ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД (приета с решение №766/28.09.2017г.)

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от ЗМСМА , чл. 6 ал.2 от ЗМДТ

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е приета с Решение №766 от 28.09.2017 г. Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Димитровград.

 

С предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград се предлага изменение на цени на услуги и въвеждането на нови услуги с оглед детайлизиране и прецизиране на съответните процедури, като предложението е съобразено с реалните разходи за предоставяне на същите. Към предложението са приложени калкулации на услугите, формиращи крайната им цена. Следва да бъде подчертано, че по-голямата част от настоящите цени не са актуализирани от 2017г., като индексът на инфлация за периода до м.април 2022г. е 25 %. Реалните разходи за предоставяне на услугите следва да бъдат обезпечени и именно това се цели с предложеният проект за изменение и допълнение на наредбата. Цели се още постигане в по-пълна степен на принципа на справедливост при определяне на конкретните видове цени на услуги и оптимизиране на административния процес по предоставяне.

Определянето на размера на таксите и разходването им от административните органи по смисъла на пар.1, т.1 от ДР на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се урежда с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Методът на изчисление е посочен в чл. 4 на Наредбата и за приложението на формулата е необходимо да се установят преките разходи за услугата, непреките разходи за предоставянето й, времето за извършването й, средната стойност на часовата ставка на пряко отговорния персонал и т. н.

Необходимостта от промяна на Наредба №10 на ОбС-Димитровград се обосновава и с нормативното задължение да бъдат спазени Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Съгласно чл.7а, ал.1 от посочения закон таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност по този закон, се определят по методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет. С методиката се урежда начинът за определяне размера на таксите и разходването им от административните органи по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Размерът на таксите не може да надвишава разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола освен в случаите посочени в чл.1, ал.2 от Методиката.

Предложеният проект за изменение и допълнение на наредбата е съобразен и с Инструкция за прилагане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите, издадена на основание Постановление №1 на Министерския съвет от 2012г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

Всяко едно остойностяване на такси и цени на услуги е извършено при спазването на разпоредбите на закона, методиката и инструкцията.

 

 

1.Причини, които налагат приемането:

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация са уредени със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правния статут и компетентността на общинския съвет като орган на местното самоуправление, определящ политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на правомощията си по чл. 21 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Съгласно нормата на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, а чл. 8 предписва, че всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Редът за издаване на нормативни административни актове е регламентиран в нормите на чл.75 – 80 от АПК, като в чл. 80 от АПК е предвидено субсидиарно прилагане на Закона за нормативните актове за неуредените в този раздел въпроси. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Предвид изложеното общинският съвет като орган на местното самоуправление и с оглед предоставените му по закон правомощия е овластен да издава наредби.

Необходимостта от привеждане на Наредба №10 на ОбС-Димитровград се обосновава с нормативното задължение да бъдат спазени Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Съгласно чл.7а, ал.1 от посочения закон таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност по този закон, се определят по методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет. С методиката се урежда начинът за определяне размера на таксите и разходването им от административните органи по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.Размерът на таксите не може да надвишава разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола освен в случаите посочени в чл.1, ал.2 от Методиката.

Всяко едно остойностяване на такси и цени на услуги е извършено при спазването на разпоредбите на закона , методиката и инструкцията.

Относно промяната на чл. 34:

Отменена т.„г” на чл. 6 , ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)

 

Относно промяната на чл. 35 :

При осигуряване на здравословна и разнообразна храна, отговаряща на нормативните изисквания, дневният размер на хранителен оклад е между 3,50 и 4,20 лева на дете в детска кухня, което не включва режийни разходи и разходи за персонал. Анализът е на база разходи на средства за дейностите по хранене в детските кухни за последните 6 месеца.

Разходите за приготвяне на храна в детските кухни се финансират частично със средства от държавния бюджет и включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Всички други разходи за персонал, издръжка и хранителни продукти в детските кухни се финансират със средства от общинския бюджет. През 2022г. осигурения държавен ЕРС за дете в детска кухня е 292,50 лв., като планираното дофинансиране от страна на общината е в размер на 525 лв на дете.

Предложеното увеличение на дневната такса за детска кухня произтича от завишената издръжка, свързана с ръста на минималната работна заплата и увеличените цени на материалите и външните услуги за периода от последната актуализация на цените, а така също от ръста на цените на основните хранителни продукти.

 

Относно отмяната на чл. 36, ал. 7 - приключили дейности по проекта.

 

Относно промяната в чл. 62, ал.2, вкл. нови точки в Приложение 1 към чл.71 ал.1

Цените на таксите в библиотеката не са променяни от 2015г.

Предложеното увеличение е съпоставимо с цените на същите услуги на общинските библиотеки в страната, както и на външни доставчици на подобен тип услуги. То произтича от завишената издръжка на библиотеката, свързана с ръста на минималната работна заплата и увеличените цени на материалите и външните услуги за периода от последната актуализация на цените.

Едновременно с това, годишна еднократна такса при регистрация е отменена с Решение №562/12.07.2018 г.на ХАС по АД 347/2018 г., с което значително са намалели собствените приходи.

