Предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 на ОбС Димитровград - 29.10.2018

   168  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ДО                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                        

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  (приета с решение №766/28.09.2017г.)

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от ЗМСМА , чл. 6 ал.2 от ЗМДТ

 

  УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е приета с Решение №766 от 28.09.2017 г. Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Димитровград.

С настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград поради необходимостта от допълнение на нова услуга, която ще бъде извършвана от ОП СПИОПТ – отдаване под наем на маси и помещения на Зеленчуков пазар на ул.”Елин Пелин” №6.

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

В края на настоящата година предстои да бъде въведен в експлоатация новият Зеленчуков пазар на ул. „Елин Пелин” №6. Това налага актуализация на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, с цел определяне на цена за услугата, която ще предоставя Община Димитровград чрез ОП СПИОПТ – отдаване под наем на маси и помещения на пазара. Освен това е необходимо и да се отменят таксите за микропазарите в кв.Славянски и до маг. „Арда”, които вече не функционират.

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

При формирането на цените на описаната услуга, която следва да се предоставя от ОП СПИОПТ, е определяща пазарната ситуация към настоящия момент, като при определянето им са взети под внимание и цените на същата услуга, която се предлага и в другите градове. Общинското предприятие цели с дейността си да реализира, както финансови постъпления за Община Димитровград, така и предоставяне на една услуга, която е от полза на населението на града и общината.

За извършване на търговска дейност на Зеленчуков пазар на ул. „Елин Пелин”, наемателите на маси за търговия заплащат достигнатата на търг наемна цена, формирана на база начална цена, приета от Общински съвет Димитровград и такса по чл.27 ал.2 т.6 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. Предложението за начална цена за постоянните маси е 20 лв на месец без ДДС, за оборотните маси е 3 лв на ден без ДДС, а за закритите помещения на пазара – 6 лв/кв.м. на месец.

При определянето на размера на цените са отчетени пълните разходи по предоставянето на услугата, включващи всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни; за управление и контрол;  други  разходи, имащи отношение към формирането на размера на наемите Взети са предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика.

Други цели:

 • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на услугите;
 • Надграждане и развитие на дейностите в съответствие с по – високите критерии и възможности, обусловени от новите условия и модерно оборудване;

Очаквани резултати:

Очакванията от настоящите изменения и допълнения на Наредба №10 за за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград са пряко свързани с увеличаване на финансовите постъпления за общината, възстановяване на направените разходи за дейността, предлагане на  услуга за общината – действащ зеленчуков пазар през цялата година - ежедневно – от 6,00 до 21,00 часа. Освен това услугата ще привлича интереса както на местните жители, така и на гостите на града и общината.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

За прилагане на промените в Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград са необходими средства за издръжката, поддръжката и стопанисването на пазара, които са предвидени в Бюджет 2019г. на общината.

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът на наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 29 октомври 2018г., на основание чл.26 от Закона за нормативните актове.

Заинтересованите лица, в срок от 30 дни от публикуването на настоящата докладна на интернет страницата на Община Димитровград , могат да предоставят в ОЦУИГ (Общински център за услуги и информация на гражданите) – партерен етаж в сградата на общината  - в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, становища и предложения по настоящата докладна, адресирани до кмета на Община Димитровград.

            С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

            I.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6 ал.2 от ЗМДТ, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.79 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА, Общински съвет Димитровград приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва: 

           

            §1 В чл. 27 ал.2  т.6 се променя както следва:

 

Видове такси

Дневна такса (лв)

Месечна такса (лв)

Годишна такса (лв)

6

а)Такса за зеленчукови общински пазари

 

 

 

 

Зеленчуков пазар на ул.”Елин Пелин” №6

 

 

 

 

 • за постоянни маси – 3 кв.м.

 

60.00

 

 

 • за оборотни маси – 3 кв.м.

2.00

 

 

 

Неделен пазар – 2 кв.м.

5.00

35.00

420.00

 

 • за продажба от товарен автомобил на хранителни стоки 

7.00

50.00

600.00

 

 • за продажба на плодове и зеленчуци от товарен автомобил и дърва

5.00

40.00

480.00

 

 • за продажба на промишлени стоки от автомобил

5.00

60.00

720.00

 

 • за продажба на риба – 1 кв.м.

1.00

10.00

120.00

 

 •  - за промишлени стоки – вестници, найлонови торбички и други – 1 кв.м.

1.00

10.00

120.00

 

 •  - за ползване на допълн. място – 1 кв.м.

1.00

10.00

120.00

 

 •  - за продажба на употребявани дрехи – 1 кв.м.

1.00

10.00

120.00

 

 • б)Такса за продажба на собствена земеделска продукция – намаление с 50% от таксата по буква „а”

 

 

 

 

§2 В ПЗР – нов §5 със следния текст:

„Намалението по чл.28 и отстъпките по чл.31 и чл.32 не се прилагат за наемателите на Зеленчуков пазар на ул. „Елин Пелин” №6, които имат сключен наемен договор с ОП СПИОПТ за срок до 3 години”.

§3 В ПЗР – нов §6 със следния текст:

„Отдаването под наем на постоянни и оборотни маси и на закрити помещения на Зеленчуков пазар на ул. „Елин Пелин” №6 се извършва по ред, определен в Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград.”

§4 Допълва Приложение №1 към чл.71 ал.1 с нови точки 85 и 86 както следва:

85

 Наемна цена за отдаване под наем на маси на Зеленчуков пазар на ул. „Елин Пелин” №6 :

а) за постоянни маси – 20 лв/месец без ДДС

б) за оборотни маси -  3 лв/ден без ДДС

в) за оборотни маси  - за продажба на собствена земеделска продукция – намаление с 50% на наемната цена по б. „б”

86

Наемна цена за отдаване под наем на закрити помещения на Зеленчуков пазар на ул.„Елин Пелин” №6 – 6 лв/кв.м. на месец без ДДС

 

§5 Предоставя новоизградения Зеленчуков пазар на ул. „Елин Пелин” №6, в т.ч. маси, закрити помещения и паркинг,  за управление и поддържане на ОП СПИОПТ.

 

II.Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

свали като .pdf