Приемане Наредба за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград

   209  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 

ДО                                                                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

от Иво Тенев Димов – Кмет на Община Димитровград

 

 

ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 123 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС, обн. ДВ. бр.86 от 18 октомври 2018г.), дейностите в областта на физическото възпитание, физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност се финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, със средства, осигурени в изпълнение на международни договори и програми, и от други източници.

Общините може да подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически дружества, които имат седалище и дейност на територията на съответната община, като условията и редът за финансиране и подпомагане се определят с наредби на общинските съвети.

Във връзка с гореизложеното, предлагаме на вашето внимание Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград.

 

Мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград:

 

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата:

Съгласно действащото законодателство - чл.133, ал.4 от ЗФВС, обн. ДВ. бр.86 от 18 октомври 2018г., условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се определят с наредба на общинския съвет. 

           

2. Цели, които се поставят:

Основната цел на Наредбата е чрез осигуряването от Община Димитровград на финансово подпомагане на спортните клубове да се стимулира:

- развитието на Детско-юношеските спортни школи на територията на Общината и

- създаването на условия и възможности за участие на деца в занимания по отделни видове спорт,

за да се

- подобри техния здравния статус, физическата и психическа дееспособност и

- осигурят условия за успешна и навременна селекция и развитие на млади и перспективни състезатели.

С приемането на Наредбата се цели постигане на публичност и прозрачност на финансирането на спортните клубове чрез създаване на ясни правила за финансиране на всички спортни клубове на територията на Община Димитровград. Важна цел е да предотврати допускането на злоупотреби  и постигане на максимална прозрачност при изразходване на средствата.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Общата сума на средствата за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове се утвърждава от Общинския съвет с приемане на бюджета за текущата година на Община Димитровград.

За административното прилагане на  Наредбата не са необходими финансови средства.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Приемането на Наредбата ще допринесе за подобряване работата на спортните клубове, тяхното навременно финансиране, отчитане и планиране на нужните им средства за спортния им календар. Това от своя страна ще допринесе за постигане на добри спортно-технически резултати от състезателите и отборите и активно развитие на детско-юношеския спорт.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи на правото на Европейския съюз.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, определящи задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение  на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград.

 

 

 

 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 123, чл.127 ал.2 и чл.133 ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, обн. ДВ. бр.86 от 18 октомври 2018г., предлагам на Общински съвет – Димитровград да вземе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 1. Общински съвет – Димитровград приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград.
 2. Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград влиза в сила от датата на приемането й и отменя Наредба №33 за условията, реда и критериите  за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Димитровград.
 3. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград.

2. Копие от публикацията на Предложение за приемане на проект Наредба за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград. /На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Димитровград на 27.12.2018г./

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект!

 

НАРЕДБА №

 

ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.  С тази наредба се определят:

 1. условията и редът за разпределение на финансовите средства, отпускани от Община Димитровград за подпомагане на спортните клубове, функциониращи на територията на  общината;
 2. условията и редът за финансово стимулиране от Община Димитровград на спортен клуб за състезател, който е включен в национален отбор и е взел участие на олимпиада, официално световно или европейско първенство;
 3. редът за отчитане и доказване на законосъобразността на разходваните средства.

Чл. 2. Право на финансово подпомагане и стимулиране по тази наредба имат спортни клубове, със седалище и развиващи тренировъчната си дейност на територията на Община Димитровград (димитровградски спортни клубове).

Чл.3. Общата сума на средствата за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове се утвърждава от Общинския съвет с приемане на бюджета за текущата година на Община Димитровград.

Чл.4. Средствата се предоставят на спортните клубове, като размерът на финансовото им подпомагане е на база обхвата възрастови групи от спортуващите, постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, спортната база и условията за развитие, както и степента на участие в общинските, държавни и международни прояви.

Чл.5. (1) Община Димитровград подпомага финансово спортни клубове, осъществяващи спортна дейност за развитие на Детско-юношеските школи (ДЮШ) на територията на Общината, за създаване на условия и възможности за участие на деца в занимания по вид спорт, с цел подобряване здравния статус, физическата и психическа дееспособност, селекция на млади и перспективни състезатели.

(2) Средствата се предоставят на спортните клубове за:

1. Развитие на детско-юношески спорт  и спорт за всички;

2. Осъществяване на учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност;

3. Стимулиране на спорта за високи постижения;

4. Закупуване на спортна екипировка, спортни уреди и спортни съоръжения.

Чл.6. Право на отпускане на финансово стимулиране по Наредбата има всеки спортен клуб за състезател, който е включен в национален отбор и е взел участие на олимпиада, официално световно или официално европейско първенство през предходната календарна година.

 

РАЗДЕЛ  ВТОРИ

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ

 

Чл.7. Право на финансово подпомагане имат всички спортни организации по смисъла на чл.17 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС, Обн. ДВ. бр.86 от 18 октомври 2018г.), които осъществяват социално значима спортна дейност на територията на Община Димитровград.

