ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА №26 и ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА В ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

 

ДО                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                    

         ОТНОСНО: ОТМЯНА  НА НАРЕДБА 26 ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА, ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА В ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ и ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА В ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от ЗМСМА  

 

  УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,         

С настоящата докладна записка  се прави предложение за отмяна  на Наредба №26 за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община Димитровград и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни (приета с решение №661 от 28.02.2013г.) и приемане на Наредба за организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни.

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

            В изпълнение на действащите към 2013г. норми на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност  Общински съвет Димитровград e приел Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община Димитровград и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни (Наредба №26). Основната цел на наредбата бе, чрез установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета, да се гарантира безопасността на градската среда. С наредбата се регламентира реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни кучета на територията на Община Димитровград, както и взаимоотношенията между общинската администрация, ветеринарномедицинските клиники, Областна дирекция по безопасност на храните и собствениците на животни.

            С редица последващи изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност и правилникът за приложението му, нормите относно реда и  начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни кучета, както и взаимоотношенията между общините, ветеринарномедицинските клиники, БАБХ и собствениците на кучета – домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели, бяха уредени с централни нормативни актове и бе отменена делегацията на закона, даваща право на общинските съвети да уреждат материята.

            Към момента регистрацията на кучета е регламентирана в чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Отделно, в раздел VI, подробно са уредени отношенията, включително задълженията и отговорностите на собствениците на кучета – домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели. В Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност подробно са разписани реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета – домашни любимци и други кучета, както и взаимоотношенията между местните и централните органи, ветеринарномедицинските клиники и собствениците на животни. В цитираните нормативни актове, с ранг на закон, са предвидени и съответните санкции и компетентни органи при неизпълнението им.

            На практика на местната власт в лицето на кмета на общината е предоставена единствено и само компетентност за определяне на места, забранени за разхождане на кучета, както и контролни функции за спазване изискванията на чл.172 т.1 и2, чл.173 т.1 и чл.177 ал.1 т.3 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  а разпоредбата на чл.47 ал.5 от Закона за защита на животните оправомощава общинските съвети да определят с наредба единствено организацията на работата и условията на отглеждане на кучетата във временните приюти за настаняване на кучета.

           

Съгласно чл.40 ал.2 от Закона за защита на животните – „Министърът на земеделието, храните и горите издава наредба за прилагане на националната програма и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

(3) Общинските съвети приемат програма за изпълнение на националната програма и план за действие на съответната община, които отговарят на изискванията на наредбата по ал. 2”.

            Общинска администрация Димитровград е изготвила и публикувала на интернет страницата на общината Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Димитровград и План за действие, които отговарят на изискванията на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България (приета от Министерския съвет).

 

 Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Основна цел на отмяната на наредба №26 и приемане на нова наредба за приютите е да съответства на нормативните актове от по-висока степен.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

За прилагане на Наредба №26 за организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни не са необходими допълнителни финансови средства, освен предвидените и досега в бюджета на ОП „Благоустрояване”.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящата Наредба №26 за организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Проектът на наредба №26  с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 27 август 2021г., на основание чл.26 ал.4 изр.2 от Закона за нормативните актове. Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни.

 

            С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:       

1.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Димитровград отменя Наредба №26 за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община Димитровград и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни както следва:

 

2. Приема Наредба №26 за организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни.

 

            3.Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ на НАРЕДБА 26