Ежегодно с около 1000 бр. се увеличават библиотечните единици които освен, че обогатяват библиотечния фонд, са все по-скъпи и изискват допълнителен финансов и човешки ресурс за обработка и поддръжка.

Въведени са и цени на нови услуги, свързани с наличието на търсене на нов вид библиотечни услуги – предлагани и по електронен път, вкл. и интерес за ползване на зала „Снежана Янева” от външни организации с цел провеждане на срещи, презентации, беседи, осигуряването на необходимите условия за които са свързани с допълнителни разходи за материали и човешки ресурси, вкл. и режийни разходи.

 

Относно промени в точки 66-70 от Приложение 1 към чл.71 ал.1

Промените са наложени от настъпилите промени в статута и структурата на Исторически музей – Димитровград. От 2017г., в структурата на музея е включен обект Ретро апартамент.

Повишени са разходите, свързани с въведеното удължено работно време на обектите към Историческия музей, наложени от завишения интерес към тях. От 2016 г. Исторически музей работи от 1 март до 31 октомври без прекъсване, включително в събота и неделя и на всички официални и национални празници. Информационният център при обект „Светилище на нимфите и Афродита” – село Каснаково работи от 1 март до 31 октомври без прекъсване, включително в събота и неделя, и на всички официални и национални празници.

Въвеждането на групов и семеен билет за посещение е добра практика в почти всички музеи в България. Има интерес и от страна на посетители и тур оператори към такъв вид билети.

Ежегодно с около 500 бр. се увеличават експонатите във фондовете и колекциите, които освен, че обогатяват музея, изискват допълнителен ресурс за профилактика, съхранение и поддръжка.

В общинските музеи (например Асеновград, Перущица, Поморие, Правец, Исперих и др.) цените на билетите са средно 4 лв. за възрастни и 2 лв. за ученици за един обект. Към днешна дата, в димитровградския музей, билетът е два пъти по-евтин, тъй като за посещение на отделен обект посетителят заплаща на практика 0,50 лв.

Цените на таксите в музея не са променяни от 2010г. За същата година издръжката му е била 112 560 лв. за 5 щатни бройки назначен персонал, в това число и директор. За 2020г., издръжката на музея е била 224 247 лв. за 12 щатни бройки назначен персонал. В този период към музея е прехвърлен обект „Светилище на нимфите и Афродита”, село Каснаково с три бройки (2 екскурзоводи и един аниматор), които го обслужват без прекъсване. Минавайки през 2012г. на делегиран бюджет, към щата на музея е добавена ½ бройка счетоводител, който по-рано е бил на щат към направление „Култура и вероизповедания”, Община Димитровград. През 2017г. към музея е прехвърлен за стопанисване Ретро апартамента на бул. „Д. Благоев” № 9. Към щата на музея, във връзка увеличението на обектите, са назначени хигиенист и информатор.

Основанието за въвеждане на такси за посещения в ЦПЛР – НАОП „Джордано Бруно” е чл. 293, ал.1, т. 6 от Закона за предучилищното и училищно образование.

Мотиви:

 1. През 2021г., за ЦПЛР- НАОП „Джордано Бруно” е закупен нов дигитален планетариум, в резултат на което интереса за посещение в центъра на граждани от града и региона е увеличен многократно.
 2. В страната, в останалите дигитални планерариуми таксите за посещение варират межде 10 и 12 лв.
 3. Безплатни са посещенията за деца със специални образователни потребности, деца и младежи, потребители на социални услуги за резидентна грижа, за деца и пълнолетни лица с увреждания ТНР над 50%, организираните групови посещения на деца и ученици от училищата и детските градини в община Димитровград
 4. Поради засилен интерес за ползване на лекционната зала в НАОП от външни организации с цел провеждане на срещи, презентации, беседи, осигуряването на необходимите условия за което е свързано с допълнителни разходи за материали и човешки ресурси, вкл. и режийни разходи.

 

Повишението на цените на услугите, предоставяни от ОП „Благоустрояване” и ОП „Траурен обреден дом”, се дължи на поскъпването на горивата и смазочните материали, поскъпването на резервните части и консумативи, както и увеличението на минималната работна заплата.

 

Таксите на корен за дървени материали, добити в имоти от общински горски фонд и общински извън горски територии, са съобразени с ценоразписа на ТП ДГС Хасково, с което Община Димитровград има сключен договор по реда на чл.181 от Закона за горите.

 

2. Цели, които се поставят:

Прецизиране на нормативната уредба с местно значение, синхронизиране на Наредбата с разпоредбите на Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, както и цели съдържанието на наредбата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на административни услуги. Реалните разходи за предоставяне на услугите следва да бъдат обезпечени и именно това се цели с предложеният проект за изменение и допълнение на наредбата. Цели се още постигане в по-пълна степен на принципа на справедливост при определяне на конкретните видове цени на услуги и оптимизиране на административния процес по предоставянето им.

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър. В Административният регистър са въведени услугите, извършвани от общините, като за всяка от тях е приет Уникален идентификатор, състоящ се от 4 цифри и единно наименование на услугите.