Чл.8. За финансово подпомагане могат да кандидатстват спортни клубове, отговарящи на следните условия:

1. да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Димитровград;

2. състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по съответния спорт във възрастова група мъже/жени, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Димитровград и да са участвали в държавния спортен календар;

3. да са вписани в Централния регистър към Министерство на Правосъдието, като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за извършване на общественополезна дейност, което се проверява по служебен път (в случай, че са регистрирани преди 01.01.2018 г.), както и да са осъществили пререгистрацията на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията до 31.12.2020 г.;

4. да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в публичния Национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове, воден от Министерството на младежта и спорта (ММС) или Българският футболен съюз (БФС), което се проверява по служебен път;

5. да развиват дейност, съгласно Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Димитровград, за съответния период;

6. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, организирани от съответната спортна федерация и включени в държавния и международен спортен календар, както и в мероприятията от Общинския спортен календар за съответната календарна година;

7. да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване;

8. да са изпълнили задълженията си към общината по предходни договори за финансово подпомагане и/или по договори за ползване на общинска спортна база;

9. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите  Национални счетоводни стандарти;

10. да имат треньори с професионална правоспособност и квалификация съгласно Наредба № 2 от 27 март 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри;

11. да са били регистрирани и да са развивали дейност на територията на Община Димитровград минимум една спортно-състезателна година преди годината на кандидатстване за финансово подпомагане.

Чл.9. (1) Финансово подпомагане по тази Наредба не се предоставя на:

1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност, извън допустимата по Закона за ЮЛНЦ;

2. спортни клубове, на които Община Димитровград е предоставила финансово подпомагане и не са изпълнили задълженията по смисъла на тази Наредба и/или право на ползване на спортна база и договорът им е прекратен по тяхна вина;

3. професионални спортни клубове;

4. търговци и търговски дружества.

(2) Финансово подпомагане по тази Наредба не се предоставя на спортен клуб, за който е налице едно от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. намира се в ликвидация;

3. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;

4. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване.

(3) Не се допуска двойно финансиране под формата на стимул и подпомагане за едно и също участие на спортист в конкретно състезание и не се отпуска финансово стимулиране на спортния клуб, ако той е получил такова за предходната година за същото участие на спортиста.

Чл.10. (1) С цел правилно планиране на бюджетните средства за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове, ежегодно, в срок до 05 октомври, ръководствата на клубовете представят в Дирекция ЕНППХД на Община Димитровград информация, съгласно Приложение № 4  „Дейност на спортния клуб през изминалото деветмесечие на текущата година”, Приложение №5 „Финансов отчет за изминалото деветмесечие на текущата година и финансов план (Проектобюджет) за предстоящата година” и Приложение № 6  „Финансов план за предстоящата година”.

(2) Приложенията се представят подписани от Председателя на клуба и подпечатани с печата на клуба.

Чл.11. Спортни клубове, на които Общината е отдала за ползване стопански или спортни обекти, са длъжни да декларират в Приложение №5  „Финансов отчет за изминалата година и финансов план (Проектобюджет) за настоящата година” всички получени приходи от тези обекти, оставащи за нуждите на клуба.

Чл.12. Спортни клубове, реализиращи приходи от такси, събирани по решение на Клубното ръководство, са длъжни да ги декларират в Приложение №5  „Финансов отчет за изминалата година и финансов план (Проектобюджет) за настоящата година”.

 

РАЗДЕЛ  ТРЕТИ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

 

Чл.13. (1) Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:

1.  Постигнати резултати в официалния международен спортен календар /МСК/ и официалния държавен спортен календар /ДСК/ за предходната календарна година;

2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Балкански, Европейски и Световни първенства и олимпийски игри за предходната календарна година;

3. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Държавните и зоналните първенства и национални купи, утвърдени от ММС за предходната календарна година.

4. Състезатели на спортни клубове участвали и класирани в Международни турнири, включени в официалния календар на съответната лицензирана федерация, за предходната календарна година.

5. Вид на подпомагания спорт - олимпийски или неолимпиийски.

6. Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в Общината - чрез оценка на обхвата на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове, взели участие в Държавните първенства през предходната календарна година.

7. Организиране и провеждане на традиционни за Община Димитровград спортни прояви от спортните клубове.

8. Организиране и провеждане от клубовете, на спортни прояви на територията на Общината.

9. Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Ученическия спортен календар през предходната година.

(2) Броят на възрастовите групи  и участието им в държавните първенства се удостоверява със заверената картотека от съответната спортна федерация и от протоколите за участия в съответните държавни първенства;

(3) Броят на състезателите в подготвителна група се удостоверява със заверен списък от  родител и съответния спортен клуб.   

 

РАЗДЕЛ  ЧЕТВЪРТИ

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ

 

Чл.14.(1) Ежегодно, в срок до 28 февруари, заинтересуваните димитровградски спортни клубове следва да подадат до Кмета на Община Димитровград заявление за финансово подпомагане (Приложение №1) за годината на финансиране.

(2) Като неразделна част от Заявлението се прилагат:

1. Приложение № 2 Декларация за вярност и пълнота на данните и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 9, ал.1 и 2 от тази Наредба, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да се информира Община Димитровград;

2. Приложение № 3  „Информационен лист”;

3. Приложение № 4  „Дейност на спортния клуб през изминалата година”;

4. Приложение № 5 „Финансов отчет за изминалата година и финансов план (Проектобюджет) за настоящата година”;

5. Финансова идентификация, издадена от банката, обслужваща спортния клуб, с номер на банковата сметка и удостоверяваща наличие на разплащателна сметка, издадена от съответната банка на името на спортния клуб;

6. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

7. Удостоверение за липса на задължения към Община Димитровград;

8. Копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта (или документ че същия е в процес на регистрация);

9. Копие на удостоверение, че  спортният  клуб е вписан като юридическо лице с нестопанска цел в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието;

10. Копие от регистрация по БУЛСТАТ;

11. Списък на спортно-педагогическите кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите, с професионална правоспособност и квалификация съгласно Наредба № 2 от 27.03.2017г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (т.14 от Приложение № 3 „Информационен лист”). Списъкът е придружен от копие на документи за придобитата професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове /диплом, сертификат, НСА, треньорска школа или международни сертификати за правоспособност/;

12. Копие от списък на състезателите от клуба по пол, възраст и вид спорт, заверен от съответната лицензирана федерация;

13. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори);

14. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори);

15. Заверен от съответния клуб списък на състезателите, участващи в активна спортна дейност (т.13 от Приложение №3  „Информационен лист”);

15. Копие от утвърден График за спортно-тренировъчна дейност за текущата година;

16. Копие от Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;

17. Копие от сключен договор за ползване на общинска или друга спортна база (ако клубът ползва наета такава).

