Предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 на ОбС Димитровград

   334  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ДО                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

от Иво Тенев Димов – Кмет на Община Димитровград

                                    

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.4 от ЗОС

 

  УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата докладна записка  се прави предложение за изменение и допълнение на чл.25 ал.2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с решение №454/2005г.).

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

            В заключителните разпоредби на приетия през м.юли Закон за изменение на държавния бюджет на Р България за 2019г. бяха извършени свързани промени в Закона за общинската собственост, касаещи условията за предоставяне на имоти – общинска собственост за ползване от политическите партии. На кметовете на общините беше предоставено право да сключват договори за безвъзмездно предоставяне ползването на имоти – общинска собственост, на ръководствата на политическите партии без провеждане на търг или  конкурс, а не както до извършването на цитираната промяна в ЗОС – срещу определена наемна цена. Въведоха се и условия за сключване на договорите – съответната политическа партия да отговаря на изискванията по Закона за политическите партии.

            Предоставянето за ползване на имоти  - общинска собственост на политически партии се извършва по ред, определен в наредбата на общинския съвет по чл.8 ал.2 от ЗОС.

            В Наредбата по чл.8 ал.2 на Общински съвет Димитровград определеният ред е следния:

Чл.25/1/ С решение на Общинския съвет  се предоставят помещения – частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии,отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. Искането задължително съдържа: наименованието на партията, броя на общинските съветници от партията и в коя група членуват, приблизителен членски състав на местната организация на партията и декларация, че местната структура на партията или организацията не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди.

/2/ При наличие на подходящи свободни помещения,след решението на ОбС Кметът на Общината издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем със срок до края на мандата на Народното събрание.

/3/ Предоставените помещения се използват само по предназначение, не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

/4/ Не се предоставят помещения за организации по ал.1 преди те да са уредили задълженията към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.

 

            В така приетата Наредба №8 е регламентирано, че партиите следва да отговарят на изискванията на Закона за политическите партии и следва да се промени единствено - вместо „договор за наем” да се сключва договор за безвъзмездно ползване.

 

 Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Основна цел на изменението и допълнението  на наредбата е да съответства на нормативните актове от по-висока степен, в конкретния случай на разпоредбите на променените Закон за политическите партии и Закона за общинската собственост.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

За прилагане на Наредба  №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с решение №454/2005г.) не са необходими финансови средства.

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящата Наредба  №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът на изменението и допълнението на наредба №8  с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 21 ноември 2019г., на основание чл.26 ал.4 изр.2 от Закона за нормативните актове. Срокът за предложения  и становища следва да бъде не по-кратък от 14 дни, който започва да тече от датата на публикуване на докладната записка, ведно с проекта за изменение и допълнение на наредба № 8, на интернет страницата на община Димитровград. До датата на следващото заседание на Общински съвет Димитровград остават 28 дни, през които може да бъдат внасяни становища. Причините, които налагат определянето на по-кратък срок от този предвиден в чл. 26 ал.4 изр. първо от ЗНА (а именно 30 дни) е факта, че следва във възможно най-кратки срокове да приведем местните нормативни актове в съответствие с променените закони и от 01.01.2020г. да започнем да прилагаме новият ред за предоставяне на помещения на политическите партии.

            С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:       

1.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.14 ал.4 от ЗОС Общински съвет Димитровград приема Наредба за изменение и допълнение от Наредба  №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§1. Изменя  чл.25 ал.2 като думите „договор за наем” се заменят с думите „договор за безвъзмездно ползване”

            2.Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

свали като .pdf