 

3. Очаквани резултати:

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите - прецизиране на нормативната уредба с местно значение и синхронизиране на Наредбата с разпоредбите на Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и прилагането на новите разпоредби няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 

 

5. Анализ на съответствие с правото на ЕС:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград е съобразен с действащото законодателство и не противоречи на правото на Европейския съюз.

 

 

Проектът на наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 27 май 2022г., на основание чл.26 от Закона за нормативните актове.

Заинтересованите лица, в срок от 30 дни от публикуването на настоящата докладна на интернет страницата на Община Димитровград , могат да предоставят в ОЦУИГ (Общински център за услуги и информация на гражданите) – партерен етаж в сградата на общината - в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, становища и предложения по настоящата докладна, адресирани до кмета на Община Димитровград.

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

I.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6 от ЗМДТ, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.79 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА, Общински съвет Димитровград приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

 

§1.Изменя ал.4 на чл.22 - „За ползване на места за организиране на събори, панаири и празници:” – ново изр.4 – такса за издаване на разрешително за търговска дейност за Празника на родния край – 29 лв

 

§2.В чл.25 изр.1 – 0,50 лв на кв.м. на месец се изменя на 2,00 лв на кв.м. на месец

 

§3. Чл. 34 се отменя (считано от 01.04.2022г.)

 

§4. Чл. 35 се изменя така:

„За ползване на детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години, родителите или настойниците подават заявление до директора на детската градина и заплащат цена на храната в размер на 3,00 лв. на ден. Сумата се събира от длъжностното лице в съответната детска градина и се внася по ред и начин, упоменат в чл.37 от Наредбата”.

 

§5. В чл. 36, ал. 7 се отменя.

 

§6.Чл.43 се изменя по следния начин:

Чл. 43. (1) За извършени услуги по гражданското състояние и административно обслуждане се заплащат следните такси в лв:

Вид услуга

 

Обикновена

/ 3 дни/

Експресна

/8 раб.часа/

 1. 1

2076.Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

5.00

15.00

 1.  

2037.Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат

5.00

15.00

 1.  

2034,Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

5.00

15.00

 1.  

2038.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

10.00

-

 1.  

2016.Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали след 1978г./с ЕГН/.

*за всяко следващо удостоверение, издадено заедно с първото

Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали преди и през 1978г./без ЕГН/.

*за всяко следващо удостоверение, издадено заедно с първото

5.00

 

3.00

 

10.00

 

5.00

 

-

 

 

 

 1.  

2109.Издаване на удостоверение за семейно положение

5.00

15.00

 1.  

2075.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

5.00

15.00

 1.  

2036.Издаване на удостоверение за съпруга/а и родствени връзки

*за починали лица

5.00

10,00

15.00

15.00

 1.  

2057.Издаване на удостоверение за родените от майката деца

5.00

15.00

 1.  

2108.Издаване на удостоверение за правно ограничение

5.00

15.00

 1.  

2092.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

*за починали лица

5.00

 

10,00

15.00

 

15,00

 1.  

2138.Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на население

5.00

15.00

 1.  

2017.Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

10.00

15.00

 1.  

2073.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

5.00

15.00

 1.  

2080.Образуване на преписка за регистриране на събитие по гражданско състояние, настъпило в чужбина/раждане, гр.брак или смърт/.

30.00

-

 1.  

(Отм. с Решение №877/26.11.2018 г.на ХАС по АД 830/2018 г.) Признаване на чуждестранни съдебни решения или друг съдебен или административен акт, съгласно КМЧП

30.00

-

 1.  

2079.Заявяване или промяна на постоянен адрес и издаване на удостоверение за постоянен адрес

 

5.00

 

15.00

 1.  

2107.Заявяване или промяна на настоящ адрес и издаване на удостоверение за настоящ адрес

*Заявяване на настоящ адрес в чужбина

 

5.00

3.00

 

15.00

15.00

 1.  

2128.(Изм. С Решение № 1017/26.07.2018 г.)Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран ПА

5.00

15.00

 1.  

1997.(Изм. С Решение № 1017/26.07.2018 г.)Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран НА

5.00

15.00

 1.  

2056.Издаване на удостоверение за промени по постоянен адрес

5.00

15.00

 1.  

2104.Издаване на удостоверение за промени по настоящ адрес

5.00

15.00

 1.  

2110.Заверка на документи, предназначени за чужбина

15.00

20.00

 1.  

2020.Издаване на преписи или заверени копия на актове по гражданско състояние, от ЛРК или страница от семейния регистър на населението

5.00

15.00

 1.  

2000.Издаване на многоезични извлечения от актовете по гражданско състояние /раждане, гр.брак и смърт/

10,00

15,00

 1.  

 

Издаване на други удостоверения, не цитирани по-горе

5.00

15.00

 1.  

Издаване на многоезично стандартно удостоверение по Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното

движение на гражданите чрез опростяване на

изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012г.

15.00

25.00

 1.  

По искане на собственик на имот - извършване на проверка от комисия по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал.1 и 4 или чл. 99а от ЗГР

30.00

-

 1.  