(3) Приложенията се представят подписани от Председателя на клуба и подпечатани с печата на клуба.

Чл.15.(1) В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 14, ал.1, Кметът на Община Димитровград назначава със заповед експертна комисия, която се състои от 5 члена, от които трима общински съветници и двама служители от общинската администрация.

(2) Общинските съветници, членове на комисията, се избират на заседание на Общински съвет, за целия му мандат;

(3) Председателят на комисията и секретарят й се назначават със заповедта по ал.1;

(4) Със  заповедта по ал.1 се определя и датата на заседаване на комисията.

Чл.16.(1) Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и изготвя списък с утвърдените проектопредложения и разпределението на средствата за подпомагане  на спортните клубове;

(2)  Списъкът следва да съдържа:

1. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации и на членуващите в тях спортни клубове, воден от ММС или БФС;

2. пълно и точно наименование на спортния клуб;

3. точната сума на предложената годишна целева субсидия;

4. пълна и точна банкова сметка на спортния клуб.

(3) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. опис на получените за разглеждане заявления;

3. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;

4. димитровградските спортни клубове, които ще бъдат подпомогнати и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.

(4) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по чл.16, ал.3, т.4 на предходната алинея с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на Община Димитровград за финансово подпомагане на димитровградските спортни клубове.

Чл.17. В петдневен срок след заседанието си, комисията представя протокола на Кметa на Община Димитровград за утвърждаване и на Председателя на Общински съвет - Димитровград за сведение.

Чл.18. Спортни клубове, които не са подали документи за кандидатстване в посочения срок, както и новорегистрирани спортни клубове, не могат да ползват финансово подпомагане по настоящата Наредба за съответната година.

Чл.19.(1) Ежегодно, в срок от 01 до 10 април, заинтересуваните димитровградски спортни клубове подават в деловодството на Общинска администрация Димитровград заявление за финансово стимулиране на спортен клуб за състезател, който е включен в национален отбор и е взел участие на олимпиада, официално световно или европейско първенство в предходната календарна година. (Приложение № 9)

(2)  Като неразделна част от Заявлението се прилагат:

1. Картотека - заверена за текущата година от съответната федерация;

2. Документ от официалната национална федерация, удостоверяващ  участието на децата/ младежите в националния отбор по съответния вид спорт, в който се посочва конкретното  Европейско и Световно първенство или Олимпиада;

3. Заверено от клуба копие на протокол от проведеното състезание, идентичен със съответният протокол от официалния сайт на съответната международна федерация.

Чл.20.(1) Оценката и подбора на постъпилите предложения за финансово стимулиране се извършва от комисията по чл.15, която:

1. заседава, ако е на лице обикновено мнозинство;

2. разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до 15 април на текущата година;

3. взема решение за финансово стимулиране, които публикува в официалния сайт на Община Димитровград;

4. предоставя достъп до информация за дейността и решенията си на всеки заинтересован;

5. може да ползва в работата си услугите на външни консултанти.

(2) Решенията на Комисията се вземат с квалифицирано мнозинство повече от половината от нейните членове;

(3) Заседанията на комисията са открити и на тях могат да присъстват представители на кандидатите за финансиране.

Чл.21.(1) Размерът на финансовия стимул за един състезател е до две минимални работни заплати за страната към датата на кандидатстване.

(2) Необходимите средства за финансово стимулиране по ал.1 се осигуряват от бюджета на общината, съгласно чл.3 от Наредбата.

 

 

РАЗДЕЛ  ПЕТИ

ДОГОВОРИ, ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ

 

Чл.22.(1) Условията за финансово подпомагане от Община Димитровград, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор, сключен между председателя на съответния клуб и Кмета на Община Димитровград.

(2) Договорът за финансово подпомагане се сключва в тридесет дневен срок от издаване на заповедта на кмета на общината за одобряването на размера на целевите средства за финансово подпомагане на димитровградските спортни клубове.

Чл.23.(1) Общият размер на общинските целеви средства за подпомагане на спортните клубове, покриват разходи, свързани с развитието на физическата активност, физическото възпитание и спортната им дейност, като най-малко 80 % от тях трябва да са разходвани за детско-юношески спорт.

(2) Целевите средства са предназначени за подпомагане разходите на спортните клубове, както следва:

1. За развитие на детско-юношески спорт и за осъществяване на учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в детско-юношеските школи /ДЮШ/:

1.1. участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия - пътни, дневни, нощувки, такси за участия;

1.2. за организиране на състезания – парични награди и хонорари за журиране, съдийски такси, възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ/технически персонал, наем на зали и съоръжения;

1.3. закупуване на спортна екипировка.

