ДОКЛАДНА ЗАПИСКА, ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

   87  ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО:  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

  

В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.96/06.12.2019 г.), са направени промени в Закона за местните данъци и такси.

  1. Промени, свързани с деклариране на обстоятелства

Възстановяване на предишни разпоредби, съгласно които при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, да се подава данъчна декларация за облагане с данък. В тези случаи в общината ще има информация за придобитото имущество, като органите по приходите ще могат да определят данъка и да упражняват контрол.

Предвижда се при наличие на основания за ползване на данъчно облекчение собствениците на автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, да уведомяват общината като подават данъчна декларация в двумесечен срок от настъпване на обстоятелствата.

  1. Промени, свързани с облекчаване на административната тежест

Във връзка с автоматизирания обмен на данни между регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и съответната община, с посредничеството на Министерството на финансите, се предлага да отпадне задължението собственикът да представя документ от компетентен орган в общината при прекратяване на регистрацията на превозното средство.

Във връзка със започване на реалното функциониране на Единната система за туристическа информация се предвижда промяна в начина на определяне на туристическия данък за календарния месец, като се предлага това да става въз основа на данните за броя на предоставените нощувки през календарния месец, съдържащи се в Единната система за туристическа информация.

  1. Други промени

Физически лица, включително еднолични търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), ще могат да осъществяват дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности) към ЗМДТ, съответно да се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. С оглед естеството и обема на дейността на тези лица, облагането по реда на ЗМДТ с патентен данък би представлявало намаляване на административната тежест за тях.

Увеличават се правомощията на общинските служители като се предлага те да определят данъчната оценка за недвижими имоти на предприятия в случаи на установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или неплащане на данъка за тях.

Предложено е също така да отпадне разпоредба, която в голяма част дублира друга разпоредба. Промяната цели еднозначно прилагане на закона, определяне на точното систематично място, както и избягване на противоречие по отношение на начина за определяне на данъка върху недвижимите имоти, придобити по наследство.

 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 от ЗМДТ и §27, §28 и §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в ДВ бр.96 от 06.12.2019 година.

 

ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: Привеждане на нормативната база на Община Димитровград в съответствие със Закона за местните данъци и такси с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград и ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

ЦЕЛ НА ПРОМЯНАТА: Прецизирането на нормите се очаква да доведе до предотвратяване съществуващи неясноти, както и намаляване на административната тежест за данъчно задължените лица.

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОМЯНАТА НА НАРЕДБАТА: За прилагането на тази наредба не е необходимо разходване на бюджетни средства.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Резултатите, които се очакват от прилагането на наредбата се свеждат до постигането на целите, наложили приемането на същата.

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: Предлаганото изменение на наредбата, не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

 

Проектът за промяна на Наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 23.12.2019 година, на основание на чл. 26 от Закона за нормативните актове.

 

Заинтересованите лица, в срок от 30 дни от публикуването на настоящата докладна на интернет страницата на Община Димитровград, могат да предоставят в ОЦУИГ (Общински център за услуги и информация на гражданите) – партерен етаж в сградата на общината, в рамките на работното време от 8,30 до 17,00 часа становища и предложения по настоящата докладна, адресирани до Кмета на Община Димитровград.

 

В указания по горе срок, не са постъпили становища и предложения от страна на местната общност.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с §27, §28 и §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в ДВ бр.96 от 06.12.2019 година, Ви предлагам следния проект за:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

    І. Общински съвет Димитровград приема изменения и допълнения в НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, както следва:

 

Глава втора

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

 

Раздел І.

Данък върху недвижимите имоти

 

1. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:

„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“

2. В чл. 14:

а) в ал. 2 изречение второ се изменя така:

„(1) Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 6, ал. 1 от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.”

б) в ал. 7 се създава изречение второ: „Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите възложители.“

3. В чл. 20 ал. 4 се изменя така:

„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

 

 

 

 Раздел ІІ.

Данък върху наследствата

 

4. В чл. 37 ал. 2 се отменя.

 

 

                                             Раздел ІІІ.

Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

 

5. В чл. 46 се създават нови ал. 3 и 4:

„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“

 

 

                                             Раздел ІV.

Данък върху превозните средства

 

6. В чл. 49:

а) в ал. 3 се създава нова т. 5:

„5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ.“;

б) в ал. 4 изречение трето се изменя така: „При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“

в) в ал. 7 изречение второ се заличава.

                                                     Раздел V.

Патентен данък

7. В чл. 59, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.“

                                                     Раздел VI.

Туристически данък

8. В чл. 68:

а) алинея 2 се изменя така:

„(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.“;

б) ал. 3 се изменя така:

„(3) Данните по ал. 2 се предоставят на общината по реда определен в ЗМДТ.”

в) досегашната ал. 3 става ал. 4.

г) досегашната ал. 4 става ал. 5.

 

 

 

С уважение,

 

ИВО ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

свали като .pdf