2040.Промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи при сключен граждански брак (чл. 18 и чл. 19 от СК; чл. 49, т. 23 и т. 49б от НОАМТЦУ)

20.00

30,00

 1.  

Вписване в регистъра на населението на лице, придобило българско гражданство(чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗГР; чл. 49, т. 27 от НОАМТЦУ

50.00

-

 1.  

2390.Проверка и комплектуване на документи към молба за установяване наличие на българско гражданство

(чл. 39 от ЗБГ; Наредба №1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от ЗБГ; чл. 49, т. 28 от НОАМТЦУ

40,00

-

 1.  

Вписване в регистъра на населението на постоянно пребиваващ в Република България чужденец

(чл. 79, ал. 1, т. 2 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 25 от НОАМТЦУ)

50,00

-

 

 

§7. Чл.41 се изменя така:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

дни

ТАКСА

лева

1

2

3

4

1.

 

2027.Издаване на скици за недвижими имоти

 • за нотариус
 • за нотариус – спешна
 • за проектиране
 • за проектиране – спешна

 

 

7

24 часа

10

3

 

 

20,00 лв.

70,00 лв.

30,00 лв.

100,00 лв

2.

 

УТКР-6.Презаверяване на скици

24 часа

10,00лв.

 

3.

УТКР-3.Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването

 

3

 

20,00 лв.

4.

2119.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

10

 

50,00 лв.

 

 

5.

 

2517. Заверка на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

 • заповеди
 • проекти
 • разпечатване А4

3

10 лв

50 лв

20ст/стр.

6.

1989.Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

14

100,00 лв.

 

7.

2112.Издаване на разрешение за строеж

 • по общия ред
 • за базови станции на мобилни оператори

 

7

7

 

80.00 лв.

1000 лв.

8.

Заповед на гл.архитект за промяна на титуляра в Разрешение за строеж и др.стр.документи

7

30,00 лв.

 

9.

Издаване на разрешения за поставяне на реклами

 • за РС с размер до 3 кв.м.
 • за РС над 3 кв.м.
 • при промяна визуализацията

 

30

 

20,00 лв

по 5 лв/кв.м.

50% от първонач.

 

 

§8. Чл.55 се отменя

 

§9.Чл.56 се изменя така:

Чл.56. Такса за издаване на:

1. позволително за извоз на дърва от временен склад - за 1 бр.- 1.50 лв.

2. превозен билет - за 1 бр.- 3.00 лв

 

§10. Чл.58 се изменя така:

Чл.58. (1) Такса за технически услуги при добив на дървесина извън горски територии:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

дни

ТАКСА

лева

1

 

За маркиране на дървесина в лежащо състояние

 • Обикновена услуга
 • Бърза услуга
 • Експресна услуга

 

5

1

4 часа

 

2,00 лв/пр.куб.м.

2,50 лв/пр.куб.м.

3,00 лв/пр.куб.м.

 

(2) Таксите по ал.1 са с вкл. ДДС и се заплащат след извършване на услугата.

(3) Срокът за извършване на техническите услуги при добив на дървесина извън горски територии е посочен в таблицата по чл.58, ако не е определен в друг нормативен акт.

(4) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

 

§11. Чл.59 се изменя така:

Чл.59. Такса на корен за обли дървени материали, добити в имоти от общински горски фонд и общински извън горски територии, както следва:

Вид/ категория/ асортимент (см.)

Продажба на корен в

( лв./ 1м3)

Заплащането се извършва на база:

Пространствени - м3/

по коефициент (за 1м3 )

Плътни - м3

ИГЛОЛИСТНА

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29см.

-Черен бор

75

 

˅

Средна

Трупи за бичене от 15 до 17см.

-Черен бор

55

 

˅

Средна

Трупи за бичене от 15 до 17см.

- Други

Технологична дървесина

46

 

˅

Дребна

-Черен бор.

Технологична дървесина ˂ 15см.

46

 

˅

Средна

- Други

28

˅/ 0.6

 

Дребна

-Други

28

˅/ 0.6

 

ШИРОКОЛИСТНА

Едра

Трупи за бичене ˃ 30 до 50см.

-Топола

80

 

˅

Едра

Трупи за бичене ˃ 30 до 50см.

-Цер, Дъб, Ясен

100

 

˅

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29см.

-Топола

70

 

˅

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29см.

-Цер, Дъб, Ясен

90

 

˅

Средна

Трупи за бичене от 15 до 17см.

-Дъбови, Церови

80

 

˅

Средна

Трупи за бичене от 15 до 17см.

