ПРЕДЛОЖЕНИЕ за ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 2021г.-2025г.

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 2021г.-2025г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.40 ал.3 от Закона за защита на животните, Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, приета с Решение №136 от 14.03.2019г. на Министерски съвет и Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

            Съгласно чл.40 от Закона за защита на животните:

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите приема Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава наредба за прилагане на националната програма и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

(3) Общинските съвети приемат програма за изпълнение на националната програма и план за действие на съответната община, които отговарят на изискванията на наредбата по ал. 2.

(4) Кметовете на общини организират изпълнението на програмата и плана по ал. 3 и ежегодно до 1 март внасят отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

С Решение №136 от 14.03.2019г. на Министерски съвет  е приета Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, а на  01.02.2021г. е обнародвана и  Наредба №4 за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

 

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Димитровград и План за действие на Община Димитровград за периода 2021г. – 2025г.

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

          

Приложение:

1. Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Димитровград

2. План за действие към Програмата        

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

Приложение:

1. Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Димитровград

2. План за действие към Програмата