ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

   265  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

    ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на                 територията на Община Димитровград 

 

   ОСНОВАНИЕ: Чл.21 ал.(2) от ЗМСМА ; §17 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗМДТ обнародван в ДВ бр. 88 / 3.11.2017 година.

  ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: привеждане на нормативната база на община Димитровград в съответствие със Закона за местните данъци и такси с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Димитровград и ЗИДЗМДТ.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

  С предстоящото изменение в ЗМДТ (обн. ДВ, бр. 88/2017 година), се въвежда категоричното изискване за определяне на ТБО на основата на количество битови отпадъци.Въвежда се изискване общинският съвет с Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ да уреди специален ред, условия, правила и образци, които да бъдат прилагани на местно равнище, така че да се осигури спазване на принципите на ЗМДТ, както и на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.

 

Съгласно §17 от ПЗР към ЗИД на ЗМДТ през 2019 година започват да текат определени важни срокове, свързани с работата на общината по преминаване към новия модел на изчисляване на ТБО а именно:

  • В срок до 31.03.2019 година лицата по чл.11 от ЗМДТ декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред , определен с Наредбата по чл. 9, а в случай на ново придобит имот след този срок и преди 31.12.2019 година – в двумесечен срок от придобиването.
  • В срок до 30.09.2019 година кметът на общината се задължава да осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чистотата в имотите на територията на общината.

 

ЦЕЛ НА ПРОМЯНАТА

 

Целта на промяната е да се осигури по ефективно прилагане на новия ред за определяне на ТБО от 2020година.

 

  ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОМЯНАТА НА НАРЕДБАТА

 

За прилагането на тази промяна са необходими не повече от 3 000 лева бюджетни средства.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Резултатите които се очакват се свеждат до постигане на целите, наложили промяната в наредбата – по справедливо начисляване на ТБО.

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

   Предлаганата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

 

Проектът за промяна на Наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 08.10.2018  година, на основание чл.26 от Закона за нормативните актове.

 

   Заинтересованите лица, в срок от 30 дни от публикуването на настоящата докладна на интернет страницата на Община Димитровград, могат да предоставят в ОЦУИГ (Общински център за услуги и информация на гражданите) – партерен етаж в сградата на общината, в рамките на работното време от 8,30 до 17,00 часа становища и предложения по настоящата докладна, адресирани до Кмета на Община Димитровград.

 

 

С уважение,

 

Иво Димов

Кмет на община Димитровград

 

П Р О Е К Т

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на                 територията на Община Димитровград

 

ГЛАВА ВТОРА

Местни такси

 

РАЗДЕЛ І

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

  чл.15. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

  Чл.16. Таксата се заплаща от:

  1. Собственика на имота;
  2. Ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
  3. Концесионера – при предоставяне на особено право на ползване-концесия;
  4. За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината, съответно държавата, за сметка на наемателя или ползвателя.

Чл.16-а (нов)  

    (1)  При придобиване на имот данъчно задължените лица по чл.11 от ЗМДТ подават декларация по образец – Приложение №…… за определяне броя на ползвателите на услугата за жилищни имоти на територията на Община Димитровград.

   (2)  Данъчно задължените лица по чл.11 от ЗМДТ подават декларация за броя на ползвателите на услугата в имот по образец – Приложение №……за всеки нежилищен имот на територията на Община Димитровград.

   (3)   При придобиване на имот декларацията по ал.1 или ал.2 се подава в двумесечен срок от датата на придобиване.

   (4) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне броя на ползвателите на услугата в имота, данъчно задължените лица подават декларация по образец в двумесечен срок от настъпването му.

  (5) Подадената декларация по ал.1 и ал.2 от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

  (6)   Когато лицата по чл.11 от ЗМДТ не подадат декларации по ал.1, ал.2 и ал.4 , обстоятелствата за целите на определяне размера на ТБО, се изчисляват от служител на общинската администрация въз основа на данни от официални регистри или извършена проверка на място.

  (7)  В срок до 31 октомври на предходната година кметът на общината определя със заповед видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на община Димитровград.

 

16-б допълнителни разпоредби

  1. В срок до 31.03.2019 година лицата по чл.11 от ЗМДТ декларират в общината броя на ползвателите на услугата в жилищните имоти, като подават декларация по образец Приложение №………
  2. В срок до 31.03.2019 година лицата по чл.11 от ЗМДТ декларират в общината броя на ползвателите на услугата в нежилищните имоти, като подават декларация по образец Приложение №…….
  3. В срок до 30.09.2019 година кметът на общината е длъжен да осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чл.62 от ЗМДТ в имотите на територията на Община Димитровград.

 

свали като .pdf