-Тополова

60

 

˅

ЩИРОКОЛИСТНА ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА

Средна

-Дъбова, Церова (твърда)

40

˅/ 0.6

 

Средна

- Акациева (мека)

30

˅/ 0.6

 

Средна

- Тополова, Липа (мека)

25

˅/ 0.6

 

Дребна

-Дъбова, Церова (твърда)

40

˅/ 0.6

 

Дребна

- Акациева (мека)

30

˅/ 0.6

 

Дребна

- Тополова, Липа (мека)

25

˅/ 0.6

 

Вършина

5

˅/ 0.3

 

         

 

 

§12.В чл.62 ал.2 се изменя така:

 

Такси за специализирани библиотечни услуги, предоставяни в Градска библиотека „Пеньо Пенев” /съгласно чл.52, ал.1 от Закона за обществените библиотеки/

1. Предоставяне на писмена библиографска информация (съгласно чл.52, ал.1, т.1 от Закона за обществените библиотеки):

 

а) с хронологичен обхват до 10 г. - за 1 бр. описание

0,35 лв за 1 описание

б) с хронологичен обхват над 10 г. – за 1 бр. описание

0,50 лв. за 1 описание

в) тематична справка – за 1 страница

2.00 лв. за 1 страница

 

2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания (съгласно чл.52, ал.1, т.2 от Закона за обществените библиотеки)

50% от т.1.а), б), в)

 

3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина - по междубиблиотечно заемане (съгласно чл.52, ал.1, т.3 от Закона за обществените библиотеки):

 

3.1. за получаване и връщане на заетата литература

а) посредническа услуга по издирване и заявяване на библиотечни документи

2,50 лв

б) такса на съответната библиотека

такса на съответната библиотека

в) куриерски услуги за получаване и връщане на заетата литература

стойността на куриерските услуги

3.2. за доставка на документи по електронен път

2,50 лв

4. Достъп до външни мрежови ресурси и база данни (съгласно чл.52, ал.1, т.4 от Закона за обществените библиотеки):

 

а) първият 1 час

безплатно

б) след първия час

1,50 лв./ на всеки започнат час

 

5. Отпечатване на материали:

 

а) текст, принтерна хартия, формат А4, черно-бял

0,20 лв./страница

б) текст, картон, формат А4, черно-бял

0,30 лв./страница

в) текст и снимков материал, принтерна хартия, формат А4, черно-бял

0,50 лв./страница

г) текст и снимков материал, картон, формат А4, черно-бял

0,60 лв./страница

д) текст, принтерна хартия, формат А4, цветен

0,50 лв./страница

е) текст, картон, формат А4, цветен

0,60 лв./страница

ж) текст и снимков материал, принтерна хартия, формат А4, цветен

0,90 лв./страница

з) текст и снимков материал, картон, формат А4, цветен,

1,00 лв./страница

 

5. Ксерокопиране на библиотечни документи (съгласно чл.52, ал.1, т.5 от Закона за обществените библиотеки):

 

5.1. на страница, формат А4:

 

а) за текст, принтерна хартия

0,15 лв./страница

б) за текст, картон

0,25 лв./страница

в) текст и снимков материал, принтерна хартия

0,30 лв./страница

г) текст и снимков материал, картон

0,40 лв./страница

 

5.2. на страница, формат А3:

 

а) за текст

0,30 лв./страница

б) текст и снимков материал

0,60 лв./страница

 

6. Сканиране

 

а) формат А4, до 5 страници

0,50 лв./страница

б) формат А4, над 5 страници

0,70 лв./страница

в) формат А3, до 5 страници

1,00 лв./страница

г) формат А3, над 5 страници

1,40 лв./страница

 

 

§13.В Приложение №1 към чл.71 ал.1 се правят следните изменения:

 

12

Тръжни/конкурсни книжа:

 

 

-за отдаване под наем

45,00 лв./бр.

 

-за продажба по ЗОС

60,00 лв./бр.

14

Издаване на заповед за удължено работно време

10 лв

15

Издаване на заповед за удължено работно време за единични случаи

30 лв

16

2069. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили

30 лв

18

2087.За регистрация на ППС с животинска тяга

10 лв

21

Ползване на стълб за улично осветление за електронни съобщителни мрежи

0,75 лв/месец

39

2105. Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

15 лв

47

14. Изкопаване на гроб, полагане ковчег и оформяне на могила

130 лв

50

Транспортни услуги

 

 

 

ЗИЛ 555-5т.

2,16 лв./км пробег

 

 

ГАЗ самосвал 4т. механизирано натоварване

2.04 лв./км пробег

 

 

ГАЗ самосвал 4т. ръчно натоварване

2,04 лв./км пробег

 

 

 • бордови 4т.

2,16 лв./км пробег

 

 

За принудителен престой над нормативно установения да се начислява

по 6,00 лв./км

 

 

Мерцедес-самосвал – 5т.

3,00 лв./км пробег

 

 

МАН 8 т.

3,36 лв./км. пробег

 

 

Мерцедес 2,5 т

2,40 лв./км. пробег

 

 

-пътнически бус "Форд" 1 т.

2,28 лв./км. пробег

 

51

Строителна механизация

 

 

 

Багер – челен товарач – нов

480.00лв/мсм/8часа/

 

 

Валяк 8т.вибрационен

336,00 лв./мсм/8 часа/

 

 

Машина за рязане на асфалтова настилка

216,00 лв./мсм/8 часа/

 

 

Фадрома L-200

480,00 лв./мсм/8 часа/

 

 

Трамбовка – уплътнител

120,00 лв./мсм/8 часа/

 

 

Валяк вибрационен – 1 т

240,00 лв./мсм/8 часа/

 

 

Машина за полагане на асфалт

192,00 лв./мсм/8 часа/

 

 

Фреза за асфалт

420,00 лв./мсм/8 часа/

 

 

Валяк вибрационен – 2 т

300,00 лв./мсм/8 часа/

 

 

Автовишка

384 лв. с ДДС (мсм/8 ч.)

