Предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 на ОбС Димитровград

   351  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ДО                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                        

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  (приета с решение №766/28.09.2017г.)

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от ЗМСМА , чл. 6 ал.2 от ЗМДТ

 

  УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е приета с Решение №766 от 28.09.2017 г. Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Димитровград.

С настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград поради необходимостта от допълнение на нови услуги и актуализиране на някои текстове, съгласно промените в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

 

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

На основание на сключено споразумение между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и  Община Димитровград (на основание чл.55 ал.8 от ЗКИР) за съвместно обслужване на потребителите на кадастрални услуги и за издаване на хартиен носител на официални документи по ал. 2, получени в електронен вид чрез отдалечен достъп до информационна система на кадастъра, в Община Димитровград се приемат заявления и се издават документи както за общинските имоти, така и за тези, собственост на частни лица.

Съгласно споразумението и нормативните актове, касаещи кадастралните услуги, досега таксата се заплащаше на АГКК.

От 08.10.2019г. е изменена Тарифа №14 и вече и общините имат право да събират такси за извършваните кадастрални услуги.

             Съгласно чл.49ж от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители – „За официалните документи, предоставени по реда на чл. 55, ал. 8 от ЗКИР, АГКК събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. Общината събира такса, която представлява разликата между таксите по този раздел за документ на хартиен носител и за електронен документ”.

Чл. 38. Скица на поземлен имот в урбанизирана територия - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 39. Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 5 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 3,50 лв.

Чл. 40. Скица на сграда - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 41. Схема на самостоятелен обект - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 42. Удостоверение за зона на ограничение и за имотите от кадастралната карта и кадастралните регистри, които попадат в нея - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 25 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 17,50 лв.

Чл. 43. Удостоверение за наличие или за липса на данни - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 44. Скица-проект за изменение на поземлен имот - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20,00 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14,00 лв.

Чл. 45. Схема-проект за изменение на самостоятелен обект - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20,00 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14,00 лв.

Чл. 47. Комбинирана скица - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 25 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 17,50 лв.

Чл. 48. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 15,00 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 10,50 лв.

Чл. 49. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда към минал момент - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 15,00 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 10,50 лв.

Чл. 49а. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 15,00 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 10,50 лв.

Чл. 49б. Извлечение от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти по видове данни, избрани от заявителя - събира се такса в размер, както следва:

1. за обекти в неурбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 5,00 лв. за един обект;

б) електронен документ в PDF формат - 3,50 лв. за един обект;

2. за обекти в урбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 20,00 лв. за един обект;

б) електронен документ в PDF формат - 14,00 лв. за един обект;

3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1,00 лв. за един обект.

Чл. 49в. Извлечение за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително землищни граници - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 5,00 лв. за един контур (граница) на административно-териториална или териториална единица;

2. в PDF формат - 2,00 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица;

3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 2,00 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица.

Чл. 49г. Извлечение от информационно-административната карта - събира се такса в размер, както следва:

1. за обекти в неурбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 5,00 лв. за един обект/за един контур;

б) електронен документ в PDF формат - 3,50 лв. за един обект/за един контур;

2. за обекти в урбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 15,00 лв. за един обект/за един контур;

б) електронен документ в PDF формат - 10,50 лв. за един обект/за един контур;

3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1 лв. за един обект/за един контур.

Чл. 49д. (1) Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 50 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 35 лв.

(2) Таксата по ал. 1 се събира за всеки нов обект, който се съдържа в проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(3) Таксата по ал. 2 се събира за всеки нов обект в проект за изменение, който съдържа до 50 обекта. За проект с над 50 обекта таксата по ал. 2 се събира за всеки от обектите до 50 броя, а за всеки следващ обект таксата се намалява с 50 на сто.

 

Чл. 49е. Таксите по чл. 38 - 49д се събират за изпълнение на услуги, определени в наредбата по чл. 58 ЗКИР като обикновени. За бързи услуги таксата се увеличава със 100 на сто.

 

Чл. 49ж. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г.) (1) За официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, предоставени по реда на чл. 55, ал. 6 от ЗКИР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат.

(2) За официалните документи, предоставени по реда на чл. 55, ал. 8 от ЗКИР, АГКК събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. Общината събира такса, която представлява разликата между таксите по този раздел за документ на хартиен носител и за електронен документ.

(3) За официалните документи, предоставени на потребителите по реда на чл. 56 от ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел, за хартиен носител. В полза на държавния бюджет постъпва таксата за електронен документ в PDF формат.

 

            С решение №184/16.03.2018г. Административен съд Хасково отмени чл.24 ал.2 от Наредба №10, с който се определяше цената на услуга – автогарово обслужване, включващо преминаване, престой в рамките на определеният в маршрутното разписание, но не по-голям от 15 минути, за заверка на пътен лист при всяко тръгване на автобусите. Мотивите на съда са, че всички превозвачи, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, задължително трябва да ползват автогарите срещу заплащане, а собствениците на автогари – да допускат срещу заплащане всички превозвачи, извършващи превози по междуселищните автобусни линии (чл.22 от Закона за автомобилните превози).

            Със Заповед №РД-08-357/26.07.2019г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е утвърдена Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване. Пределната цена за Автогара Втора категория, каквато е Автогара Димитровград е 12,00 лв без ДДС.

