НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДО                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                        

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  НАРЕДБА №9 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от ЗМСМА

 

  УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с по-ефективната експлоатация на зоните за платено паркиране и улесняване на гражданите, ползващи паркинги в „Синя зона”  се прави предложение за промяна на някои текстове от Наредба №9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства територията на Община Димитровград, като се въведе техническа система за заплащане чрез мобилен оператор, т.нар. „SMS паркиране”, чрез електронен талон и през мобилно приложение.

 

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

В чл.42 от Наредба №9 е определено, че заплащането, установяването и контрола на действителното времетраене на паркиране в „Синя зона” става единствено и само с предварително закупен от шофьора талон. Съвременните условия обаче налагат използването на различни способи за разплащане, в т.ч. чрез електронен талон и SMS плащане.

 

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Целта на направените промени в Наредба №9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства територията на Община Димитровград е да се подобри услугата  платено паркиране, като гражданите да могат да заплащат както желаят; въвежда се автоматично удължаване на времето за паркиране; ежедневните дейности в района на „Синя зона” ще бъдат автоматизирани, както и комуникацията в предприятието.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

За прилагане на промените в Наредба №9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства територията на Община Димитровград не са необходими допълнителни финансови средства. При въвеждане на SMS системата първоначално не се изисква финансова инвестиция. След сключване на договор и генериране на средства, на фирмата, обслужваща приложението, се заплаща такса за обслужване.

 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящата Наредба №9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства територията на Община Димитровград е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. С оглед разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление, органите на местната власт разполагат в рамките на закона с пълна свобода за предприемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхната компетентност или предоставен на друга власт, поради което и обхватът на правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, следва да бъде максимално широк. В същото време правото да се определя цена за паркиране и условията ѝ за плащане в зоните, които са определени за платено паркиране, е предоставено в правомощията на общинския съвет, съгласно разпоредбата на чл.99 ал.3 от ЗДвП.

 

Проектът на наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 22 октомври 2021г., на основание чл.26 от Закона за нормативните актове.

 

            С оглед гореизложеното предлагам следния прое

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

            1.На основание чл.21 ал.2 и във връзка с чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА Общински съвет Димитровград приема Наредба за изменение на Наредба №9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства територията на Община Димитровград (приета с Решение № 445 от 16.05.2001 г. на Общински съвет-Димитровград, изм.с решения №506/26.02.2009г, №541/26.03.2009г., №624/28.05.2009г., №727/24.09.2009г.,  №1014/27.05.2010г., №1056/24.06.2010г., №1476/28.04.2011г., №328/28.06.2012г., №559/20.12.2012г., №784/25.04.2013г.; №956/26.9.2013г.; №965/26.09.2013г. и №582/27.04.2017г., №927/26.04.2018 г.; №561/13.07.2018 г. по АД 72/2018 г. и Р  №724/13.11.2019 г. по АД 662/2017 г. , Решение № 326/29.10.2020 г.):

 

            §1. В чл.38 на мястото на точката се поставя запетая и следния текст „с изключение на електромобилите, използващи двигатели с изцяло електрическо захранване.”

 

            §2. В чл.39 текстът „организира издаването и продажбата на талони” се заменя с „организира заплащането”

 

            §3.Създава се нов чл.41а със следния текст:

 

Чл.41а(1). /нов) На улици и площади общинска собственост, с въведен режим на платено паркиране в границите на „Синя зона“ се въвежда режим на безплатно паркиране на електромобили използващи двигател с изцяло електрическо захранване.

          (2). Правото на електромобилите, използващи двигател с изцяло електрическо захранване, да паркират в режим на безплатно паркиране се установява след надлежно регистриране в електронната система на ОП ОКДПО.

                  (3). Редът и условията за регистрация са както следва:

       1. Лицата, желаещи да ползват услугата по чл.41а, подават заявление по образец до директора на ОП ОКДПО, като към него прилагат следните документи: документи, удостоверяващи правното основание за ползване на автомобила, копие от свидетелство за регистрация на МПС и документ, удостоверяващ платена застраховка “Гражданска отговорност“.

       2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на електромобила.

       3. Регистрирането в системата за безплатно паркиране на елекромобили, използващи двигател с изцяло електрическо захранване, се извършва в срок до 1 работен ден, след подаване на посочените в чл. 41а,  ал. 3 документи.

 

§4.Чл.42  се изменя както следва:

            Чл.42. Заплащането, установяването и контрола на действителното времетраене на паркиране в „Синя зона” става с предварително закупен от водача електронен талон от паркомат или търговски обект,  чрез изпращане на съобщение до мобилен оператор (SMS) или през мобилно приложение.

           

§5.В чл.42 ал.2 се отменя.

 

            §6. В чл.42 се създават нови ал.3 и ал.4  със следния текст:

            ал.3 - При заплащане с талон, водачът на автомобила е длъжен да се увери, че регистрационния номер на автомобила е точно този, за който желае да заплати.

            ал.4 - При заплащане със SMS, водачът на автомобилът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.

 

            §7.В чл.43 ал.1 т.1 текстът „поставен от водача на видно място талон/талони/” се заменя с „закупен от водача електронен талон, изпратено съобщение до мобилен оператор (SMS  или заплатено през мобилно приложение.

 

            §8. В чл.43 ал.1 т.2 текстът „което е означено на талона /талоните/” се заменя с „за което е заплатено с електронен талон, SMS или през мобилно приложение”

 

            §9. В чл.45 текстът „Поставянето на попълнен талон за паркиране в „Синя зона” в автомобил” се заменя с „Изпращането на SMS, закупуването на електронен талон или заплащането през мобилно приложение за паркиране в „Синя зона” за автомобил”.

 

            §10. Ал.1 на чл.47 се отменя.

 

            §11. В ал.3 на чл.50а текстът „може да се издава стикер, който предоставя” се заменя с „може да се предостави”

 

§12.Ал.4 на чл.50а се изменя така:

„Редът и условията за платено преференциално паркиране в „синя зона” е даден в Приложение №1 към Наредба №9”

 

§13. В ал.6 на чл.50а  текстът „и продажба” се заменя с „електронни”.

 

§14.В чл.55 ал.1 текстът   „билет/талон” се заменя с „ електронен талон,  чрез изпращане на съобщение до мобилен оператор (SMS) или през мобилно приложение”.

   

§15. Ал.2 на чл.55  се отменя.

 

§16. Ал.1 на чл.58 се отменя.

         Чл.58.(1) Билетът/талонът за паркиране се регистрира в Министерство на финансите, като всеки един е с неповтарящ се номер.

 

§17. В Приложение №1 в заглавието текстът „за издаване на винетен стикер” се отменя.

 

§18. В Приложение №1 в т.1 текстът „искане за закупуване на стикер” се заменя със „заявление за платено преференциално паркиране”

 

§19. В Приложение № 1 т.2 се изменя по следния начин:

2. Регистрирането в електронната система за паркиране се извършва в срок до 1 работен ден, след подаване на посочените в т.1 документи и заплащане на съответната такса.

 

 

            2.Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

 

 

 

Съгласувал:

Светослав Стойков  - Заместник-кмет   

                    

Димитър  Гавазов - Главен юрисконсулт

 

Съставил:

инж. Теодора  Стоянова - Директор на Дирекция ОССДСОМП