 

52

Цени на на плочи, бордюри и павета, втора употреба:

 

 

 

· Плочи каре втора употреба

0,43 лв

 

 

· Шестоъгълни плочи втора употреба

0,43 лв

 

 

· Улични бордюри втора употреба

2,52 лв

 

 

· Градински бордюри втора употреба

1,15 лв

 

 

· Решетъчни плочи втора употреба

3,60 лв

 

 

· Бетонни павета втора употреба

0,65 лв/бр.; 200 лв/тон

 

55

-За извънкласни форми на образование за свободното време и клубни форми на обучение, организирани от ОП „Детски и младежки център” и Общински център за танцово изкуство „Галаксико”

 

-за деца със специални образователни потребности

2 лв. на лице за месец

 

 

 

 

безплатно

66

а) За посещение на един от обектите: Исторически музей, Дом-музей “П.Пенев”, Художествена галерия „Петко Чурчулиев” и Ретро апартамент

 

 

за възрастни

2.00 лв.

 

за учащи

1.00 лв.

 

за пенсионери

1.00 лв.

 

за семейства (до 5 човека)

5.00 лв.

 

за групови посещения от възрастни (над 19 години, над 15 човека), таксата за 1 лице е

1.00 лв.

 

за групови посещения от учащи се или пенсионери (над 15 човека), таксата за 1 лице е

0,50 лв.

 

б) За посещение на всички обекти: Исторически музей, Дом-музей “П.Пенев”, Художествена галерия „Петко Чурчулиев” и Ретро апартамент

 

 

за възрастни

4.00 лв.

 

за учащи

2.00 лв.

 

за пенсионери

2.00 лв.

 

за групови посещения от възрастни (над 19 години, над 15 човека), таксата за 1 лице е

2.00 лв.

 

за групови посещения от учащи се или пенсионери (над 15 човека), таксата за 1 лице е

1.00 лв.

 

за семейства (до 5 човека)

10.00 лв.

 

в) за деца със специални образователни потребности, за деца и пълнолетни лица с увреждания с ТНР над 50%

 

безплатно

 

г) за деца до 7 г.

безплатно

 

д) за организирани групови посещения на деца и ученици от училищата и детските градини в община Димитровград

 

безплатно

 

е) за ръководителите на групи от учащи се или пенсионери

 

безплатно

 

ж) всеки последен четвъртък от месеца

безплатен за всички посетители съгласно чл.187, ал.4 от ЗКН

 

з) 2 септември – Празник на града

безплатен ден

 

и) В Европейската нощ на музеите и галериите

безплатно

70

а) за беседа в на един от обектите: Исторически музей, Дом-музей “П.Пенев”, Художествена галерия „Петко Чурчулиев” и Ретро апартамент

 

5,00 лв.

 

б) за беседа в "Светилището на нимфите и Афродита" с. Каснаково

 

3,00 лв.

 

в) за беседа, изнесена на обект "Светилището на нимфите и Афродита" с. Каснаково от уредник от Исторически музей Димитровград по предварителна заявка

15,00 лв.

71

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИЗДАНИЯ /съгласно чл.52, ал.1, т.6 от Закона за обществените библиотеки/:

набор на текст (до 66 символа и 30 реда)

набор на текст с формули

набор на текст с формули и диаграми

предпечатна подготовка на документ

 

 

отпада

73

Ритуал по сключване на граждански брак в Ритуалната зала на Община Димитровград.

Ритуал по сключване на граждански брак извън Ритуалната зала, във връзка с чл.8, ал.3 от СК

Ритуал по сключване на граждански брак в Ритуалната зала на Община Димитровград на датите 14 февруари и 21 ноември

90.00

 

220.00

 

безплатно

 

Услуги, извършвани от ОП „Обществена пералня” - с вкл.ДДС

 

отпадат

74

Спално бельо

 

 

75

Хавлии, халати

 

 

76

Олекотени завивки, одеяла

 

 

77

Покривки, карета, салфетки, пердета, завеси и други

 

отпадат

78

Калъфи за столове, калъфи за дивани и други

 

 

79

Дрехи

 

 

80

Изпиране на килими

 

 

81

Гладене

 

 

82

Работно облекло

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Услуги, извършвани от отдел „Приходи”

Вид на поръчката

Срок на изпълнение (дни)

общо за фирми и граждани

 

83.1

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

обикновена

5

10

 

бърза

3

15

 

експресна

1

20

 

83.2

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

обикновена

5

10

 

бърза

3

15

 

експресна

1

20

 

83.3

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството

обикновена

5

10

 

бърза

3

15

 

експресна

1

20

 

83.4

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

обикновена

5

10

 

бърза

3

15

 

експресна

1

20

 

83.5

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства

обикновена

5

10

 

бърза

3

15

 

експресна

1

20

 

83.6

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

обикновена

5

10

 