2. за подпомагане на учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в други възрастови групи и спорт за всички:

2.1. участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия - такси за участия;

2.2. за организиране на състезания – съдийски хонорари и такси, възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ/технически персонал;

2.3. закупуване на спортна екипировка.

3. За закупуване спортни уреди и спортни съоръжения.

Необходимите, специфични уреди и спортни съоръжения, с единична цена - равна или по-голяма от 960 лв,  се придобиват от община Димитровград за сметка на средствата, определени в договора по чл.22 за финансово подпомагане на клуба и се ползват от спортния клуб. При прекратяване дейността на клуба, тези уреди и съоръжения, чието придобиване е финансирано от Община Димитровград съгласно договор за подпомагане на спортния клуб, се предоставят на Общината.

(3) За подпомагане на олимпийски спортове за високи постижения се предоставят средства, извън предвидените в чл. 23 ал.1, за спортен клуб, подготвил през предходната година състезател, участник в Световни и Европейски първенства и други Международни първенства за провеждане на  подготовката на спортисти, постигнали високи постижения за спортния клуб (начинът на разпределение и редът за изплащане се определят с решение на клубното ръководство);

Чл.24. Средствата за финансово подпомагане на спортните клубове се предоставя по следния ред:

1. За всеки случай на необходимост от финансиране (по чл.23, ал.2 и 3), спортните клубове подават писмено мотивирано искане (план-сметка по образец, Приложение № 7) до Община Димитровград за необходимите средства. Средствата е необходимо да се заявяват най-малко един и не повече от два месеца преди проявата.

2. Искането се утвърждава от Кмета на Общината, след проверка на пълнотата и редовността на документите, доказващи необходимостта от исканите финансови средства.

3. Средствата се превеждат  по банков път.

4. Не се превеждат средства на клубове, които към датата на внасяне на искането по т.1, не са представили в срок месечен финансов отчет за предходен период, за получени и изразходвани средства. Средствата по нови искания за финансиране се предоставят след представянето и утвърждаването на отчетите за усвоените средства.

Чл.25.(1) Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, отчитат и доказват пред Дирекция ЕНППХД целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и действащите националните счетоводни стандарти;

(2) Дирекция ЕНППХД, разработва подробни указания за административното отчитане на получените финансови средства от спортните клубове, които се утвърждават от кмета на Общината.

Чл.26.(1) Спортните клубове, получили финансови средства по тази Наредба, отчитат изразходваните  финансовите средства с финансови отчети по образец (Приложение № 8) в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

(2) Финансовите отчети са:

1. Ежемесечни финансови отчети, които се представят до 5-то число през месеца, следващ отчетния, които се  представят в Дирекция ЕНППХД;

2. Междинни финансови отчети (деветмесечен и годишен отчет), които се представят в Дирекция ЕНППХД. Деветмесечния отчет се представя в срок до 05 октомври на текущата година, а годишният отчет - в срок до 10 януари на следващата отчетна година.

 (3) Към финансовия отчет клубът прилага Опис на разходооправдателните документи, който да отговаря на следните критерии:

1. Документите в описа следва да се посочват в хронологичен ред.

2. Стойностите следва да отговарят на приложените документи и да се вписват в лева до втори знак от десетичната запетая (с включен ДДС).

3. Сборовете по отделните видове разходи в Описа трябва задължително да отговарят на стойностите, посочени в съответните пера във Финансовия отчет.

Чл.27.  За правомерни се  признават следните разходи:

1. Транспортни разходи – нает превозвач (отчита се с фактура с посочен маршрут, дата на пътуване, име на превозвача и фискален бон или платежно нареждане и списък на пътувалите състезатели и треньори);

2. Транспортни разходи със собствен превоз, заредено количество гориво, отговарящо на  реалните километри до съответното населено място и нормативно признатия разход на километър, за вида на МПС. 

3. Транспортни разходи за билети (отчитат се с копие от билети за транспорт, с осигурена видимост на поредните им номера, стойността им, фирма на превозвач и при необходимост - обяснителна записка с маршрута и дата на пътуването);

 4. Храна във връзка с участие в състезание, до 8 лв. на ден, само при гостуване, (без алкохол, без коктейли), отнасяща се само за състезатели на клуба, треньори и помощник-треньори (отчита се с фактура и списък);

5. Нощувки във връзка с участие в състезание, до 12 лв. на вечер на състезател, треньор и помощник-треньор, само при гостуване (отчита се с фактура, прилага се списък);

6. Командировъчни разходи на ръководители на отбора и членове на клуба - водачи на МПС, осъществяващи превоз на състезатели (отчита се със Заповед за командировка, издадена от съответния клуб);

7. Хонорари и граждански договори за жури, съдийски такси, възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ/технически персонал, при организиране на състезания, в които клуба е домакин. (отчита се с ведомост за изплатени хонорари, фактура или граждански договор);

8. Наеми за ползване на спортно съоръжение, свързано със състезание, в което клуба е домакин. (Отчита се с фактура);

9. Материални награди  – купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка  (отчита се с фактура и се  прилага списък);

10. Изплатени премии/парични награди – еднократно стимулиране и подпомагане на спортисти, постигнати високи постижения за спортния клуб (представя се решение на клубното ръководство, с приложен списък и подпис на получателите);

11. Разходи за спортна екипировка (отчита се с фактура и  списък на лицата, получили екипировката);

12. Разходи за спортни пособия и спортни уреди, закупени или ползвани под наем (отчита се с фактура).

