишни деца) в детските градини на територията на община Димитровград  – месечна такса в размер на 33,00 лв.

3. За деца на почасова организация в детските градини и групи на територията на община Димитровград  – месечна такса в размер на 17,00 лв.

4. За деца, посещаващи целодневни групи (за 5- и 6- годишни деца) в детските градини на територията на община Димитровград  – месечна такса за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата в размер на 55,00 лв.

 

§ 2. В чл. 34, ал. 3 става ал.2 и се изменя така:

 

 (2) Месечната такса за посещение се фиксира като стойност за месеца и е дължима пропорционално на присъствените дни. При отсъствие на дете, такса не се заплаща за времето, през което то отсъства (но не повече от два месеца), при условие, че родителят/настойникът предварително (поне един ден по-рано) писмено е уведомил директора на детската градина.

 

 

§ 3. В чл. 34, ал. 2 става ал.3 се изменя така:

 

 (3) Размерът на пропорционалната част от дължимата месечна такса, установен съгласно чл. 34, ал. 1, се заплаща в размер на 75% в следните случаи:

1. за деца, чиито родител/родители са със 71% и с над 71% трайно намалена работоспособност;

2. за деца пълни сираци;

3. за деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия;

4. за деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;

5. за деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от Министъра на здравеопазването;

6. за деца с медицинска експертиза за 50% и над 50% намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза.

 

§ 4. В чл. 34, ал. 4 се изменя така:

 

(4) Размерът на пропорционалната част от дължимата месечна такса, установен съгласно чл. 34, ал. 1, се заплаща в размер на  50% в следните случаи:

1. за две деца от едно семейство, посещаващи детска градина;

2. за деца с един починал родител;

3. за деца, на които и двамата  родители са студенти в редовна форма на обучение;

 

§ 5. В чл. 34, ал. 5 се изменя така:

 

 (5) Когато от едно семейство децата, посещаващи детски градини в общината са  повече от две, месечната такса се заплаща в размер на 75% за първо дете; 50% за второ дете; за трето и всяко следващо дете в размер на 25%.

 

§ 6. В чл. 34, ал. 6 се изменя така:

 

 (6) Ползването на преференции по чл.34, ал.3, 4 и 5, се извършва:

1. въз основа на подадено писмено заявление от единия от родителите или настойниците на детето, придружено от документ, доказващ основанието за ползване на преференция.

2.  само за  деца на родители или настойници, регистрирани по постоянен или настоящ адрес в община Димитровград.

 

 § 7. В чл. 34, ал. 8  става ал.7 и се изменя така:

 

 (7)  1. Ползването на преференции по чл.34, ал.3, 4 и 5 започва от началото на месеца, следващ месеца от подаване на документите по чл.34, ал.6.

2. За месец септември, месечната такса за деца, посещаващи детска градина, които в календарната година навършват 5-годишна възраст и постъпват в подготвителна група за 5-годишни, се формира сумарно, изчислена за два периода: 1-14 септември и 15-30 септември

2.1. за периода 1-14 септември, таксата се изчислява пропорционално на присъствените дни, съобразно чл.31, ал.1, т.1, т.2 или т.3, при запазване преференциите по чл.34, ал.3, 4 и 5;

2.2. за периода 15-30 септември, таксата се изчислява пропорционално на присъствените дни, съобразно чл.31, ал.1, т.4, при запазване преференциите по чл.34, ал.3, 4 и 5.

 

§ 8. В чл. 34, ал. 9 става ал.8 и се изменя така:

 

 (8) Не се заплаща:

1. месечна такса за деца, ползващи социални услуги в общността - резидентен тип;

2. месечна такса за деца, посещаващи полудневни групи в общинските училища.

 

 

§ 9. Чл. 35 се изменя така:

 

Чл.35. За ползване на детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години, родителите или настойниците подават заявление до директора на детската градина и заплащат цена на храната в размер на 2,00 лв. на ден. Сумата се събира от длъжностното лице в  съответната детска градина и се внася по ред и начин, упоменат в чл.37 от Наредбата.

 

свали като .pdf