бърза

3

15

 

експресна

1

20

 

83.7

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

обикновена

5

10

 

бърза

3

15

 

експресна

1

20

 

83.8

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строиетелство

обикновена

5

10

 

бърза

3

15

 

експресна

1

20

 

                 

 

 

89

1988. Издаване на удостоверение за отписване от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен имот

 

Обикновена - 15 лв

3 дни

Бърза – 20 лв

1 ден

90

2022. Справка относно разпределение на идеалните части на сгради с етажна собственост

обикновена - 20 лв

7 дни

бърза - 25 лв

3 дни

91

2059. Издаване на заповед за изземване по реда на чл.34 ал.1 от ЗСПЗЗ

40 лв

30 дни

92

2078. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Обикновена – 15 лв

3 дни

Бърза – 20 лв

1 ден

93

2095. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Обикновена – 15 лв

3 дни

Бърза – 20 лв

1 ден

 

 

94

2081. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Обикновена – 15 лв

Бърза – 20 лв

3 дни

1 ден

95

Издаване на удостоверение за идентичност на самостоятелни обекти в сграда (СОС) - апартаменти

Обикновена – 15 лв

Бърза – 20 лв

3 дни

1 ден

96

2086.Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

30 лв

14 дни

97

1996.Издаване на разрешение за отсичане на над 5 (пет) броя дървета и на лозя над 1 дка

30 лв

14 дни

98

2878.Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

5 лв

3 дни

99

Издаване на други удостоверения, свързани с общински имоти

10 лв

3 дни

 

100

а) За програма в Звездната зала на НАОП „Джордано Бруно”

 

 

за възрастни

4.00 лв.

 

за деца, ученици и студенти

2.00 лв.

 

за пенсионери

2.00 лв.

 

за семейства (до 5 човека)

10.00 лв.

 

 

б) За дневни наблюдения с телескоп в НАОП „Джордано Бруно”

 

 

 

за възрастни

2.00 лв.

 

за деца, ученици и студенти

1.00 лв.

 

за пенсионери

1.00 лв.

 

 

в) За вечерни наблюдения с телескоп в НАОП „Джордано Бруно” (по предварителна заявка)

 

 

 

за възрастни

4.00 лв.

 

за деца, ученици и студенти

2.00 лв.

 

за пенсионери

2.00 лв.

 

 

г) за деца със специални образователни потребности, деца и младежи, потребители на социални услуги за резидентна грижа, за деца и пълнолетни лица с увреждания ТНР над 50%

безплатно

 

 

д) за организирани групови посещения на деца и ученици от училищата и детските градини в община Димитровград

безплатно

 

 

е) за организирани групови посещения на деца и ученици от училища и детски градини от други общини, таксата за 1 лице е

2.00 лв

101

Ползване на лекционна зала в НАОП „Джордано Бруно”

30 лв на час

100 лв. на ден

102

Ползване на зала „Снежана Янева” в Градска библиотека „Пеньо Пенев”

40 лв на час

120 лв. на ден

103

Ползване на технически средства, собственост на Градска библиотека „Пеньо Пенев” при провеждане на външни мероприятия в сградата й

а) ползване на лаптоп

б) ползване на мултимедиен проектор

в) ползване на озвучителна уредба

 

 

 

40 лв на час

40 лв на час

20 лв. на час

 

 

§14. Приложение 2 се изменя така:

 

Наименование на услугата

Срок /дни/

Цена /лв/

1

2083.Издаване на виза за проектиране

 

 

30 дни

 

- по чл.140

- по чл.140а (с данни от експл.дружества)

50,00 лв

200,00 лв

2

2060. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план

2001.Допускане изработване на проекти за изменение на ПУП

 

 

30 дни

100 лв

 

50,00 лв

3

2025.Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

30 дни

100,00 лв

4

2117.Одобряване на подробен устройствен план

без срок

Жил.нужди 150 лв

Нежил.нужди 300 лв

За изменение на ПР 100 лв.

5.1.

 

 

2054.Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет

14 дни в случаите по чл.144,ал.3,т.1 от ЗУТ

 

- жилищни сгради с височина до 10м.

 

1 лв/кв.м. РЗП

- жилищни сгради с височина над 10м.

 

2 лв/кв.м. РЗП

 

 

но не повече от 10 000 лв.

 

 

 

 

 

 

- нежилищни сгради с РЗП до 200 кв.м.

30 дни

2 лв/кв.м. РЗП

- нежилищни сгради с РЗП над 200 кв.м.

в случаите по чл.144,ал.3,т.2 от ЗУТ

3 лв/кв.м. РЗП, но не повече от 20 000лв

 

 

 

- техническа инфраструктура за обект до 5000 м

 

3 лв/м

- техническа инфраструктура за обект над 5000 м

 

2,50 лв/м, но не повече от 10 000 лв

 

 

 

- съгласуване на проекти за масивни огради до 2.20м

 

0,50 лв/м

 

 

 

- за оценка за съответствие от ОЕСУТ съгласно чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

30 дни

10 лв на част от инвестиционните проекти и становища

 

 

 

- за базови станции на мобилни оператори

 

 1.  