Чл.29.(1) Всички разходно-оправдателни документи трябва да бъдат попълнени съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

 (2) При плащане в брой от съответния спортен клуб, задължително всяка фактура трябва да бъде придружена с фискален бон. Фискален бон, представен без фактура, не се признава за разход. При плащане по банков път, се представя копие от платежно нареждане.

(3) Всички разходно-оправдателни документи се предоставят към отчетите във вид на копия, като копията на съставените и издадените от спортната организация документи трябва да се заверят „Вярно с оригинала”, подпис и печат на организацията.

(4) Всички разходно-оправдателни документи трябва да са в рамките на продължителността на отчетния период, за който се отнасят. Разходи, извършени извън съответния период не се признават.

Чл.30. При наличието на обективни причини, отчитането на последно получените средства може да се отложи най-късно до 20 януари на следващата отчетна година, като за това предварително писмено се уведомява  Дирекция ЕНППХД.

 

   РАЗДЕЛ  СЕДМИ

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.31. Община Димитровград, чрез длъжностни лица от Дирекции ЕНППХД и ФСД,  упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността, както и да извършва проверки на място.

Чл.32. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, за дейности, извън регламентираните в чл. 23, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на предоставянето на средствата.

Чл.33. Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по тази Наредба за срок от една година в случаите на:

1. Констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно изразходване на предоставените му финансови средства;

2. Непредставяне на финансов отчет до 20 януари на следващата отчетна година;

3. Финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, установени от съответния компетентен орган, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;

4. Представяне на документи с невярно съдържание и/или деклариране на неверни и/или неточни данни при подаване на документите за кандидатстване и/или  недобросъвестно представени документи и/или неверни данни по Раздел ІІІ от настоящата Наредба, както и несъответствие на реално извършените разходи с представените документи.

Чл.34. Спортните клубове, получили финансова помощ, подлежат на финансов одит от звено „Вътрешен одит“ на Община Димитровград.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Неразделна част от настоящата Наредба са Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6 и чл. 133, ал.4 от ЗФВС и чл. 8 от Закона за нормативните актове, приета е с Решение ..................на Общински съвет Димитровград и влиза в сила от датата на приемането.

§2. С настоящата наредба се отменя Наредба №33 за условията, реда и критериите  за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Димитровград на Общински съвет Димитровград

§3. Изпълнението и контролът по тази Наредба се осъществяват от Кмета на Община Димитровград или от определени от него длъжностни лица.

§4. Финансовото подпомагане се осъществява при спазване на правилата за държавните помощи по Закона за държавните помощи (обн., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.).

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

 

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за финансово подпомагане от спортен клуб ......................................................................................................

 

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

              Моля, представляваният от мен спортен клуб да бъде одобрен за финансиране за ..................... година по реда на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград.

.

 

Прилагам следните изискуеми по горепосочената Наредба документи:

 1. Приложение №2 Декларация;
 2. Приложение № 3  „Информационен лист”;
 3. Приложение № 4  „Дейност на спортния клуб през изминалата година”;
 4. Приложение № 5 „Финансов отчет за изминалата година и финансов план (Проектобюджет) за настоящата година”;
 5. Разпечатка от Регистъра в ММС, доказващ членството в съответната спортна федереция;
 6. Разпечатка от Централния регистър на Министерството на правосъдието или от Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията;
 7. Копие от регистрация по БУЛСТАТ.
 8. Заверено копие на документ, удостоверяващ наличие на разплащателна сметка, издадена от съответната банка на името на спортния клуб;
 9. Удостоверения за липса на задължения към държавата и към общината, които се изискват по служебен път;
 10. Списък на спортно-педагогическите кадри, регистрирани в ММС;
 11. Списък на картотекираните състезатели в различните възрастови групи, заверен от съответната федерация;
 1. Заверен от съответния клуб списък на състезателите, участващи в активна спортна дейност (т.13 от Приложение №3  „Информационен лист”);
 2. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори);
 3. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори);
 4. Копие от утвърден График за спортно-тренировъчна дейност за текущата година с място на провеждане и име на треньора;
 5. Копие на Годишния спортен календар/годишната програма за спортно развитие за настоящата година, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб.
 6. Копие от сключен договор за ползване на общински или друга спортна база. (ако клубът ползва наета такава).

Уведомен/а съм, че за попълнени неверни данни и за прилагането на документи с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

 

             С уважение,

             Председател на спортен клуб:.......................................

                                                                       (подпис и печат)

Приложение №2

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Подписаният: ...................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

 

Председател на Спортен клуб: .....................................................................

 

 

С адрес на управление: ..................................................................................

                                            (към датата на подаване на заявлението)

 

Телефон за връзка: .....................................     Е – mail:...............................

 

 

 

                          ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

 1. Данните, посочени в приложените към заявлението документи, са верни и пълни.
 2. Състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по съответния спорт във възрастова група мъже/жени, водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община Димитровград.
 3. Състезателите са преминали задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи съгласно чл. 44, ал. 1 и ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 62-66 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорт.
 4. Спортният клуб отговаря на условията по чл. 7 и не са налице отрицателните изисквания по чл.9 от Наредбата.
 5. Спортният клуб да информира Община Димитровград и Дирекция ЕНППХД в 7-дневен срок при промяна на данните.

 

                           

 

             Председател на спортен клуб:.......................................

                                                                       (подпис и печат)

 

 

Дата: ………………..  