            Предложението на Общинска администрация е за определяне на пределна цена на услуга за автогарово обслужване, включващо преминаване, престой и заверка на пътен лист при всяко тръгване на автобуса в размер, както следва:

 • за превози по Републиканската транспортна схема – 12,00 лв без ДДС (14,40 лв с ДДС) за курс
 • за превози по Областната транспортна схема – 6,00 лв без ДДС (7,20 лв с ДДС) за курс
 • за превози по Общинската транспортна схема – 1,29 лв без ДДС (1,55 лв с ДДС) за курс

 

            Предлагам изменения и допълнения на текстове в частта за ТБО, които са във връзка с прецизиране на някои съществуващи до момента разпоредби, а също и с привеждането им в съответствие със ЗМДТ (изм. ДВ. бр.24 от 22 март 2019г., изм. ДВ. бр.32 от 16 април 2019г., доп. ДВ. бр.38 от 10 май 2019г.). 

            В Раздел I – Такса за битови отпадъци – чл.16 – досегашният текст да стане ал.1, да се допълни текста на ал.1 т.3 и да се приемат нови т.5 и т.6 към ал.1, както и нова ал.2. В чл.19 да отпадне текста „от 1 март”. В чл. 21  -  текстовете на ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5  да се изменят, съгласно текстовете на ЗМДТ.

 

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

 • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на услугите;
 • Надграждане и развитие на дейностите в съответствие с по – високите критерии и възможности, обусловени от новите условия и модерно оборудване;

 

Очаквани резултати:

Очакванията от настоящите изменения и допълнения на Наредба №10 за за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград са пряко свързани с увеличаване на финансовите постъпления за общината, възстановяване на направените разходи за дейността.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

За прилагане на промените в Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград не са необходими допълнителни средства.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът на наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 18 ноември 2019г., на основание чл.26 от Закона за нормативните актове.

Заинтересованите лица, в срок от 30 дни от публикуването на настоящата докладна на интернет страницата на Община Димитровград , могат да предоставят в ОЦУИГ (Общински център за услуги и информация на гражданите) – партерен етаж в сградата на общината  - в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа, становища и предложения по настоящата докладна, адресирани до кмета на Община Димитровград.

            С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

            I.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6 от ЗМДТ, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.79 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА, Общински съвет Димитровград приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:         

 

           

            §1. В чл.16 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т.3 на чл.16 се добавя ново изречение:  „При концесия за добив задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него”

           

   2.Добавят се нови т.5 и т.6:

         5. (нова) собственика на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот е задължен и за този имот или съответната част от него;

         6. (нова) лицето, на което е предоставен за управление имот държавна или общинска собственост.

 

3. Текстът на чл.16 става чл.16 ал.1.

 

4. Добавя се нова ал.2 :

(2) (нова) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат такса за битови отпадъци съответно на частите си. Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати таксата за целия имот за сметка на останалите.

 

§2. В чл.19 текстът „от 1 март” се заличава.

 

            §3.В чл.21 се правят следните изменения и допълнения:

           

            1.Ал.1, 2, 3, 4 и 5 се изменят както следва:

  Чл.21.(1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи такса от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.

(2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи такса от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако таксата е платена от прехвърлителя.

(3) Таксата по ал.1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

(4) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно, задължението за плащане на таксата се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

(5) Не се събира такса за услугата събиране и транспортиране на битови отпадъци:

- за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;

- когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9 от ЗМДТ, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;

- когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата по чл. 9, това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.

 

§4.Създава нова ал.2 в чл.24 със следния текст:

Определя пределна цена на услуга за автогарово обслужване, включващо преминаване, престой и заверка на пътен лист при всяко тръгване на автобуса в размер, както следва:

 • за превози по Републиканската транспортна схема – 12,00 лв без ДДС (14,40 лв с ДДС) за курс
 • за превози по Областната транспортна схема – 6,00 лв без ДДС (7,20 лв с ДДС) за курс
 • за превози по Общинската транспортна схема – 1,29 лв без ДДС (1,55 лв с ДДС) за курс

Конкретните цени се определят по Методиката за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване

 

§5. Създава се нов чл.41а със следния текст:

„Размерът на таксите за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от специализираните карти и регистри се определя, както следва:

 1. Скица на поземлен имот в урбанизирана територия – 6 лв
 2. Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия – 1,50 лв

3. Скица на сграда – 6 лв

4. Схема на самостоятелен обект – 6 лв

5.Удостоверение за зона на ограничение и за имотите от кадастралната карта и кадастралните регистри, които попадат в нея – 7,50 лв

6. Удостоверение за наличие или за липса на данни – 6 лв

7. Скица-проект за изменение на поземлен имот – 6 лв

8.Схема-проект за изменение на самостоятелен обект – 6 лв

9. Комбинирана скица – 7,50 лв

10.Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент – 4,50 лв

11. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда към минал момент – 4,50 лв

12. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент – 4,50 лв

13. Извлечение от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти по видове данни, избрани от заявителя:

-  за обекти в неурбанизирана територия – 1,50 лв:

-  за обекти в урбанизирана територия  - 6 лв:

14. Извлечение за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително землищни граници – 3 лв

15.Извлечение от информационно-административната карта:

-  за обекти в неурбанизирана територия – 1,50 лв за един обект/за един контур

-  за обекти в урбанизирана територия – 4,50 лв за един обект/за един контур

16. Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри – 15 лв:

 Таксата се събира за всеки нов обект, който се съдържа в проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Таксата се събира за всеки нов обект в проект за изменение, който съдържа до 50 обекта. За проект с над 50 обекта таксата по ал. 2 се събира за всеки от обектите до 50 броя, а за всеки следващ обект таксата се намалява с 50 на сто.

 

§6 Създава се нов чл.41б със следния текст:

 Таксите по чл. 41а се събират за изпълнение на услуги, определени в наредбата по чл. 58 ЗКИР като обикновени. За бързи услуги таксата се увеличава със 100 на сто.

 

 

II.Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението

           

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

свали като .pdf