 

-паркинги, открити тир бази и др.площни обекти

 

 

-фотоволтаични централи и др.

 

 

 

1,00 лв/кв.м.

 

 

1,00 лв/кв.м., но не повече от 5000 лв

 

- нежилищни сгради със селскостопанско или земеделско предназначение извън строителните граници на населените места , с РЗП над 200 кв.м.

 

3 лв/кв.м. РЗП, но не повече от 5 000 лв.

- срок - 30 дни в случаите по чл.144,ал.3,т.2 от ЗУТ

 

 

 

 

 

6.

2023.Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

30 дни

 

 

 

 

 

Жилищни сгради –

1 лв/кв.м.

 

Нежилищни сгради

2 лв/кв.м.

7

2024.Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените проекти са изгубени

 

 

14 дни в случаите по чл.144,ал.3,т.1 от ЗУТ

по т.5

 

 

2 лв/кв.м.

 

 

30 дни в случаите по чл.144, ал.3,т.2 от ЗУТ

по т.5

8.

2061.Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

14 дни в случаите по чл.144, ал.3, т.1 от ЗУТ;

30 % върху стойността по т.5 от Приложение № 2

 

30 дни в случаите по чл.144,ал.3,т.2 от ЗУТ

9.

 

 

Разглеждане, одобряване и оценка на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ и издаване на разрешение за строеж

 

 

2054.Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава Разрешение за строеж

 

2117.Одобряване на ПУП

30 дни

Сбор от сумите по т. 7 от чл. 41, раздел V от Наредба № 10 /такса издаване на разрешение за строеж/ и т. 5 от Приложение № 2 към Наредба № 10 на ОС, увеличени с 30%.

10.

2062.Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

7 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- за жилищни сгради до 100 кв.м. РЗП

100,00 лв

- за обекти с нежилищно предназначение до 100 кв.м. РЗП

100,00 лв

- за жилищни сгради от 100 кв.м. до 200 кв.м. РЗП

150,00 лв

- за обекти с нежилищно предназначение от 100 кв.м. до 200 кв.м. РЗП

200,00 лв

- за жилищни сгради над 200 кв.м. РЗП

250,00 лв

- за обекти с нежилищно предназначение от 200 кв.м. до 500 кв.м. РЗП

 

- за обекти с нежилищно предназначение над 500 кв.м. РЗП

 

350,00 лв

 

 

550,00 лв

- за строежи на техническата инфраструктура

 

 

200,00 лв

 

 

- за обекти с нежилищно предназначение над 500 кв.м. РЗП

550,00 лв

11

2041. Разрешение за строеж в поземлени имоти в горски и земеделски територии без промяна на предназначението

7 дни

100 лв

 

 

12.

2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 • по чл.147 от ЗУТ
 • по общия ред
 • за базови станции на мобилни оператори

14 дни

 

 

50% от сумата по чл.41 ал.7

13.

2084.Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

30 дни

250 лв

14.

1991.Издаване на удостоверение,че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

 

30 дни

50,00 лв

 

 

15.

УТКР-5.Издаване на удостоверения за законност на сграда (за заварен строеж)

10 дни

50,00 лв

 

16

2063.Издаване на констативни протоколи и удостоверение за степен на завършеност на строеж

10 дни

50 лв.

 

17

УТКР-7.Извадка от цифров модел на кадастрален и регулационен план

3 дни

За координати 3,00 лв. /точка

За определена територия-15,00 лв./ха, но не по-малко от 5 лв

18

1990. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 

7 дни

 

100 лв

19

2082.Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

 

 

30 дни

50 лв

20

2085.Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

10дни

30,00 лв

21.

2082.Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

7 дни

 

24 часа

50,00 лв

 

70,00 лв

22.

2005.Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот – общинска собственост

30 дни

 

50,00 лв

23.

2519.Издаване на препис от решение на ОЕС

3 дни

10,00 лв

 

24.

УТКР-2.Регистриране на технически паспорт на строеж

7 дни

20 лв

25

Удостоверение за вида на конструкцията на сградата, съгласно ЗМДТ

7 дни

100,00 лв

26

2667.Одобряване на проекти части ПБЗ и ПУСО

14 дни

50 лв/част

27

1986 Разрешаване изработването на план – извадка от ПУП

30 дни

100 лв

28

2002Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

10 дни

40 лв

29

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и

съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

30 дни

100 лв

30

2115 Одобряване изменението на кадастрален план

без срок

150 лв

31

3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни дейности

7 дни

300 лв

32

2130. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

7 дни

100 лв

33

Допускане изработването на проекти за изменение на ОУПО

без срок

300 лв

34

Одобряване на прект за изменение на ОУПО

без срок

800 лв

35

2018. Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

10 дни

30,00 лв

 

 

 

 

 

 

 

§15.В Приложение №4 се създава нова т.13

13

Проверка и комплектуване на документи към заявления за извършване на административна услуга от друга община във връзка с Комплексното административно обслужване на населението./Раздели II и IIа от Наредбата за административно обслужване/.

 

Обикновена – 20 лв

Експресна -

30 лв

 

 

II.Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград