Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021г. (променен) и Предложение за количествата и единични цени за възлагане добив и продажба на дървесина, добита от горски територии – общинска собственост

ДО                                                                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

от Иво Тенев Димов – Кмет на Община Димитровград

 

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021г. (променен) и Предложение за количествата и единични цени за възлагане добив и продажба на дървесина, добита от горски територии – общинска собственост

 

ОСНОВАНИЕ: чл.7 ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ползването на дървесина в горските територии, общинска собственост, се извършва както следва:

Чл. 7. (1) Ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, съответно от лицата по чл. 3, ал. 1.

(2) В случаите, когато общината е възложила управлението на горските територии - общинска собственост, по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГ, планът по ал. 1 се изготвя от лицето, с което е сключен договорът.

(3) Обемите на ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на съответната община по чл. 13, ал. 1 ЗГ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Годишният план по ал. 1 се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината и се публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15 дни от одобряването му.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен и публикуван годишен план за съответната община.

(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Когато се налага промяна на годишния план по ал. 1, промяната се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

 

На основание чл.7 ал.2 от Наредбата от ТП ДГС е изготвен и внесен за одобрение променен годишен план за ползване на дървесина през 2021г. И допълнителен опис на насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2021г., придружени с обяснителни записки. В описа СА включении иглолистни насаждения, в които е констатирано съхнене в следствие нападение от фитопатогени и в които се налага своевременно извеждане на санитарна сеч, както и широколистни насаждения, в които ще се изведат предвидени по ГСП и одобрени план-извлечения сечи.

В член 71 на цитираната по-горе Наредба, са регламентирани условията за извършване на продажба на дървесина по ценоразпис, като в алинея 5, точка 3 е посочено, че ценоразписът за дървесината, добита от горски територии - общинска собственост се утвърждава от Общинския съвет.

По реда на чл.181, ал.1, т.2 и т.3 от ЗГ, Община Димитровград е сключила  договор № УРОС-306/19.04.2012г. с ТП „Държавно горско стопанство Хасково” /ТП ДГС Хасково/ за управление, стопанисване, ползване и охрана на горските територии - общинска собственост.

На основание сключения договор и цитираната Наредба, от ТП ДГС Хасково в Общинска администрация  са постъпили за одобрение от Общински съвет:

1. Променен годишен план за ползване на дървесина през 2021г., заедно с обяснителна записка и допълнителен опис на насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2021г., също придружен с обяснителна записка.

2. Справка за очаквания добив на дървесина от горски територии, собственост на Община Димитровград, която включва количества по дървесни видове и землища и предложение за единични цени за възлагане добив и продажба на дървесина.

Имайки предвид гореизложеното, предлагам следния  проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.7 ал.6 чл.71 ал.5 т.3 и чл.71 ал.6 т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет  Димитровград реши:

 

 1. Одобрява Променен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г.
 2. Разрешава продажбата по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, от ТП ДГС Хасково на дървесина по землища, отдели и подотдели, дървесни видове и сортименти при следните цени:

 

Зем лище

Отдел, подот дел

Дървесен вид

Категория, дървесина, сортимент

Коли чество, пл.куб.м.

Ед.цена лв/пл.куб.м. без ДДС

За възлагане

За продажба

Крепост

38-ф

Черен бор

Едра строителна дървесина – трупи Dт.к. 18-29 см

9

24,00

75,00

Черен бор

Средна строителна дървесина - трупи Dт.к. 15-17см

59

24,00

67,00

Черен бор

Средна строителна дървесина – технологична

51

23,00

55,00

Черен бор

Дребна строителна дървесина – технологична

2

23,00

55,00

Черен бор

Дърва - технологична

867

23,00

55,00

Общо

 

988

 

 

ВСИЧКО

988

 

 

 

 

 

 1. Определя обем на годишно ползване на дървесина за 2021 г. в размер на 734плътни куб.м. или 1429 пространствени куб.м. дърва за огрев от общински горски територии, от които
 • 381 плътни куб.м. или 692 пространствени куб.м. твърди широколистни;
 • 290 плътни куб.м. или 527 пространствени куб.м. акация;
 • 63 плътни куб.м. или 210 пространствени куб.м. вършина.

Количеството в пространствени кубически метри са определени при коефициенти на плътност 0.55 за дървата и 0.30 за вършината.

 1. Обемът на дървесината за продажба по ценоразпис за населението да бъде 734плътни куб.м. или 1429 пространствени куб.м. -  от 1 /един/ до 3 /три/ пространствени куб.м. дърва за огрев и от 1 /един/ до 3 /три/ пространствени куб.м. вършина - за собственици на имоти в строителните граници и вилните зони и за домакинствата от селата Брод, Крепост, Бодрово и Долно Белево, в землищата на които ще се извършва добив на дървесина, съгласно Годишен план за ползване за 2021 г. и за всички населени места на община Димитровград.
 2. Снабдяването с дърва за огрев – в срок до 15.10.2021г. - да става по приложен списък с трите имена и ЕГН на лицето, собственик на имот или на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той има право да закупи.
 3. Списъците да се изготвят и заверят от кметовете на населени места, като един екземпляр се предоставя на дирекция ОССДСОМП, а друг се излага на публично място в съответното кметство.
 4. В случай, че останат неплатени количества дърва за огрев след 15.10.2021г., същите да бъдат продадени на живущите в останалите населени места, вкл.Димитровград. Заявления за закупуване да се приемат в периода 16.10.2021г. - 31.10.2021г. в Общинска администрация Димитровград и Кметствата на населените места срещу представена лична карта. Максимални количества – 3 пр.куб.м. дърва за огрев и 3 пр.куб.м. вършина на домакинство.
 5. Останалите количества дървесина след 31.10.2021г. да бъдат реализирани чрез директна продажба по ценоразпис еднократно на физически лица до 10 пр.куб.м. и на юридически лица до 50 пр.куб.м. по реда на чл.17 ал.1 т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, от ТП ДГС Хасково.
 6. Утвърждава следните цени за продажба на дървесина, добита от горски територии, общинска собственост съгласно Годишен план за 2021г.:

9.1. Единична цена за продажба на дърва за огрев, твърди широколистни (дъб, цер и др.), от временен склад на съответното сечище (землища Крепост, Бодрово и Долно Белево) без ДДС за един плътен куб.м.: 75.00лв./пл.куб.м.;

Единична цена за продажба на дърва за огрев, твърди широколистни (дъб, цер и др.), от временен склад на съответното сечище сечище (землища Крепост, Бодрово и Долно Белево),  без ДДС за един пространствен куб.м. при коефициент на плътност по БДС 0.55: 41.25 лв./пр.куб.м. (75.00 х 0.55 = 41.25);

Единична цена за продажба на дърва за огрев, твърди широколистни (дъб, цер и др.), от временен склад на съответното сечище (землища  Крепост, Бодрово и Долно Белево),  с ДДС за един пространствен куб.м.: 49.50лв./пр.куб.м. (41.25 + 8,25 ДДС 20% = 49.50).

9.2. Единична цена за продажба на дърва за огрев, акация, от временен склад на съответното сечище (землище Брод) - без ДДС за един плътен куб.м.: 65.00лв./пл.куб.м.;

Единична цена за продажба на дърва за огрев, акация, от временен склад на съответното сечище (землище Брод) - без ДДС за един пространствен куб.м. при коефициент на плътност по БДС 0.55: 35.75 лв./пр.куб.м. (65.00 х 0.55 = 35.75);

Единична цена за продажба на дърва за огрев, акация, от временен склад на съответното сечище (землище Брод) - с ДДС за един пространствен куб.м.: 42.90 лв./пр.куб.м. (35.75 + 7.15 ДДС 20% = 42.90).

9.3. Единична цена за продажба на вършина от временен склад на съответното сечище (землища Брод, Крепост, Бодрово и Долно Белево) - без ДДС за един плътен куб.м.: 10.00 лв./пл.куб.м.;

Единична цена за продажба на вършина от временен склад на съответното сечище (землища Брод, Крепост, Бодрово и Долно Белево) - без ДДС за един пространствен куб.м. при коефициент на плътност по БДС 0.3: 3.00 лв./пр.куб.м. (10.00 х 0.3 = 3.00);

Единична цена за продажба на вършина от временен склад на съответното сечище (землища Брод, Крепост, Бодрово и Долно Белево) - с ДДС за един пространствен куб.м.: 3.60 лв./пр.куб.м. (3.00 + 0.60 ДДС 20% = 3.60).

 1. При същите условия да бъдат реализирани за продажба и количествата добита дървесина, останала нереализирана от 2020г. – 165 пл.куб.м, равняващи на 300 пр.куб.м, дърва за огрев от твърди широколистни, които се намират на временен склад в отдел 43-у, землище с.Крепост, при следните единични цени:

Сортимент

Единична цена (лв)

Плътен куб.м.

Простр.куб.м.

Дърва за огрев от твърди широколистни, останали нереализирани от 2020г.

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

Цена на дървесина, рампирана на временен скрад

60,00

72,00

33,00

39,60

 

11. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община  Димитровград