Предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 на ОбС Димитровград - 20.09.2018

   127  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ДО                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                        

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  (приета с решение №766/28.09.2017г.)

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от ЗМСМА , чл. 6 ал.2 от ЗМДТ

 

 

  УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е приета с Решение №766 от 28.09.2017 г. Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Димитровград.

С настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград поради необходимостта от допълнение на нова услуга, която ще бъде извършвана от ОП ОКДПО – ползване на ледена пързалка.

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

В края на настоящата година предстои да бъде изградена ледена пързалка с площ 300 кв.м. След изграждането ѝ, общинското предприятие ще е в състояние да приема и обслужва изградената ледена пързалка. Това налага актуализация на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, с цел определяне на цени за услугата, която ще предоставя Община Димитровград чрез ОП ОКДПО от края на 2018г. Ползването на нововъведената услуга, а именно – ледена пързалка, налага приемането на индивидуализация и цени за предоставянето на новата услуга.

 

 

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

При формирането на цените на описаната услуга, която следва да се предоставя от ОП ДМЦ, е определяща пазарната ситуация към настоящия момент, като при определянето им са взети под внимание и цените на същата услуга, която се предлага и в другите градове. Общинското предприятие цели с дейността си да реализира, както финансови постъпления за Община Димитровград, така и предоставяне на една услуга, която досега я е нямало на територията на Община Димитровград. Услугата, която ще се предоставя цели създаването на един нов продукт, който ще представлява интерес за всички жители на града и общината и най-вече – за децата. Определени са единични цени за ползване на пързалката, които са съобразени с възрастта на посетителите.

Стандартната цена за ползване на ледена пързалка за посетители над 18 годишна възраст е 5.00 лв на час. За посетителите от 10 год. до 18 год. възраст цената е 3.00 лв и за най-малките посетители под 10 год.възраст – 2.00 лв.

Община Димитровград, като социално отговорна община, предлага и цени, насочени към облекчаване на разходите за най-уязвимите групи в нашето общество, а именно децата и младежите с увреждания. Това ще осигури равнопоставена достъпност до услугите на ледената пързалка и те ще я ползват при намалени цени. Предложението е основано на разбирането за достъпни и ефективни услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, които с ангажираното участие на всички страни осигуряват социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.

Основната цел е предоставена възможност за всички граждани, жители и гости на Община Димитровград, гарантиране на социална защита и интеграция на уязвимите групи чрез създаване на възможност, грижа и физически занимания за социално включване.

Всички деца и младежи, настанени и ползващи социални услуги в социалните заведения на Община Димитровград, ще могат да ползват ледената пързалка безплатно, като винаги ще бъдат с придружители и предварително ще има уговорка и изготвени списъци на участниците.

Всички деца и младежи до 29 годишна възраст с увреждания, ще заплащат 1.00 лв на час. Тъй като това са деца и младежи, отглеждани в семейна среда и поради тяхното здравословно състояние и в посока превенция от инциденти, ще е препоръчително те да имат придружител, който ще бъде с тях на ледената пързалка. Затова е разработено предложение за придружители на деца и лица с увреждания да плащат по 1.00 лв на час.

Други цели:

  • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
  • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
  • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на услугите;
  • Надграждане и развитие на дейностите в съответствие с по – високите критерии и възможности, обусловени от новите условия и модерно оборудване;

 

Очаквани резултати:

Очакванията от настоящите изменения и допълнения на Наредба №10 за за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград са пряко свързани с увеличаване на финансовите постъпления за общината, възстановяване на направените разходи за дейността, предлагане на една нова атрактивна услуга за общината през зимния период, каквато е ледената пързалка. Освен това услугата ще привлича интереса както на местните жители, така и на гостите на града и общината.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

За прилагане на промените в Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград са необходими средства за издръжката, поддръжката и стопанисването на ледената пързалка.

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Проектът на наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 20 септември 2018г., на основание чл.26 от Закона за нормативните актове.

Заинтересованите лица, в срок от 30 дни от публикуването на настоящата докладна на интернет страницата на Община Димитровград , могат да предоставят в ОЦУИГ (Общински център за услуги и информация на гражданите) – партерен етаж в сградата на общината  - в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, становища и предложения по настоящата докладна, адресирани до кмета на Община Димитровград.

         

          С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

            I.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6 ал.2 от ЗМДТ, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.79 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА, Общински съвет Димитровград приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва: 

           

            §1 В Приложение №1 към чл. 71 ал.1 се правят следните промени:

  • добавя се нова точка 85  със следния текст:

85

Ползване на ледена пързалка

 

 

За граждани над 18 години

5,00 лв/час

 

За дете от 10 до 18 години

3,00 лв/час

 

За дете до 10 години

2,00 лв/час

 

За организирани прояви на пързалката

100 лв/час

 

Деца и младежи с и без увреждания, потребители на социални услуги на територията на Община Димитровград (с придружител/и от съответната социална услуга и с изготвен списък)

безплатно

 

Деца и младежи (до 29 години) с увреждания

1,00 лв/час

 

За придружители на хора с увреждания

1,00 лв/час

 

§2 Предоставя Ледена пързалка за управление и поддържане на ОП ОКДПО, като допълва Правилникът на предприятието – чл.2 – със следния текст: „стопанисване и отдаване под наем на атракционни съоръжения и обекти”.

II.Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

свали като .pdf