ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

   289  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ДО                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                        

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  (приета с решение №766/28.09.2017г.)

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от ЗМСМА , чл. 6 ал.2 от ЗМДТ

 

  УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е приета с Решение №766 от 28.09.2017 г. Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Димитровград.

С настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград поради необходимостта от допълнение на нови услуги и актуализиране на някои текстове по препоръка на Сметна палата София.

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

            С Решение № 113/30.05.2019 г. на Сметната палата (Протокол № 19) е приет  окончателния одитен доклад  за съответствие при администрирането на приходите по бюджета и на възникването и управлението на общинския дълг в Община Димитровград. Обект на одита е изпълнението на дейността по администрирането на приходите по бюджета и на възникването и управлението на общинския дълг и състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК), които са оценени спрямо изискванията на правната рамка и договорите в областите: „Приходи от данъци върху недвижимите имоти и върху превозните средства“, „Приходи от такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. и от такса за битови отпадъци“ и „Възникване и управление на общинския дълг“.

Част от констатациите и препоръките се отнасят за текстове от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. Ал.4 и ал.5 на чл.5 са отменени с Решение №184 от 16.03.2018г. на ХАС по АД 7/2018 г.

В резултат на извършения одит на кмета на Община Димитровград е дадена  препоръка да внесе предложение в общинския съвет за актуализиране на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград за привеждането ѝ в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

Община Димитровград бе партньор в проекта „Изработване на обстойни стратегически планове за устойчив градски транспорт – CHESTNUT”, финансиран по програмата за Транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от национално съфинансиране, съгласно Договор №РД 02-29-136/31.05.2017г. Основната цел на проекта бе развитие на по-добре свързана и оперативно съвместима екологосъобразна система за транспорт и безопасност в градските зони на Дунавския регион, цялостно базирана на интеграцията между по-устойчиви средства като обществен транспорт, велосипеди, вървене пеша, електрически превозни средства. Проектът приключи на 31.05.2019г. През периода на проекта ползването на колелата бе безплатно. Предлагам Общински съвет Димитровград да одобри цена за ползването им в размер на 2 лв/час, като в тази цена се включват всички разходи за заплати и осигуровки на наетите на трудово правоотношение служители, GPS такса, мобилни телефони за 2 бр.станции за отдаване на ел.велосипеди, материали, външни услуги, ремонти и др.

Другото предложение се отнася за цената на складовите площи на територията на Неделен пазар. Към настоящия момент в Наредба 10 има определена месечна такса в зависимост от сектора, в който се намира обекта, на цялата търговска площ. Част от площта на обектите не се ползва като търговска площ, а за складово помещение за съхранение на стоки, отделено с преграждение, без да е достъпно за клиенти. Предлагаме ОбС да определи такса за складова площ, която да бъде по-ниска от таксата за търговска площ – 10 лв/кв.м. на месец.

Една от препоръките на Сметната палата е да се определи  ред, по който се изпълнява задължението по чл.71а от ЗМДТ във връзка с освобождаването от такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които се построени. Предлагам да се допълни Наредба 10, като се регламентира,че освобождаването става с решение на общинския съвет.

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

При формирането на цените на описаните услуги, които следва да се предоставят от Общинска администрация, ОП СПИОПТ и от ОП ОКДПО, е определяща пазарната ситуация към настоящия момент, като при определянето им са взети под внимание и цените на същата услуга, която се предлага и в другите градове. Общинското предприятие цели с дейността си да реализира, както финансови постъпления за Община Димитровград, така и предоставяне на една услуга, която е от полза на населението на града и общината.

При определянето на размера на цените са отчетени пълните разходи по предоставянето на услугата, включващи всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни; за управление и контрол;  други  разходи, имащи отношение към формирането на размера на наемите Взети са предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика.

Други цели:

  • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
  • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
  • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на услугите;
  • Надграждане и развитие на дейностите в съответствие с по – високите критерии и възможности, обусловени от новите условия и модерно оборудване;

Очаквани резултати:

Очакванията от настоящите изменения и допълнения на Наредба №10 за за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград са пряко свързани с увеличаване на финансовите постъпления за общината, възстановяване на направените разходи за дейността. Освен това услугата  - отдаване под наем на ел.велосипеди - ще привлича интереса както на местните жители, така и на гостите на града и общината.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

За прилагане на промените в Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград са необходими средства за поддръжката и отдаването под наем на велосипедите, които са предвидени в Бюджета на ОП ОКДПО.

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът на наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 21 август 2019г., на основание чл.26 от Закона за нормативните актове.

Заинтересованите лица, в срок от 30 дни от публикуването на настоящата докладна на интернет страницата на Община Димитровград , могат да предоставят в ОЦУИГ (Общински център за услуги и информация на гражданите) – партерен етаж в сградата на общината  - в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, становища и предложения по настоящата докладна, адресирани до кмета на Община Димитровград.

            С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

            I.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6 от ЗМДТ, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.79 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА, Общински съвет Димитровград приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:         

  §1 В чл. 9 се добавя нова алинея 4  със следния текст:

(4).„Освобождаването от такса за битови отпадъци (по чл.71а от ЗМДТ) за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които се построени, се извършва по реда на ал.1 – с решение на ОбС.”

           §2 В чл. 30 се допълва нова такса, както следва:

 

Видове такси

Дневна такса (лв)

Месечна такса (лв)

Годишна такса (лв)

 

-такса за складова площ (за всички сектори) – 1 кв.м.

 

10

120

 

§3 Допълва Приложение №1 към чл.71 ал.1 с нова услуга и определя цена (т.88):

88

Наемна цена за отдаване под наем на електрически велосипеди – 2 лв/час

II.Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението

           

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

свали като .pdf