гр. Димитровград                                    

 

Приложение № 3

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ЗА  20...... ГОДИНА

 

1

Пълно наименование на спортния клуб

(в съответствие с регистрацията):

 

2

Пълен и точен адрес на спортния клуб

(в съответствие с регистрацията):

 

3

Телефон, факс, e-mail на спортния клуб

 

4

Име, презиме и фамилия на Председателя на спортния клуб(в съответствие с регистрацията):

 

5

Телефон, факс, e-mail на Председателя на спортния клуб

 

6

Регистрационен № в Централния регистър на Министерството на правосъдието/ Номер в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

 

7

Регистрационен № в Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове на Министерството на младежта и спорта.

 

8

Име, презиме и фамилия на лице, упълномощено от Председателя да подписва и отчита документи на клуба(в съответствие с пълномощно)

 

9

Телефон, факс, e-mail на лицето, упълномощено от Председателя да подписва и отчита документи на клуба

 

10

Телефон, факс, e-mail на лицето, упълномощено от Председателя да подписва отчетите на клуба и да заверява Годишния финансов отчет на клуба

 

11

Адрес на спортната база, в която клубът провежда спортно-тренировъчна дейност.

 

12

Собственост на спортната база, в която клубът провежда спортно-тренировъчна дейност..

 

13

Брой регистрирани членове на клуба (приложен списък), в това число:

 

 

13.1. Брой членове от подготвителни групи

 

 

13.2. Брой момчета/момичета от 10 до 12 год.

 

 

13.3. Брой момчета/момичета от 12 до 14 год.

 

 

13.4. Брой кадети/кадетки, юноши/девойки младша възраст

 

 

13.5. Брой юноши/девойки старша възраст

 

 

13.6. Брой младежи/девойки

 

 

13.7. Брой мъже/жени

 

14

Брой треньори (приложен списък), имена, сертификати

 

15

Клубът е представил копие от утвърден График за спортно-тренировъчна дейност

 

                 

Изготвил: ...................................

(............................................................................)

 

Председател на спортен клуб:.......................................

(подпис и печат)

............................20... год.

Гр. Димитровград

 

Приложение №4

 

ДЕЙНОСТ НА СПОРТЕН КЛУБ.......................................................................................

ЗА  20...... ГОДИНА

 

№ по ред

ПОКАЗАТЕЛИ (ОПИСАНИЕ)

1.

Подробно описание на състезанията, в които е участвал клуба, съгласно Държавния спортен календар.

За всяко състезание се описва: месец на провеждане, място на провеждане, общ брой участвали отбори, брой участници от клуба по възрастови групи, класирани участници от клуба по възрастови групи.

 

 

 

 

2.

Подробно описание на състезанията, които клубът е организирал като домакин.

За всяко състезание се описва: месец на провеждане, място на провеждане, общ брой участвали отбори, брой участници от клуба по възрастови групи, класирани участници от клуба по възрастови групи.

 

 

 

 

3.

Подробно описание на Общински състезания,  в които клубът е участвал.

За всяко състезание се описва: месец на провеждане, място на провеждане, общ брой участвали отбори, брой участници от клуба по възрастови групи, класирани участници от клуба по възрастови групи.

 

 

 

4.

Подробно описание на състезания и турнири, включени в Програмата за ученически спорт, в които клубът е участвал.

За всяко състезание се описва: месец на провеждане, място на провеждане, общ брой участвали отбори, брой участници от клуба по възрастови групи, класирани участници от клуба по възрастови групи.

 

 

 

 

5.

Подробно описание на Национални и Международни състезания и турнири, в които клубът е участвал.

За всяко състезание се описва: месец на провеждане, място на провеждане, общ брой участвали отбори, брой участници от клуба по възрастови групи, класирани участници от клуба по възрастови групи.

 

 

 

 

6.

Подробно описание на Общински спортни и културни инициативи, в които клубът е взел участие.

За всяка инициатива се описва: наименование на инициативата, месец на провеждане, място на провеждане, брой участници от клуба.

 

 

 

 

 

7. Класиране в Държавно първенство:

 

Брой участвали отбори

Класиране

Деца от подготвителни групи

Момчета/

момичета от 10 до 12 год

Момчета/

момичета от 12 до 14 год

Юноши/

девойки младша възраст

Юноши/

девойки старша възраст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Подготвени състезатели от клуба, участвали в:

 

 

Юноши/

девойки

младша възраст

Юноши/

девойки старша възраст

Младежи/

девойки

Мъже/жени

Световни първенства

 

 

 

 

Европейски първенства

 

 

 

 

Други международни първенства

 

 

 

 

 

9. Класиране на световни, европейски и други международни първенства:

 

Класиране

Световни първенства

Европейски първенства

Други международни първенства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: При представяне на отчета за дейността съгласно чл.10, ал. (1), данните, описани в

него  са за изминалото деветмесечие на текущата година.

 

 

 

Изготвил: ...................................

(............................................................................)

 

Председател на спортен клуб:.......................................

(подпис и печат)

............................20... год.

Гр. Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗМИНАЛАТА 20..... ГОДИНА

И ФИНАНСОВ ПЛАН (ПРОЕКТОБЮДЖЕТ) ЗА НАСТОЯЩАТА 20.... ГОДИНА

НА СПОРТЕН КЛУБ ...........................................................................................................

 

Съгласувал:........................

                       (подпис)

(............................................................................)

Председател на спортен клуб:.......................................

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗМИНАЛАТА 20..... ГОДИНА:

1

Получено финансиране от лицензираната спортна федерация, в която членува клуба

Х

 

2

Приходи от такси, събирани от клуба по решение на Клубното ръководство

Размерът на месечната такса за 20... г. е  ............лв.(..............................) и се събира за .......... месеца.

Х

 

3

Приходи от събрани такси и др. подобни от общински обекти, които клуба стопанисва и му са предоставени за издръжка.

Х

 

4

Разпределени и получени средства от общинския бюджет

Х

 

5

Получени дарения

Х

 

6

Допълнително финансиране от общинския бюджет, включително и финансиране за ремонт

Х

 

7

Други приходи

Х

 

8

Остатък към 31.12. на предходната година

Х

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ:

 

Х

 

9

Изразходвани средства за участие в спортни състезания

 

Х

10

Изразходвани средства за спортна екипировка, спортни уреди и пособия

 

Х

11

Изразходвани средства за хонорари

 

Х

12

Изразходвани средства за награди и премии на изявени състезатели

 

Х

13

Други разходи

 

Х

ОБЩО РАЗХОДИ:

 

Х

 

Наличност към 31.12. на изминалата 20.... година

 

 

ФИНАНСОВ ПЛАН (ПРОЕКТОБЮДЖЕТ) ЗА НАСТОЯЩАТА 20.... ГОДИНА

1

Очаквани приходи от лицензираната спортна федерация, в която членува клуба

Х

 

2

Очаквани приходи от такси, събирани от клуба по решение на Клубното ръководство

Х

 

3

Очаквани приходи събрани такси и др. подобни от общински обекти, които клуба стопанисва и му са предоставени за издръжка.

Х

 

4

Прогнозни средства от общинския бюджет

Х

 

5

Прогнозни дарения

Х

 

6

Очаквано допълнително финансиране от общинския бюджет, включително и финансиране за ремонт

Х

 

7

Други очаквани приходи

Х

 

 

ОБЩО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ:

Х

 

8

Необходими средства за участие в спортни състезания

 

Х

9

Необходими средства за спортна екипировка, спортни уреди и пособия

 

Х

10

Необходими средства за хонорари

 

Х

11

Прогнозни награди и премии на изявени състезатели

 

Х

12

Други прогнозни разходи

 

Х

ОБЩО ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ:

 

Х

 

Забележка: При представяне на финансовия отчет съгласно чл.10, ал. (1), данните в отчета са за изминалото деветмесечие на текущата година, финансовият план е за цялата предстоящата година.

 

 

Изготвил: ...................................

                                                                                                                                         (подпис)

(............................................................................)

                                                                                               Финансово лице на спортния клуб

 

............................20... год.

Гр. Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6

 

 

 

ФИНАНСОВ ПЛАН  ЗА 20.... ГОДИНА

НА СПОРТЕН КЛУБ ...........................................................................................................

 

1. Средства за участие в спортни състезания:

Състезание

Вид

Индикативен месец на провеждане

Брой участници от клуба

Необходими средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Средства за спортна екипировка, спортни уреди и пособия:

Наименование на екипировка, уред, пособие

Брой

Единична цена

Обща сума

Индикативен месец на закупуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Средства за хонорари, трудови и граждански договори, както и осигуровки от работодателя: ....................... лв.

 

4. Средства за изявени състезатели: .......................... лв.

 

 5. Други разходи, свързани с дейността на клуба: .................................. лв.

 

Обща сума ...................................лв.

 

Изготвил: ...................................

(............................................................................)

 

Председател на спортен клуб:.......................................

                                                                                                                        (подпис и печат)

............................20... год.

Гр. Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7

 

Одобрил:…………….

                                                                                                                      Иво Димов

                                                                                              Кмет на Община Димитровград

 

План – сметка №……… от ……..……….г.

на……………………………………………

/пълно наименование на клуба/

 

 

СПОРТНА ПРОЯВА, КРАТКО ОПИСАНИЕ

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 

НЕОБХОДИМА СУМА

 

От Дата:_________До Дата:_______

 

Място:__________________________

 

 

1. Средства за участие в спортни състезания:

 

вид

Единична цена

Брой дни

Брой участници

Необходими средства

Такси за участия на състезатели и отбори в спорни състезания

 

 

 

 

Транспортни разходи

 

 

 

 

Разходи за нощувки

 

 

 

 

Разходи за храна /дневни/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Административни разходи

наименование

общо

Съдийски такси

 

Хонорар медицинско лице

 

Хонорар технически секретар

 

 

 

 

 

2.Спортна екипировка, спортни уреди и пособия

наименование

брой

Ед. Цена

общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: ...................................

                        (име, подпис и печат)

 

............................20... год.

Гр. Димитровград

                                                                                      

Утвърдил:…………….

                                                                                              Директор на Дирекция ”ЕНППХД”

 

 

Приложение №8

 ПРОВЕРИЛ: ...............................

             (Директор на Дирекция ЕНППХД)

 

ФИНАНСОВ  ОТЧЕТ

НА СПОРТЕН КЛУБ .......................................................................................................

 

               Финансовият отчет е:    1. Ежемесечен

                   (загражда се вида)    2. Междинен отчет  –шестмесечен/годишен

 

         Отчита се субсидията, получена за периода .......................................:

         Получената субсидия за периода е в размер на ............................... лв. (попълва се при месечен отчет)

 

За отчетния период (6, 12 месеца) получената субсидия е..........................лв. (попълва се при междинен отчет)

 

Вид на разхода

Сума

Опис на документите (при голям брой документи се изготвя опис)

I. СРЕДСТВА ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ – т. 1 от финансовия план

1.

Транспортни разходи:

 

 

 

1.1.Транспортни разходи – нает превозвач (отчита се с фактура с посочен маршрут, дата на пътуване, име на превозвача и фискален бон или платежно нареждане и списък)

 

 

 

 

1.2.Транспортни разходи със собствен превоз, заредено количество гориво, отговарящо на  реалните километри до съответното населено място и нормативно признатия разход на километър, за вида на МПС (отчита се с Пътен лист,  фактура, талон на МПС, Отчет за разход на гориво  и списък)

 

 

 

1.3.Транспортни разходи за билети (отчитат се с копие от билети за транспорт, с осигурена видимост на поредните им номера, стойността им, фирма на превозвач и при необходимост - обяснителна записка с маршрута и дата на пътуването).

 

 

2.

Храна (без алкохол, без коктейли), отнасяща се само за членове на клуба, треньори и помощник-треньори (отчита се с фактура и списък)

 

 

3.

Наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието (Отчита се с фактура)

 

 

4.

Нощувки тчита се с фактура, прилага се списък)

 

 

5.

Материални награди  – купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка  (отчита се с фактура и се  прилага списък)

 

 

6.

Командировъчни разходи  само на лица, членове на клуба, които са ръководители на отбора и водачи на МПС, осъществяващи превоз на състезатели (отчита се със Заповед за командировка)

 

 

8.

Разходи за публичност (отчитат се с фактура).

 

 

9.

Разходи за медицинско обслужване, охрана, техническо и санитарно обслужване (отчитат се с фактура)

В случай, че се отчитат с граждански договор, сумите се попълват в Раздел III, т.1).

 

 

II. СРЕДСТВА ЗА СПОРТНА ЕКИПИРОВКА, СПОРТНИ УРЕДИ И ПОСОБИЯ  – т. 2 от финансовия план[1]

1.

Разходи за спортна екипировка (отчита се с фактура и  списък на лицата, получили екипировката)

 

 

2.

Разходи за спортни уреди, закупени или ползвани под наем (отчита се с фактура)

 

 

3.

Разходи за спортни пособия

(отчита се с фактура)

 

 

III. СРЕДСТВА ЗА ХОНОРАРИ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ  – т. 3 от финансовия план

1.

Хонорари и граждански договори, както и осигуровки от работодателя (отчита се с хонорарна сметка,  ведомост за изплатени хонорари, преводни нареждания и банкови извлечения за платени възнаграждения и осигуровки на лица, пряко свързани с дейността на клуба. При ГД се представя и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената работа ).

 

 

IV. НАГРАДИ И ПРЕМИИ ЗА ИЗЯВЕНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ – т. 4 от финансовия план[2]

1.

Материални награди  (отчита се с фактура и се прилага  списък)

 

 

2.

Изплатени средства по чл.23, ал.3 (представя се решение на клубното ръководство, с приложен списък и подпис на получателите).

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ ОТЧЕТ:

 

 

 

Остатък от субсидията към края на периода .................................................... лв.

 

Изготвил: ...................................

                                                                                                                                         (подпис)

(............................................................................)

Финансово лице на спортния клуб

 

Съгласувал: ...................................

(............................................................................)

Председател на спортен клуб:.......................................

 ............................20... год.                                                                             (подпис и печат)                                                                                                             

Гр. Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9

 

 

 

До Кмета

На Община Димитровград

 

ИСКАНЕ

за предоставяне на финансово стимулиране на спортен клуб за състезател,

 който е включен в национален отбор

 

От ……………………………………………………………............................................…..........

/ име, презиме, фамилия и позиция в клуба/

 

лична карта №……………………, издадена на…………………..от……………………..

ЕГН………………………., месторождение………………………………………………..

постоянен адрес:……………………………………………………………………………..

тел……………………….., настоящ адрес:…………………………………………………

На основание на Наредба 21 За условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Димитровград отправям искане за предоставяне на финансово стимулиране на спортен клуб

 

.......................................................................................................................................................

/ пълно наименование на  клуба/

.......................................................................................................................................................

/ пълно наименование и официален сайт на съответната федерация/

 

За отпускане на финансово стимулиране за следните състезатели на клуба, включени в националния отбор по ..........................................................................................

1.…………………………………………………………………………………………………

/ име, презиме, фамилия и възрастова група на състезателя/

2. ……………………………………………...................................................................………

3. ……………………………………………...................................................................………

4. ...................................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................................................

6. ...................................................................................................................................................

7. ...................................................................................................................................................

8. ...................................................................................................................................................

9. ...................................................................................................................................................

10. .................................................................................................................................................

 

Прилагам следните документи:

 1. Картотека - заверена за текущата година от съответната федерация.
 2. Документ от официалната национална федерация, удостоверяващ

участието на децата/ младежите в националния отбор по съответния вид спорт, в който се посочва конкретното  Европейско и Световно първенство или Олимпиада;

3. Заверено от клуба копие на протокол от проведеното състезание, идентичен със съответният протокол от официалния сайт на съответната международна федерация.

 

гр. Димитровград

……………………. г.                                                       Подпис:……………………………

 

 

 

[1] Описват се поотделно разходите за спортна екипировка, спортни уреди и пособия.

[2] Материални награди могат да са  купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка. Средствата по чл.23, ал.3 за подготовката и възстановяването на изявени състезатели се придружават с Решение на клубното ръководство.

свали като .pdf